Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
dłużnik alimentacyjny
21.07.2015 06:30

Zaostrzenie restrykcji wobec dłużników alimentacyjnych

Dane uchylającego się od płacenia alimentów dłużnika będą zgłaszane do wszystkich działających w Polsce BIG-ów.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zmiana zwiastuje koniec pobłażania tym, którzy próbują się migać od płacenia na dzieci.

Zgodnie z założeniem ustawodawcy, państwo zaostrza działania podejmowane przez stosowne instytucje, wobec osób uchylających się od płacenia alimentów. Obowiązujące dotychczas przepisy już przewidywały szereg procedur mających na celu zwiększenie ściągalności tych świadczeń, jak również nakładanie restrykcji za brak ich regulowania przez zobowiązanych. Rozwiązania takie wydają się być słuszne, nie tylko z punktu widzenia osoby uprawnionej, ale również z punktu widzenia interesu społecznego.

Od 1 lipca 2015 r. dłużnicy alimentacyjni trafiają do wszystkich rejestrów dłużników prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej (BIG), zamiast jak dotychczas tylko wybranych przez dany samorząd (wystarczyło bowiem, że gmina wybrała jeden z nich. Zmiany przepisów wprowadzone zostały ustawą z 20 lutego 2015 r. odnoszącą się do Kodeksu karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015 r., poz. 396).

Zmiana dotyczy zobowiązań organu właściwego wynikającego z art. 8a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, który mówi, że organ właściwy wierzyciela przekazuje do biura informacji gospodarczej informację gospodarczą o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów, o których mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 i 2, w razie powstania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Dane uchylającego się od zobowiązania dłużnika będą musiały być zgłaszane do wszystkich czterech działających w Polsce BIG-ów. Dzięki temu współpracujące z nimi instytucje będą mieć dane o braku realizowania obowiązku alimentacyjnego przez danego dłużnika, co może skutkować m. in. odmową udzielenia kredytu, czy pożyczki, sprzedaży ratalnej lub zawarcia innych umów. W praktyce utrudni to codzienne funkcjonowanie dłużnika alimentacyjnego.

Przekazywanie danych do rejestrów odbywa się w formie uproszczonej, nie ma konieczności zawierania specjalnych umów. Dotychczas zawarte umowy wygasną z mocy prawa w ciągu 30 dni od wejścia w życie nowych przepisów. Gmina właściwa przekazując dane do rejestrów podaje:

  • imiona i nazwisko,
  • obywatelstwo oraz numer PESEL (w przypadku dłużników alimentacyjnych nie będących obywatelami polskimi zamiast numeru PESEL wymagane jest podanie serii i numeru dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość),
  • tytuł prawny,
  • kwotę zaległości,
  • informację o kwestionowaniu przez dłużnika istnienia całości lub części zobowiązania.

Dłużnik zostaje poinformowany o fakcie przekazania danych do Rejestru Dłużników w BIG.

Jakie przesłanki muszą zajść, żeby można było wpisać dłużnika alimentacyjnego do rejestru?

Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane są w ustawie z 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.), a podejmuje je zawsze, co wynika wprost z tej ustawy, organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego.

Realizacja tego zapisu, z uwagi na wewnętrzne zadania i zobowiązania danego samorządu może być także przekazana do jednostki organizacyjnej gminy np. do ośrodka pomocy społecznej.

Działania wobec dłużników alimentacyjnych podejmowane są zawsze na wniosek organu właściwego wierzyciela (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta) jeśli osobie uprawnionej zostało przyznane prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy złoży do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego lub osoba uprawniona została umieszczona w pieczy zastępczej.

Jeśli egzekucja alimentów jest bezskuteczna, to osoba uprawniona do świadczenia alimentacyjnego od rodzica lub jej przedstawiciel ustawowy mogą złożyć do organu właściwego wierzyciela wniosek o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Jak wynika z powyższego uprzednio, przed podjęciem jakichkolwiek działań, musi zostać stwierdzona bezskuteczność egzekucji obowiązku alimentacyjnego, w rozumieniu przepisów powołanej wyżej ustawy, czyli w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych. Egzekucję prowadzi komornik sądowy.

Drugim elementem jest konieczność złożenia wniosku przez osobę uprawnioną. Ważny jest fakt, że jeśli przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego liczy się kryterium dochodowe wnioskującego, to w przypadku działań podejmowanych wobec dłużnika alimentacyjnego brak tego wymogu. Nadto nie ma wymogu korzystania ze świadczeń funduszu, by mogły być podjęte działania wobec dłużnika alimentacyjnego. Natomiast przy korzystaniu z tych świadczeń pieniężnych, nie ma potrzeby składania odrębnego wniosku, by działania te zostały podjęte, ponieważ organ inicjuje je z urzędu.

Organ właściwy dłużnika w pierwszej kolejności przeprowadza wywiad alimentacyjny u zobowiązanego, ustala między innymi przyczyny braku łożenia na utrzymanie osoby uprawnionej. Organ właściwy dłużnika współpracuje z komornikiem sądowym w zakresie skuteczności prowadzonej egzekucji, przekazując stosowne dane.

W przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny nie może wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu braku zatrudnienia, organ właściwy dłużnika zobowiązuje go do zarejestrowania się jako bezrobotny albo jako poszukujący pracy, a w przypadku braku takiej możliwości - informuje właściwy powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika.

Jeżeli dłużnik alimentacyjny nie współpracuje z organem właściwym, wówczas wszczyna się postępowanie dotyczące uznania go za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ten fakt stwierdza decyzja administracyjna, organ może też złożyć wniosek o ściganie dłużnika za przestępstwo określone w art. 209 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz skierować wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego.

Dłużnik alimentacyjny jest zobowiązany do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej, łącznie z ustawowymi odsetkami.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

Tagi: dłużnik alimentacyjny, wiadomości, gospodarka, porady, porady prawne, prawo, najważniejsze, wiadmości, okiem eksperta, windykacja należności
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz