Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zamówienia publiczne - jaka jest procedura wyjaśniania treści ofert?

0
Podziel się:

Zamawiający ma prawo żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli jednak z tego prawa nie skorzysta, powinien liczyć się z ryzykiem składania przez wykonawców odwołań.

Zamówienia publiczne - jaka jest procedura wyjaśniania treści ofert?

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej: „Pzp”) w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści. Powyższe uprawnienie powstaje zatem z chwilą otwarcia ofert, tj. bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

Komunikowanie się z wykonawcami w zakresie wyjaśniania treści ofert, doznaje istotnych ograniczeń: nie może oznaczać bowiem prowadzenia z wykonawcami negocjacji dotyczących złożonej oferty. Prawo żądania wyjaśnień nie może prowadzić również do jakiejkolwiek zmiany w treści ofert. Wykonawca jest bowiem związany treścią złożonej oferty.

Przyjmuje się, że skoro kontroli formalnej i merytorycznej zamawiającego podlega dokument oferty, wraz z załączonymi do niej dokumentami, to zamawiający może żądać wyjaśnień również w odniesieniu do integralnych elementów oferty – załączników.

Wykonawca związany jest zakresem żądania wyjaśnień, co oznacza że dodatkowe wyjaśnienia wykraczające poza zakres żądania zamawiającego nie będą brane pod uwagę w toku badania i oceny ofert.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/96/t115552.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/zarzadzanie/artykul/kiedy;przetarg;podlega;przepisom;prawa;zamowien;publicznych,244,0,712948.html) Kiedy przetarg podlega przepisom prawa zamówień publicznych?
Odstępstwo od zakazu zmiany treści ofert wynika z obowiązku zamawiającego poprawiania w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych, oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i niepowodujących istotnych zmian w treści oferty.

Przez oczywistą omyłkę należy rozumieć jako _ niezamierzoną niedokładność, błąd pisarski albo rachunkowy lub inna podobna usterka w tekście (...) także wówczas, gdy oczywistość omyłki nie jest widoczna w treści (...) jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści pozostałych dokumentów _(tak: Wyrok Zespołu Arbitrów, sygn. UZP/ZO/0-1098/06). Z powyższego wynika, że w określonych sytuacjach zamawiający jest wręcz zmuszony do zmiany treści oferty, przy zachowaniu nienaruszalności jej istotnych elementów.

Dla przykładu, jeżeli zamawiający dostrzeże prawdopodobieństwo dokonania omyłki w ofercie, i przez to podejmie wątpliwość co do zgodności treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), powinien rozstrzygnąć tę kwestię w drodze zażądania wyjaśnień. Uzyska w ten sposób informację, czy oferta, jako niezgodna z SIWZ, podlegać będzie odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp, czy też w ofercie takiej może dokonać korekty niepowodującej istotnej zmiany w treści. Oferta musi bowiem odpowiadać treści SIWZ, a jej zakres musi być tożsamy z zakresem świadczeń wykonawcy zawierającego umowę w sprawach zamówień publicznych. [ ( http://static1.money.pl/i/h/82/t77906.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/zamowienia;publiczne;na;jak;dlugo;wnosi;sie;wadium,121,0,622457.html) Zamówienia publiczne: Na jak długo wnosi się wadium?

Dodatkowo należy wskazać, że w postępowaniu prowadzonym w trybie dialogu konkurencyjnego w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców sprecyzowania i dopracowania treści ofert oraz przedstawienia informacji dodatkowych, z tym że niedopuszczalne jest dokonywanie istotnych zmian w treści ofert oraz zmian wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 87 ust. 1a Pzp).

Pomimo, iż kierowanie żądania wyjaśnień nie stanowi dla zamawiającego obowiązku, jest ono w wielu wypadkach zasadne, gdyż chroni zamawiającego przed wniesieniem odwołań ze strony wykonawców.

Może bowiem dojść do sytuacji, że w toku oceny ofert zamawiający jest w mylnym przekonaniu, iż prawidłowo interpretuje treść oferty wykonawcy (np. na skutek wieloznaczności obcojęzycznego tłumaczenia terminu technicznego). Na takiej podstawie może dojść do niesłusznego zakwalifikowania oferty jako mniej korzystnej od pozostałych, lub wręcz jako oferty podlegającej odrzuceniu. Z tego względu, zamawiający w przypadku wątpliwości powinien z prawa żądania wyjaśnień skorzystać.

Autor jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii MP&W

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/170/t77994.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;oprotestowac;przetarg,171,0,533419.html) Jak oprotestować przetarg? Od wykluczenia z przetargu, jego wyniku a także innych czynności podjętych w ramach przetargu przez zamawiającego można wnieść protest.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/167/t34727.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/prawo/artykul/jak;odwolac;sie;w;postepowaniu;przetargowym,229,0,537317.html) Jak odwołać się w postępowaniu przetargowym? W przypadku, gdy inwestor odrzuci nasz protest, możemy zawsze złożyć odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych.
KOMENTARZE
(0)