Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
pracownik
25.08.2009 09:12

Za jakie szkody w sprzęcie odpowie pracownik?

Wysokość odszkodowania za straty nie może być wyższa niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. Istnieją jednak pewne wyjątki.

Podziel się
Dodaj komentarz

Ogólną zasadą prawa pracy jest łagodniejsza odpowiedzialność pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania ich obowiązków z winy nieumyślnej.

Pracownik za takie szkody odpowiada tylko w granicach rzeczywiście poniesionej przez pracodawcę straty (a nie za utracone przez niego korzyści), a wysokość odszkodowania nie może być wyższa niż trzymiesięczne wynagrodzenie pracownika. Od powyższych zasad istnieją jednak wyjątki. Jednym z najbardziej doniosłych jest odpowiedzialność pracownicza za tzw. mienie powierzone.

Zasady odpowiedzialność za szkodę, jaka powstanie w mieniu powierzonym pracownikowi przez pracodawcę z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się są dużo bardziej rygorystyczne niż zasady _ ogólne _ odpowiedzialności pracowniczej. Pracownik za szkodę w tym mieniu odpowiada bowiem w pełnej wysokości.

Kodeks pracy przykładowo wskazuje, jakie mienie pracodawca może powierzyć pracownikowi. Mogą to być pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, narzędzia i instrumenty, środki ochrony indywidualnej, odzież oraz obuwie robocze. Pracodawca może jednak powierzyć pracownikowi każde inne mienie (np. samochód, komputer), o ile jest w stanie zapewnić pracownikowi warunki umożliwiające właściwie zabezpieczenie tego mienia.

Powierzenie mienia może przybierać różne formy. Nie zawsze musi to być podpisanie osobnego porozumienia, na podstawie którego pracodawca oficjalnie przekazuje przedmioty. Pracodawca powinien mieć jednak dowód na to ze zostały one przekazane _ do rąk _ pracownika. Istotne jest, aby zwłaszcza w przypadku powierzenia towarów, sprawdzić dokładnie ich ilość oraz stan (jakość). Tylko wtedy można bowiem ustalić co dokładnie zostało powierzone i ewentualnie jakiego rodzaju braki powstały (wyrok SA w Katowicach z 21 kwietnia 1995 r. III APr 82/94).

Jednym ze sposobów powierzenia mienia może być podpisanie przez pracownika protokołu inwentaryzacji bądź potwierdzenie otrzymania danego towaru przez pracownika magazynu. Może to być również podpisany protokół otrzymania przedmiotu ze szczegółowym opisem jego stanu. Powierzenie mienia może zostać również dokonane poprzez pobranie pieniędzy przez pracownika za towar pracodawcy (wyrok SN z 18 grudnia 2001 r. I PKN 757/00).

Pracodawca chcąc dochodzić od pracownika odszkodowania musi udowodnić, że w mieniu powstała szkoda oraz że została ona spowodowana bezprawnym oraz zawinionym działaniem pracownika. Wina pracownika może być umyślna lub nieumyślna. Za bezprawne działanie pracownika w przypadku odpowiedzialności za mienie powierzone uznaje się natomiast naruszenie obowiązków pracowniczych, polegające na niezwróceniu mienia w stanie właściwym (bądź niezwróceniu go w ogóle). Pracodawca musi jeszcze udowodnić najważniejszą przesłankę - prawidłowe powierzenie mienia pracownikowi (wyrok SN z 2 marca 1978 r. IV PR 42/78).

W pewnych okolicznościach możliwe będzie uwolnienie się przez pracownika od odpowiedzialności za szkodę w mieniu powierzonym. Może on bowiem wykazać, że szkoda powstała ona z przyczyn od niego niezależnych i nie mógł jej zapobiec pomimo dołożenia wszelkich starań o powierzone przedmioty (wyrok SN z 27 października 1982 r., IV PR 308/82).

Częściej jednak pracownicy powołują się na to, że pracodawca nie zapewnił im warunków umożliwiających zabezpieczenie powierzonych przedmiotów co spowodowało, że nie mogli oni mienia w sposób właściwy chronić przed szkodą. Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, niezapewnieniem odpowiednich warunków jest powierzenie pojazdu bez żadnych zabezpieczeń przed jego kradzieżą, a jedynie nakazanie pracownikowi parkowanie samochodu na parkingach strzeżonych (wyrok SN z 21 listopada 2006 r. II PK 69/06). Sama kradzież mienia również może być okolicznością, za którą pracownik odpowiedzialności nie ponosi (wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r. I PKN 114/97).

Pracodawca na dochodzenie odszkodowania od pracownika ma jedynie rok od momentu, w którym dowiedział się o wyrządzeniu szkody. Nie może jednak dochodzić takiego odszkodowania później niż 3 lata od momentu wyrządzenia szkody (art. 291 §2 k.p.).

Autorka jest prawnikiem z Kancelarii Bartłomiej Raczkowski Kancelaria Prawa Pracy

Tagi: pracownik, pracodwaca, 824, wiadomości, praca, prawo, wiadmości, okiem eksperta, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz