Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Wypadek w drodze do pracy

Miałeś wypadek w drodze do pracy? Zobacz jak starać się o odszkodowanie.

Jak zdefiniować wypadek w drodze do pracy

Pojęcie wypadku przy pracy zostało zdefiniowane w Ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. 2002 Nr 199 poz. 1673 zwana dalej ,,ustawą wypadkową"), jako ,,nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:
1. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
2. podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
3. w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.Ponadto za wypadek przy pracy należy traktować wypadek, któremu pracownik uległ:

4. w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
5. podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
6. przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Jak wynika z powyższej definicji ustawa wypadkowa nie przewiduje przyznawania przewidzianych w niej świadczeń ubezpieczonym, którzy ulegli wypadkom w drodze do lub z pracy.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W stosunku do osób poszkodowanych na skutek wypadku w drodze do pracy zastosowanie mają przepisy Ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 zwana dalej ,,Ustawą).

Zgodnie z art. 57 b Ustawy - za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się również przypadki gdy droga ta została przerwana, jeżeli przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także wówczas, gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy lub z pracy do domu również drogę do miejsca lub z miejsca:
- innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;
  - zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;
  - zwykłego spożywania posiłków;
  - odbywania nauki lub studiów.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy na skutek wypadku w drodze do pracy oraz zasiłek chorobowy.

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia.

Jeżeli niezdolność do pracy trwała dłużej niż 33 dni, od 34 dnia ubezpieczonemu przysługuje zasiłek chorobowy wypłacany na podstawie ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636 zwana dalej). Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku (podstawa wymiaru to co do zasady przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy).

Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy za czas niezdolności do pracy wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy trwającej łącznie do 33 dni pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia. Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby ale nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia. W przypadku m.in. wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie jest wymagany tzw. okres wyczekiwania na zasiłek (30 dni podlegania ubezpieczeniu chorobowemu).

Jeżeli ubezpieczony po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy, przysługuje mu świadczenie rehabilitacyjne. Jest ono wypłacane przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy (ale nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy).

Zasiłek chorobowy przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby ale nie dłużej jednak niż przez 182 dni. Należy zaznaczyć, iż świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy a także osobie uprawnionej do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub urlopu na poratowanie zdrowia.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny na skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy i spełnia łącznie następujące warunki, (określone w art. 57 i art. 57 a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS):
1. jest niezdolny do pracy;
2. niezdolność do pracy powstała w okresach, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, pkt 3 lit. b), pkt 4, 6, 7 i 9, ust. 2 pkt 1, 3-8 i 9 lit. a), pkt 10 lit. a), pkt 11-12, 13 lit. a), pkt 14 lit. a) i pkt 15-17 oraz art. 7 pkt 1-4, 5 lit. a), pkt 6 i 12, albo nie później niż w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Wymogu określonego w pkt 2 nie stosuje się w przypadku ubezpieczonego, który będąc całkowicie niezdolny do pracy, udowodnił okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiety lub 25 lat dla mężczyzny.

Szczegółowe zasady uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposób jego dokumentowania określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy (Dz.U. Nr 237 poz. 2015).

Poprzednia strona
  • 1
  • 2
renta, prawo pracy, odszkodowanie, wypadkowe, wypadek w drodze do rpacy
Siwek Gaczyński - Kancelaria Prawnicza
Czytaj także
Polecane galerie
krycha1103
78.88.136.* 2013-06-18 12:03
uległam wypadkowi w drodze do pracy,czy otrzymam odszkodowanie z ZUS
elka 310
31.0.207.* 2013-04-25 20:23
bardzo prosze o rade umowe mialam od 2 kwietnia umowa zlecenie a prace dostalam na 18 tego kwietnia wyjezdzalam 17 go kwietnia dojechalam do glownego odjazdu do niemiec miedzy przesiadka zlamalam noge i juz niedojechalam do pracy w niemczech czy nalezy mj sie odszkodowanie i 100 procent chorobowe jechalam do pracy w niemczech
beata1985
83.26.183.* 2013-03-26 17:13
niedawno uległam wypadkowi samochodowemu w drodze do pracy, droga ta była najkrótsza i nieprzerwana. policja uznała, że nie dostosowałam prędkości pojazdu do warunków na drodze mimo iż jechałam dużo mniej niż dopuszczalna prędkość.
Pracodawca nie uznał mi tego zdarzenia za wypadek w drodze do pracy uzasadniając tym, że ja sama go spowodowałam. w efekcie otrzymam 80% wynagrodzenia za 3 tyg chorobowego. Czy pracodawca ma racje?
Zobacz więcej komentarzy (31)