Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Uważaj na długi współmałżonka, bo za nie zapłacisz!

Uważaj na długi współmałżonka, bo za nie zapłacisz!

Z chwilą zawarcia małżeństwa między małżonkami powstaje z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

Oznacza to, że przedmioty majątkowe nieobjęte tą wspólnością należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Dla przykładu, mieszkanie zakupione i sfinansowane przez jednego z małżonków w własnych środków jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego należy do jego majątku osobistego, natomiast mieszkanie zakupione przez oboje małżonków w czasie trwania małżeństwa wchodzi do ich majątku wspólnego.

Sytuacja będzie bardziej skomplikowana, jeżeli przed zawarciem małżeństwa jeden z małżonków zawarł umowę kredytu na zakup mieszkania, a już po zawarciu małżeństwa raty kredytu spłacane są przez oboje małżonków z środków wchodzących w skład majątku wspólnego.Obok ustawowego ustroju wspólności majątkowej przepisy prawa przewidują możliwość podpisania tzw. intercyzy, czyli majątkowej umowy małżeńskiej. Pamiętać należy, że intercyza może wspólność ustawową rozszerzyć (o przedmioty i prawa, które zgodnie z ustawą stanowią majątek osobisty małżonka), ograniczyć (wyłączyć z majątku wspólnego niektóre, konkretnie wskazane w niej składniki).

ZOBACZ TAKŻE:

Może także wprowadzić tzw. rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków albo zwykłą rozdzielność majątkową. Różnica między rozdzielnością majątkową z wyrównaniem dorobków a zwykłą rozdzielnością majątkową polega na tym, że po wprowadzeniu pierwszej z nich, małżonek, którego dorobek (inaczej wzrost wartości majątku tego małżonka po zawarciu umowy majątkowej) jest mniejszy, może żądać wyrównania dorobków od współmałżonka. Wprowadzenie tego rodzaju rozdzielności majątkowej ma na celu m.in. zabezpieczenie finansowe małżonka wychowującego dzieci. Od rodzaju łączącej małżonków wspólności majątkowej zależy ewentualna odpowiedzialność majątkowa za długi współmałżonka.

W czasie trwania wspólności ustawowej...

Zaciągnięcie zobowiązania przez małżonka pozostającego we wspólności ustawowej nie zawsze oznacza, że dłużnikiem zostaje także jego współmałżonek. Wyjątkiem jest tutaj zaciągnięcie zobowiązania przez oboje małżonków oraz zaciągnięcie zobowiązania przez jednego tylko małżonka, ale w celu zaspokojenia potrzeb rodziny.

W obydwu tych sytuacjach wierzyciel będzie mógł dochodzić zaspokojenia wierzytelności nie tylko z majątku wspólnego, ale również z majątków osobistych każdego z małżonków. W efekcie za zaciągnięte zobowiązanie odpowie - na zasadach odpowiedzialności solidarnej - także małżonek, który zobowiązania nie zaciągnął (zob. art. 30 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Dz. U. 64.9.59 - kro). Dla przykładu, zobowiązania dotyczące zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny odnoszą się do normalnych, codziennych potrzeb rodziny, które bezwzględnie wymagają zaspokojenia bez potrzeby podejmowania przez małżonków specjalnych decyzji.

Wszelkie inne zobowiązania - dotyczące np. większych zakupów ratalnych, nie dające się zakwalifikować pod pojecie zwykłych potrzeb rodziny - zaciągnięte przez jednego małżonka nie rodzą solidarnej odpowiedzialności drugiego małżonka.

Dla pełnego przedstawienia odpowiedzialności majątkowej małżonków, należy więc omówić sytuacje, gdy zobowiązanie zostało zaciągnięte przez jednego z małżonków w sprawach innych, niż wynikające z zaspokojenia zwykłych potrzeb rodziny oraz gdy alternatywnie współmałżonek wyraził zgodę na zaciągnięcie takiego zobowiązania albo takiej zgody nie wyraził.

Bez wchodzenia w rozważania dotyczące charakteru samej zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania przez drugiego małżonka, należy zasygnalizować, że inne są skutki wyrażenia zgody, gdy jest ona wymagana prawem dla ważności czynności prawnej, a inne w przypadku, gdy wyrażenie tej zgody przez drugiego małżonka warunkuje jego odpowiedzialność oraz umożliwia sięgnięcie do majątku wspólnego.

W pierwszym przypadku - przy dwustronnych czynnościach prawnych (np. zakup nieruchomości) - ważność umowy zawartej przez jednego z małżonków bez zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka (tzw. nieważność zawieszona). Jednostronna czynność prawna (np. zrzeczenie się roszczenia) dokonana bez zgody drugiego małżonka jest bezwzględnie nieważna.

Poprzednia strona
MPIW
Czytaj także
Polecane galerie
baaa
83.1.9.* 2008-11-06 12:23
jeśli mąż zaciąga już n-ty kredyt (żona nic nie podpisuje ) to żona odpowiadac za długi ??? skoro bank nie bierze pod uwagę próśb żony by nie dali mu kredytu czy by zablokowali karty kredytowe bo to alkoholik ???