Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
umowa zlecenia
05.04.2012 11:30

Umowy "śmieciowe" - kiedy firma nie można ich stosować

Zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna być podpisana umowa o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Podziel się
Dodaj komentarz

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę to duży koszt dla pracodawcy. Często firmy decydują się na zawarcie umowy cywilnoprawnej, np. umowy o dzieło, umowy zlecenia, lub innej umowy o świadczenie usług, co umożliwia znaczne ograniczenie kosztów. Nie zawsze jednak stosowanie takich umów jest dozwolone, a zawieranie ich wbrew przepisom może rodzić poważne konsekwencje.

Z punktu widzenia pracodawcy umowy cywilnoprawne są bardzo atrakcyjne, przede wszystkim ze względu na niższe koszty w porównaniu z umową o pracę. Podpisanie umowy o dzieło, o ile nie jest ona zawierana z własnym pracownikiem, w ogóle nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Tak samo jest w wypadku umowy zlecenia zawieranej z uczniem lub studentem, ale tylko do ukończenia przez niego 26 roku życia.

W pozostałych przypadkach osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, na takich samych zasadach jak pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ubezpieczenie chorobowe jest natomiast dobrowolne.

Ze względu na to, że regulacje dotyczące umów o dzieło oraz umów zlecenia zawarte są w kodeksie cywilnym, nie mają do nich zastosowania przepisy kodeksu pracy. Oznacza to między innymi, że osobom zatrudnionym w oparciu o takie umowy nie przysługuje ustawowe prawo do płatnego urlopu.

Kodeks pracy wprowadza zakaz zastępowania umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. Bez względu na nazwę umowy zawartej przez strony, będzie ona traktowana jak umowa o pracę jeżeli będzie spełniała warunki określone w kodeksie pracy, tzn. pracownik zobowiąże się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, natomiast pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/25/161305.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ochrona;pracownika;w;wieku;przedemerytalnym,60,0,1031484.html) *Ochrona pracownika tuż przed emeryturą * Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, ale również jej warunków na niekorzyść pracownika, któremu do emerytury brakuje nie więcej niż 4 lata.

Dla odróżnienia poszczególnych umów ważna jest zatem ich treść, a nie nazwa jaką nadały jej strony. Jeżeli w treści umowy cywilnoprawnej będą elementy charakterystyczne dla umowy o pracę, to osoba zatrudniona na podstawie takiej umowy będzie mogła wystąpić do sądu pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Umowa zlecenia ma wiele cech wspólnych z umową o pracę. Obie umowy określane są jako umowy starannego działania, ponieważ wynagrodzenie przysługuje za samo działanie, a nie za jego rezultat. Dla umowy zlecenia charakterystyczna jest swoboda zleceniobiorcy w organizowaniu swojego czasu pracy. Inaczej jest w przypadku umowy o pracę, gdzie pracownik ma obowiązek stosowania się do poleceń przełożonych i przestrzegania ustalonego w zakładzie czasu pracy.

Umowa o dzieło, w odróżnieniu od umowy o pracę oraz umowy zlecenia, jest umową rezultatu. Oznacza to, że czynności osoby przyjmującej zamówienie powinny doprowadzić do powstania konkretnego efektu (dzieła), np. namalowanie obrazu, sporządzenie projektu, wykonanie tłumaczenia. Z tego względu niektóre czynności, np. obsługa sekretariatu, w ogóle nie mogą być przedmiotem umowy o dzieło, ponieważ trudno w tym wypadku mówić o końcowym efekcie umowy.

Zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna być zawarta umowa o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy może ukarać pracodawcę mandatem karnym w wysokości do 2 tys. zł, a w określonych sytuacjach do 5 tys. zł. Jeżeli sprawa zostanie skierowana do sądu możliwe jest wymierzenie kary grzywny w wysokości od 1 tys. do 30 tys. zł.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/162/197794.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/telepraca;-;co;powinien;zapewnic;pracodawca,182,0,1041590.html) *Telepraca. Co musi zapewnić pracodawca? * Pracodawca ma obowiązek zapewnienia telepracownikowi pomocy technicznej oraz niezbędnych szkoleń z obsługi sprzętu.

Również ZUS może zakwestionować prawidłowość stosowania umów cywilnoprawnych. Jeżeli podczas kontroli ZUS stwierdzi, że zawarte umowy cywilnoprawne niepodlegające ubezpieczeniu społecznemu w rzeczywistości powinny być umowami o pracę, pracodawca będzie miał obowiązek zapłaty zaległych składek.

Błędne zakwalifikowanie umowy może rodzić również konsekwencje podatkowe. Podstawowa różnica w opodatkowaniu wynika z odmiennej regulacji w zakresie kosztów uzyskania przychodu. Zasadniczo pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości 111,25 zł lub PLN 139,06 zł. Dla umów cywilnoprawnych stanowią one natomiast 20 proc. uzyskanego przychodu, a wypadku korzystania z praw autorskich stawka zwiększa się do 50 proc.

Jeżeli podczas kontroli Urzędu Skarbowego okaże się, że strony powinna łączyć umowa o pracę, a nie umowa cywilnoprawna, to o ile wystąpi niedopłata z takiego tytułu, pracodawca będzie musiał dopłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę.

By uniknąć przykrych konsekwencji błędnego stosowania umów cywilnoprawnych warto skorzystać z porady profesjonalisty w tym zakresie. Prawidłowe dobranie rodzaju umowy do wykonywanych czynności oraz odpowiednie skonstruowanie jej treści pozwolą zminimalizować ryzyko zakwestionowania umów podczas ewentualnej kontroli.

O czasie pracy czytaj więcej w Money.pl
Nadgodziny - kiedy należą się pracownikowi Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.
System zadaniowego czasu pracy - kiedy można wprowadzić? Zadaniowy czas pracy jest stosowany wtedy, gdy nie można precyzyjnie określić pory doby, w której praca powinna być wykonana.
Jak liczy się czas pracy personelu medycznego i kierowców Czas pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, co do zasady, w okresie rozliczeniowym nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii BSO Prawo & Podatki

Tagi: umowa zlecenia, pracownik, porady, porady prawne, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz