Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Umowa o pracę z prezesem zarządu

0
Podziel się

Przy zawieraniu tego typu umowy istotną rolę odgrywa sprecyzowanie czasu wykonywania pracy przez wskazanie, iż chodzi o funkcję, a nie np. kadencję zarządu.

Umowa o pracę z prezesem zarządu
bEiveomZ

Powołanie do zarządu spółki i wynikające zeń więzi o charakterze korporacyjnym inicjują stosunek członkostwa w zarządzie, jednakże nie obligują one do zawarcia z nowo wybranym członkiem zarządu umowy o pracę.

Praktyką jest jednak, że jedną z form związania spółki z członkiem zarządu, obok samego aktu wyboru na członka zarządu, jest umowa o pracę bądź też kontrakt menadżerski. Zanim jednak zostanie zawarta z członkiem zarządu umowa o pracę, należy przede wszystkim wybrać jej odpowiednią formę umożliwiającą połączenie statusu pracownika i członka zarządu.

Charakter prawny członkostwa w zarządzie spółki jako pierwiastka organu osoby prawnej określają przepisy Kodeksu spółek handlowych, jego sytuację natomiast jako pracownika - przepisy Kodeksu pracy oraz postanowienia umowy o pracę. Wskazane powyżej węzły prawne jakie łączą członka zarządu ze spółką są odrębnymi stosunkami prawnymi mającymi samodzielną podstawę prawną. Jedną z możliwości znalezienia wspólnego mianownika wskazanych zagadnień jest umowa o prace zawarta na czas pełnienia funkcji członka zarządu jako umową na czas wykonywania określonej pracy uregulowana w art. 25 § 1 Kp.

bEiveonb

Sąd Najwyższy _ explicite _ w wyroku z 25 stycznia 2007 r. wskazał, że _ umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji prezesa zarządu spółki handlowej jest umową o pracę na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 kp) _. W przypadku zawierania tego rodzaju umowy niezwykle istotną rolę odgrywa sprecyzowanie czasu wykonywania pracy przez literalne wskazanie, iż chodzi o funkcje prezesa czy członka zarządu a nie np. kadencję zarządu. Kadencja zarządu jest bowiem pojęciem szerszym i nie raz doświadcza rotacji osobowych/personalnych.

Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy, jak już jej sama nazwa wskazuje, jest umową terminową, niemniej jednak w odróżnieniu od umowy na czas oznaczony jej ramy czasowe nie są już w momencie zawarcia umowy sztywnie wyznaczone.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/237/201709.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wypowiedzenie;umowy;o;prace;kto;moze;cofnac,11,0,1138443.html) *Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? * Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.

Okres trwania umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy nie jest na ogół dokładnie znany stronom, bowiem co do zasady zależy od czynników od nich niezależnych bądź trudnych z góry do określenia. Niebagatelną zaletą umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy, szczególnie w odniesieniu do członka zarządu jako potencjalnego pracownika, sprowadza się do istoty tego rodzaju umów, a mianowicie, że jej rozwiązanie następuje równocześnie z momentem zakończenia pracy, na realizację, której została ona zawarta.

bEiveonh

Strony zatem nie muszą składać dodatkowych oświadczeń w razie zatrudnienia członka zarządu na czas pełnienia jego funkcji w zarządzie spółki, bowiem bezpośrednią konsekwencją zaprzestania pełnienia funkcji w zarządzie spółki jest rozwiązanie umowy o pracę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 5 Kp stanowiącym, iż umowa o pracę rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Przy czym bez znaczenia jest, czy w tym momencie pracownik był gotów dalej pracować, czy też przebywał na zwolnieniu lekarskim, urlopie lub np. osiągnął wiek przedemerytalny w rozumieniu art. 39 Kp. Jedynie w przypadku, gdy umowa na czas wykonywania określonej pracy miałaby się rozwiązać po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega ona przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 § 3 Kp).

W umowie o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy, spółka co do zasady jednak, nie ma możliwości wcześniejszego rozwiązania jej za wypowiedzeniem, co więcej strony nie mogą również wprowadzić do umowy klauzuli dopuszczającej wcześniejsze jej rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem, jak to jest w przypadku umów zawieranych na czas określony. Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego: _ Umowa o pracę zawarta na czas pełnienia funkcji członka zarządu spółki handlowej, jeżeli przewidziano w niej możliwość jej wcześniejszego wypowiedzenia, nie może być kwalifikowana jako umowa na czas wykonywania określonej pracy (art. 25 § 1 zdanie pierwsze Kp), chyba że strony niewątpliwie kierowały się zamiarem zawarcia takiej umowy, a z okoliczności wynika, iż bez postanowienia dotyczącego wypowiedzenia - które w tej sytuacji może zostać uznane za nieważne (art. 18 Kp) - tego rodzaju umowa o pracę i tak przez strony zostałaby zawarta (art. 58 § 3 Kodeksu cywilnego, w zw. z art. 300 Kp.). _

Należy jeszcze wspomnieć, iż _ niewypowiadalności _ umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy jest brak możliwości posłużenia się przez pracodawcę wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy lub płacy. Wynika to z art. 42 § 1 Kp, według którego przepisy o wypowiedzeniu umowy o pracę stosuje się odpowiednio do wypowiedzenia wynikających z umowy warunków pracy i płacy. Zatem chcąc dokonać zmiany warunków pracy lub płacy członka zarządu zatrudnionego na podstawie umowy zawartej na czas wykonywania określonej pracy, pracodawca musi posłużyć się porozumieniem zmieniającym, a zatem uzyskać zgodę na proponowane zmiany.

Czytaj więcej w Money.pl
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.
Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy.
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
bEiveoni

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, biuro we Wrocławiu

bEiveonC
KOMENTARZE
(0)