Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
838
15.12.2008 12:31

Spór z szefem może rozstrzygnąć komisja pojednawcza

Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż sąd pracy ze względu na terminy.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik i pracodawca powinni dążyć do polubownego załatwienia sporu wynikającego ze stosunku pracy. *

W przypadku braku porozumienia, alternatywą dla postępowania sądowego może być postępowanie przed powołaną w zakładzie pracy komisją pojednawczą. Jest to rozwiązanie korzystniejsze niż sąd pracy, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę terminy, którymi na mocy przepisów prawa pracy, związana jest komisja.

Instytucja komisji pojednawczej została stworzona aby polubownie załatwiać spory zaistniałe pomiędzy pracownikiem i pracodawcą. Została uregulowana w Rozdziale II Działu Dwunastego Kodeksu pracy pt. _ Postępowanie pojednawcze _ (art. 244 do 258 Kodeksu pracy - Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.).

Ideą powołania instytucji komisji pojednawczej jest możliwość rozwiązania sporu między stronami stosunku pracy z pominięciem długotrwałej i czasochłonnej procedury sądowej, często bez przeznaczania na ten cel znacznych nakładów finansowych.

Procedura powołania komisji pojednawczej...

Komisja powoływana jest przez pracodawcę lub pracodawcę wraz z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka istnieje w zakładzie pracy.

Warunkiem jej utworzenia jest pozytywna opinia pracowników. Podmioty mające zamiar zorganizować komisję ustalają ponadto zasady i tryb jej powołania, czas trwania kadencji oraz liczbę jej członków. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 246 kp członkiem komisji nie może być osoba zarządzająca w imieniu pracodawcy zakładem pracy, główny księgowy, radca prawny a także osoba prowadząca sprawy osobowe, zatrudnienia i płac.

Już po powołaniu, komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego oraz jego zastępców, a także ustala regulamin postępowania pojednawczego. Pomimo, że sprawowanie obowiązków członka komisji jest funkcją społeczną, pracownik pełniący taką funkcję zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas nie przepracowany w związku z udziałem w pracach komisji.

| Komisja powoływana jest przez pracodawcę lub pracodawcę wraz z zakładową organizacją związkową, jeżeli taka istnieje w zakładzie pracy. |
| --- |

Co istotne, pracodawca ma obowiązek zapewnić komisji odpowiednie warunki do funkcjonowania, m.in. lokal i środki techniczne potrzebne do przeprowadzenia postępowania pojednawczego. Ponosi on również wszystkie wydatki związane z funkcjonowaniem komisji. W skład tych wydatków wchodzi także równowartość utraconego wynagrodzenia za czas nieprzepracowany przez pracownika w związku z udziałem w postępowaniu pojednawczym.

Postępowanie przed komisją...

Postępowanie wszczyna się na wniosek pracownika. Wniosek taki powinien zostać zgłoszony na piśmie bądź ustnie do protokołu. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że jeżeli w zakładzie pracy nie powołano komisji, pracodawca może odmówić pracownikowi możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu. Nie ma on bowiem obowiązku doraźnego powoływania komisji. W takim przypadku, sprawy najczęściej od razu trafiają do sądu pracy.

ZOBACZ TAKŻE:

Pracownik zainteresowany przeprowadzeniem postępowania polubownego przed komisją powinien pamiętać o tym, iż zgodnie z regulacją art. 251 § 2 kp, w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy, o których mowa w art. 264 kp, wniosek do komisji pojednawczej wnosi się przed upływem terminów w tym przepisie wskazanych, tj. w przypadku żądania przez pracownika przywrócenia do pracy albo odszkodowania, termin wynosi 14 dni od doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia albo wygaśnięciu umowy o pracę. Jeżeli natomiast wniosek dotyczy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, to musi być złożony *w ciągu 7 dni *od doręczenia pisma wypowiadającego tę umowę.

| Postępowanie wszczyna się na wniosek pracownika. Wniosek taki powinien zostać zgłoszony na piśmie bądź ustnie do protokołu. |
| --- |

Dodać ponadto trzeba, że zgłoszenie wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów, o których mówi art. 264 kp, czyli terminów na złożenie do sądu odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę, zgłoszenia żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania i żądania nawiązania umowy o pracę. Dzięki temu, pracownik zyskuje pewność, że w momencie, gdy wystąpi do pracodawcy z propozycją ugodowego załatwienia sprawy, to w przypadku odmowy nie straci pozostałych, przysługujących mu, środków odwoławczych.

Długość postępowania przed komisją...

Zgodnie z przepisami, komisja pojednawcza powinna dążyć do załatwienia sprawy w drodze ugody w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku przez pracownika. Na pozostałe sprawy komisja ma 30 dni. Nie zawarcie ugody w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy w ciągu 14 dni, a w pozostałych sprawach w ciągu 30 dni kończy z mocy prawa postępowanie przed komisją pojednawczą (art. 251 § 3 kp). Wówczas, na żądanie pracownika, złożone na podstawie art. 254, komisja niezwłocznie przekazuje sprawę do właściwego sądu pracy.

Gdy ugodę zawarto ...

Zawartą ugodę wpisuje się do protokołu posiedzenia zespołu, który podpisują zarówno strony jak i członkowie zespołu. Ugoda taka jest umową, w której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać (por. art. 917 Kodeksu cywilnego). Zgodnie z poglądem panującym w doktrynie, *ugodę trzeba zredagować w taki sposób, aby nie nasuwała wątpliwości interpretacyjnych i nie powodowała trudności w ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym. *

Oznacza to, że w ugodzie musi być sprecyzowany zakres wzajemnych zobowiązań stron, w szczególności poprzez wskazanie należnych świadczeń i terminu ich realizacji. Niedopuszczalna jest ugoda, której treść byłaby niezgodna z prawem lub z zasadami współżycia społecznego. W takim przypadku strony mają prawo dochodzić zgodności jej ustaleń na zasadach ogólnych.

Pracownik ma ponadto prawo wystąpić do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia zawarcia ugody o uznanie jej za bezskuteczną, jeżeli uważa, że narusza ona jego słuszny interes. W wypadku, gdy ugoda dotyczy spraw związanych z wygaśnięciem, rozwiązaniem lub nawiązaniem stosunku pracy termin skraca się do 14 dni.

| W ugodzie musi być sprecyzowany zakres wzajemnych zobowiązań stron, w szczególności poprzez wskazanie należnych świadczeń i terminu ich realizacji. |
| --- |

... i w przypadku jej nie zawarcia

Jeżeli w wyniku postępowania przed komisją nie zawarto ugody, komisja na żądanie pracownika zgłoszone w terminie 14 dni od zakończenia postępowania pojednawczego, przekazuje sprawę niezwłocznie do sądu pracy. W takim przypadku wniosek pracownika o polubowne rozstrzygnięcie sporu zastępuje pozew. Alternatywnie, zamiast zgłoszenia tego żądania do komisji, pracownik może sam, na zasadach ogólnych, wnieść sprawę do właściwego sądu pracy.

W razie niewykonania ugody przez pracodawcę podlega ona egzekucji w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego (przez komornika, a pracownik korzysta ze zwolnienia z opłat). Warunkiem wszczęcia egzekucji na wniosek pracownika jest - również na jego wniosek - nadanie ugodzie, przez sąd, klauzuli wykonalności (art. 255 kp). Jednakże sąd pracy ma możliwość z urzędu odmówić nadania ugodzie klauzuli wykonalności, jeżeli z akt komisji wynika, że jest ona sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Postępowanie przed komisją pojednawczą w pigułce...

- komisję pojednawczą powołuje pracodawca samodzielnie bądź z zakładową organizacją związkową, po uzyskaniu pozytywnej opinii pracowników,
- wniosek o wszczęcie postępowania przed komisją może zgłosić wyłącznie pracownik (w formie pisemnej lub ustnie do protokołu),
- w sprawach dotyczących rozwiązania, wygaśnięcia lub nawiązania stosunku pracy na złożenie wniosku do komisji pracownik ma odpowiednio: 14 dni od doręczenia pisma o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia albo wygaśnięciu umowy o pracę, 7 dni od doręczenia pisma o wypowiedzeniu umowy o pracę,
- zgłoszenie wniosku do komisji pojednawczej przerywa bieg terminów, o których mówi art. 264 kp,
- niedopuszczalne jest zawarcie ugody, której treść byłaby sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego,
- nie zawarcie ugody powoduje, na żądanie pracownika, przekazanie przez komisję sprawy do sądu pracy (wniosek zastępuje pozew) albo umożliwia pracownikowi samodzielne wniesienie pozwu.

Autor jest radcą prawnym, partnerem w kancelarii MP&W

Tagi: 838, giełda, wiadomości, praca, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, czołówki
Źródło:
MPIW
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz