Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Spółka z o. o. - zalety i wady

0
Podziel się:

W świetle prawa wspólnicy spółki z o. o. nie odpowiadają za jej zobowiązania. Nieograniczoną odpowiedzialność ponosi sama spółka.

Spółka z o. o. - zalety i wady
bECKFTTp

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej wybieranych przez przedsiębiorców form spółki handlowej w Polce. Szczególną popularnością cieszy się wśród przedsiębiorców dążących do realizacji przedsięwzięć gospodarczych o większym rozmiarze. Jest to niewątpliwie uzasadnione uniwersalnym - z prawnego i ekonomicznego punktu widzenia - charakterem tego rodzaju spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową, która może być utworzona w każdym prawnie dopuszczalnym celu, a zatem nie tylko w celu gospodarczym. To spółka mająca stały kapitał zakładowy, który powinien wynosić co najmniej 5 tys. złotych.

Kapitał zakładowy spółki dzieli się na przysługujące wspólnikom udziały o równej albo nierównej wartości nominalnej. Status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki kapitałowej implikuje posiadanie przez nią takich cech, charakterystycznych dla tej grupy spółek, jak osobowość prawna, czy też możliwość utworzenia i funkcjonowania spółki wyłącznie przez jednego wspólnika.

bECKFTTr

Niewątpliwą zaletą konstrukcji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest połączenie jej kapitałowego charakteru z elementami osobowymi, takimi jak m. in.: prawo żądania wyłączenia wspólnika lub też prawo żądania rozwiązania spółki przez sąd.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/113/t80497.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;mozna;rozwiazac;i;zlikwidowac;spolke;cywilna,208,0,792016.html) Kiedy można rozwiązać i zlikwidować spółkę cywilną
Z osobowością prawną spółki jako spółki kapitałowej wiąże się natomiast ograniczona odpowiedzialność wspólników za jej zobowiązania. W świetle prawa wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają jednak za jej zobowiązania. Podmiotem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania powstałe w toku działalności spółki jest sama spółka.

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników odnosi się zatem do wniesionych do spółki wkładów i stanowi wyraz ryzyka gospodarczego, jakie jest związane z utworzeniem i prowadzeniem spółki. Wspólnicy muszą mieć świadomość, iż w razie niepowodzenia, mającego skutek w postaci upadłości lub likwidacji, jeśli po spłacie wierzytelności spółki nie pozostanie żaden majątek, nie odzyskają zainwestowanych w spółkę środków kapitałowych.

bECKFTTx

Mimo powyższych zalet przedsiębiorcy nie zawsze pamiętają o negatywnych aspektach i zagrożeniach związanych z prowadzeniem działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednym z nich jest solidarna odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce.

Zgodnie bowiem z Kodeksem spółek handlowych członek zarządu może uwolnić się od tej odpowiedzialności, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie układowe, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania układowego nastąpiło nie z jego winy, lub że mimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewszczęcia postępowania układowego, wierzyciel nie poniósł szkody.

Zdaniem Sądu Najwyższego, na takich samych zasadach jak członkowie zarządu, odpowiedzialność za zobowiązania spółki w razie bezskuteczności egzekucji przeciwko samej spółce ponoszą likwidatorzy z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku członków zarządu spółek akcyjnych brak jest takiej odpowiedzialności.

bECKFTTy

[ ( http://static1.money.pl/i/h/63/t135743.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kto;moze;robic;kontrole;w;spolce;z;o;o;,142,0,801678.html) Kto może robić kontrolę w spółce z o.o.
Na członkach zarządu spółki z o.o. ciąży również odpowiedzialność za jej zaległości podatkowe. Jest ona podobna do odpowiedzialności za zobowiązania spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. Zgodnie z ordynacją podatkową odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Odpowiedzialność tego typu dotyczy również członków zarządów spółek akcyjnych.

Konstrukcję spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cechuje niewątpliwie znacznie większa elastyczność wynikająca z regulujących jej organizację i funkcjonowanie przepisów dyspozytywnych, co przekłada się na ich mniejsze sformalizowanie i uproszczenie w porównaniu ze spółką akcyjną. Uproszczenia te są wyraźne szczególnie w odniesieniu do organów wewnętrznych spółki. Jedynym organem, który musi zostać powołany, jest zarząd, organy nadzoru mają w zasadzie charakter fakultatywny.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/skutki;bledow;przy;nabywaniu;udzialow;w;spolkach,14,0,818190.html) Skutki błędów przy nabywaniu udziałów w spółkach
Cel działania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dowolny, niemniej jednak, wiele obszarów działalności gospodarczej jest zarezerwowanych dla pozostałych typów spółek. I tak, prowadzenie wielu rodzajów działalności z zakresu funkcjonowania giełd i rynków finansowych możliwe jest wyłącznie w formie spółki akcyjnej, zaś z ustaw regulujących poszczególne wolne zawody wynika, że ich wykonywanie, poza formą indywidualnego wykonywania takiego zawodu, jest dopuszczalne tylko w formie spółki cywilnej bądź określonych spółek osobowych.

Innym istotnym aspektem funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest aspekt podatkowy. Podobnie jak w przypadku spółki akcyjnej, rozliczenia fiskalne przybierają postać niejako _ podwójnego _ opodatkowania, gdyż podatkiem za wypracowany dochód obarczona jest nie tylko spółka, lecz także wspólnicy, którym przysługuje coroczny udział w zysku w postaci dywidendy. Powyższy dualizm podatkowy nie istnieje natomiast w spółkach osobowych.

bECKFTTz
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/139/t128907.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/prezes;odpowie;mimo;ze;spolka;nie;poniosla;straty,91,0,818011.html) Prezes odpowie, mimo że spółka nie poniosła straty Odpowiedzialności karnej spodziewać się może ten, kto będąc członkiem zarządu spółki, swoim zachowaniem naraża ją na niebezpieczeństwo.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/36/t25636.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/kiedy;mozna;odliczyc;od;podatku;darowizne;na;cele;pozytku;publicznego,221,0,836061.html) Kiedy można odliczyć od podatku darowiznę na cele pożytku publicznego Darowizny na rzecz m.in. partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców nie dają prawa do odliczenia od dochodu.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/190/t131774.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zgromadzenie;wspolnikow;w;jednoosobowej;spolce;z;o;o;,188,0,797372.html) Zgromadzenie wspólników w jednoosobowej spółce z o.o. W takiej spółce zgromadzenie wspólników zwołuje zarząd, ale częściej uchwały są podejmowane przez jedynego wspólnika bez zwołania zgromadzenia.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

bECKFTTS
KOMENTARZE
(0)