Notowania

użytkowanie wieczyste
02.08.2011 07:00

Przekształcenie użytkowania wieczystego. Znikną korzystne bonifikaty

Przekształcając prawo użytkowania wieczystego w prawo własności można było liczyć na bonifikatę opłaty - 50 lub 90 procent.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przekształcając prawo użytkowania wieczystego w prawo własności można było liczyć na atrakcyjną bonifikatę opłaty - 50 lub 90 procent. Jednak te atrakcyjne zasady niestety wkrótce przestaną obowiązywać.

W dniu 29 lipca 2005 roku weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 z póź zm.).

Według powyższej ustawy uprawnionymi do żądania przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności są *osoby fizyczne *będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych. W ograniczonym natomiast zakresie z możliwości przekształcenia mogą skorzystać także osoby prawne lub spółdzielnie mieszkaniowe.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/233/t45545.jpg ) ] (http://news.money.pl/artykul/mozna;sie;bronic;przed;gigantyczna;podwyzka,134,0,749446.html) Można się bronić przed gigantyczną podwyżką
Wszystkie te osoby mają możliwość składania do właściwych organów wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do dnia 31 grudnia 2012 roku. Decyzje w przedmiocie przekształcenia omawianego prawa w prawo własności wydaje odpowiednio starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w przypadku gdy wniosek dotyczy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub wójt ( burmistrz, prezydent miasta ), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku, gdy wniosek dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata za zmianę

Osoba, na rzecz której zostaje przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności, zobowiązana jest uiścić dotychczasowemu właścicielowi opłatę z tego tytułu. Wysokość wspomnianej opłaty stanowi różnicę pomiędzy wartością prawa własności nieruchomości a wartością przysługującego użytkowania wieczystego, którą ustala rzeczoznawca majątkowy.

Kto może liczyć na mniejszą opłatę?

Ustawa daje możliwość obniżenia opłaty za pomocą bonifikat udzielanych przez organy wydające decyzje w przedmiocie przekształcenia. *Wysokość bonifikaty uzależniona jest głównie od przeznaczenia nieruchomości i miejsca jej położenia i wynosi odpowiednio 50. i 90. % opłaty. *

Na 50. procentową bonifikatę mogą liczyć osoby fizyczne, które prawo wieczystego użytkowania nabyły przed 5 grudnia 1990 r., oraz ich następcy prawni. Inną grupą, która została objęta tą bonifikatą są użytkownicy nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Z bonifikaty 90. procentowej mogą natomiast skorzystać użytkownicy wieczyści nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkaniowe, których dochód miesięczny na jednego członka rodziny nie przekracza przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatnie półrocze poprzedzające rok złożenia wniosku (ogłasza je prezes GUS).

Czytaj dalej dlaczego tak atrakcyjne zasady przestaną wkrótce obowiązywać

Tak atrakcyjne zasady w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności niestety wkrótce przestaną obowiązywać. *Wyrokiem (sygn. K9/08) z dnia 26 stycznia 2010 roku Trybunał Konstytucyjny uznał art. 4 ust. 8 i 9 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jako nie konstytucyjne. *Powyższy wyrok wchodzi w życie 8 sierpnia 2011 roku.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/196/t22468.jpg ) ] (http://dom.money.pl/wiadomosci/artykul/uzytkowanie;wieczyste;coraz;drozsze,243,0,746995.html) Użytkowanie wieczyste coraz droższe

Oznacza to, że od tej daty przepisy uznane za niekonstytucyjne nie wiążą gmin w zakresie w jakim narzucają obowiązek stosowania bonifikat w procesie przekształceniowym i jednostki samorządu terytorialnego nie będą zobowiązane do ich udzielania. Swoje orzeczenie TK uzasadnił następująco: _ Obowiązkowe udzielanie bonifikaty przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność powoduje zmniejszenie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, czemu nie towarzyszy ani zmniejszenie zadań samorządu ani jakaś forma rekompensaty lub uzyskania dodatkowych źródeł dochodów. _

Trybunał Konstytucyjny uznał również mechanizm obligatoryjnego przyznawania bonifikat za niedozwoloną ingerencję w prawo własności, które przysługuje jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie przepisów Konstytucji. Jak stwierdził Trybunał mechanizm ów pozbawia te podmioty jakiejkolwiek kontroli nad nieruchomościami oddanymi w użytkowanie wieczyste.

Wyżej cytowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wchodzi w życie 8 sierpnia b.r. Osoby, które chciałyby za niewielkie pieniądze stać się właścicielami nieruchomości muszą do tego dnia złożyć odpowiednie wnioski do właściwych organów. Jeżeli zdarzą przed tym terminem, będą mogły skorzystać ze wspomnianych bonifikat. Po tej dacie jednostki samorządu terytorialnego nie mają obowiązku ich udzielania.

Co dalej - czyli proponowane projekty zmian

Odpowiedzią na wyrok Trybunału Konstytucyjnego są projekty zmian Ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zaproponowane przez posłów i senatorów.

Senacki projekt zmiany w.w. ustawy proponuje wprowadzenie fakultatywności udzielania bonifikat w zależności od poniesienia opłaty przekształceniowej zarówno przy przekształceniach nieruchomości należących do samorządu jak i należących do Skarbu Państwa. Przyznanie bonifikaty i jej wysokość będzie zależała od decyzji właściwej jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiatu, województwa) lub organu państwowego (wojewoda, starosta). Oznacza to, że wymienione podmioty będą miały możliwość, a nie obowiązek przyznawania bonifikat.

Posłowie Platformy Obywatelskiej natomiast w swoim projekcie przewidują możliwość przekształcenia prawa użytkowania wieczystego wszystkich użytkowników wieczystych, a nie tylko tych, którzy dysponują gruntami na potrzeby mieszkaniowe lub rolne. Taką możliwość mieliby jednak tylko ci, którzy od 13 października 2005 roku są użytkownikami wieczystymi z wyjątkiem spółek Skarbu Państwa lub gmin, Polskiego Związku Działkowców oraz cudzoziemców. Posłowie Platformy Obywatelskiej przewidzieli ponadto w swoim projekcie udzielenie bonifikaty przy przekształceniu. W przypadku gruntów Skarbu Państwa bonifikata ta wynosiłaby 50 procent a w przypadku gruntów samorządowych rady oraz sejmiki miałyby prawo ustalania wysokości bonifikat.

Trzeci projekt będący projektem posłów Prawa i Sprawiedliwości przewiduje całkowite zlikwidowanie użytkowania wieczystego polegającego na tym, że z chwilą wejścia zmian użytkownicy wieczyści staliby się z mocy prawa właścicielami użytkowanych nieruchomości. Nowi właściciele płacili by jednak dalej przez okres na który zostało ustanowione przed przekształceniem użytkowanie wieczyste. Potwierdzeniem powyższego przekształcenia byłaby decyzja starosty (przy gruntach Skarbu Państwa) albo wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa (przy gruntach samorządowych). W decyzji ustalana byłaby również opłata należna od przekształcenia. Stanowiłaby ona sumę opłat rocznych za okres od 2012 r. do końca okresu użytkowania wieczystego z możliwością rozłożenia jej na raty. Kwota opłaty zabezpieczona byłaby hipoteką przymusową na nieruchomości gruntowej lub lokalowej.

Podsumowanie

Powyższe projekty zmian zaproponowane przez posłów i senatorów są godne uwagi a ich założenia zasługują na uwzględnienie w procesie legislacyjnym. Zapewnienie trwałych rozwiązań prawnych dotyczących kwestii użytkowania wieczystego jest konieczne. Istotnym jest aby wszelkie zmiany zostały wprowadzone w sposób uwzględniający konieczność kompatybilności z obowiązującym już prawem, bez dalszej konieczności ingerowania Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. W najbliższym czasie okaże się które z rozwiązań wybrał polski ustawodawca.

Autor jest aplikantem radcowskim, zatrudniony w Kancelarii Radców Prawnych K&L Legal Granat i Wspólnicy Sp. k.

Tagi: użytkowanie wieczyste, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo mieszkaniowe
Źródło:
K&L LEGAL
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz