Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Procedura legislacyjna po uchyleniu pozwolenia na budowę

Procedura legislacyjna po uchyleniu pozwolenia na budowę

W procesie budowlanym, najważniejszą decyzją jest pozwolenie na budowę. 

Prowadzenie robót budowlanych bez pozwolenia na budowę (oczywiście o ile takie pozwolenie jest wymagane przepisami prawa) jest niedopuszczalne i powoduje uznanie wzniesionego obiektu za samowolę budowlaną, co może spowodować orzeczenie rozbiórki.

Ustawa z 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 j.t.) ( Prawo Budowlane), przewiduje trzy tryby legalizacji obiektu budowlanego, w zależności czy został on wybudowany w oparciu o prawomocne i ostateczne pozwolenie na budowę, czy też bez pozwolenia na budowę:
1. legalizacja obiektu budowlanego w trybie art. 59 Prawa Budowlanego,
2. procedura naprawcza na podstawie art. 50 i nast. Prawa Budowlanego,
3. procedura legalizacyjna na podstawie art. 48 i nast. Prawa BudowlanegoPrawo Budowlane przewiduje dwa tryby postępowania legalizacyjnego w sytuacji, gdy obiekt został wzniesiony bez pozwolenia na budowę. Artykuł 48 oraz 49 Prawa Budowlanego jest to postępowanie legalizacyjne, natomiast procedura legalizacyjna określona w art. 50 i następnych Prawa Budowlanego jest postępowaniem naprawczym.

Jednakże niniejszy artykuł będzie omawiał procedurę legalizacyjną obiektu budowlanego wybudowanego na podstawie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę, po uchyleniu tego pozwolenia. Na wstępie należy przytoczyć wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 31 października 2000 r. (sygn. IV S.A. 1814/98), w którym skład sędziowski orzekł, że prace budowlane wykonane na podstawie ostatecznej decyzji, która z jakichkolwiek przyczyn później okazała się wadliwa, nie mogą być uznane za samowolę budowlaną.

ZOBACZ TAKŻE: Akty prawne dot. nieruchomości na prawo.money.pl
 Biorąc pod uwagę powyższe, przesłanka posiadania pozwolenia na budowę jest kluczowa dla właściwego trybu, w którym będzie przeprowadzana procedura legalizacyjna.

Trybem właściwym do przeprowadzenia procedury legalizacyjnej po uchyleniu pozwolenia na budowę jest tryb wskazany w art. 59 Prawa Budowlanego - jest to procedura przeprowadzana w trybie analogicznym do procedury wydawania pozwolenia na użytkowanie. Procedura taka, powinna zostać wszczęta z urzędu przez właściwy organ.

Potwierdzeniem wszczęcia postępowania z urzędu jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 kwietnia 1998 r. (sygn. akt IV SAB 167/97) stwierdzający, że Uchylenie decyzji o pozwoleniu na budowę winno spowodować podjęcie przez organ nadzoru budowlanego z urzędu postępowania w celu oceny zgodności z przepisami wykonanych robót.

Stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 20 maja 2004 r. (sygn. akt. IV SA 4725/02), legalizacja obiektu budowlanego, który został wybudowany w oparciu o ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz o pozwolenie na budowę, a następnie decyzje te bądź jedna z nich zostały wyeliminowane z obrotu prawnego powinna mieć miejsce w trybie art. 59 Prawa Budowlanego.

Zaś stwierdzenie zgodności wykonania obiektu z warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunkami pozwolenia na budowę, ponieważ decyzje zostały wyeliminowane z obrotu prawnego, powinno się odbywać w oparciu o ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i projekt budowlany, który jako akt techniczny, a nie akt administracyjny (akt prawny) zachowuje swoja wartość jako dokument, w oparciu o który była wykonana budowa.

ZOBACZ TAKŻE:

Zgodnie z art. 59a Prawa Budowlanego, wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie poprzedza obowiązkowa kontrola. Analogicznie w procesie legalizacyjnym, w toku tej kontroli organ przeprowadza, na wezwanie inwestora, obowiązkową kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę.

Jednakże w sytuacji, która jest omawiana w niniejszym artykule, a więc uchylenia pozwolenia na budowę, organ oceni zgodność wybudowanego obiektu z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub z projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:
a) charakterystycznych parametrów technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji,
b) wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,
c) geometrii dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),
d) wykonania urządzeń budowlanych,
e) zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,
f) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich - w stosunku do obiektu użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Ponadto zgodnie z art. 59 ust. 2 organ przeprowadzający kontrolę, może uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych, w celu doprowadzenia obiektu do stanu zgodnego z prawem.

Zgodnie natomiast z ustępem 5 omawianego artykułu właściwy organ odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego w przypadku niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 art. 59 i w art. 57 ust. 1-4 Prawa Budowlanego. Przepisy art. 51, a więc procedury naprawczej opisanej w pkt. 2 poniżej stosuje się w tym wypadku odpowiednio.

Opisana w art. 50 Prawa Budowlanego procedura legalizacyjna może mieć zastosowanie w przypadku, gdy obiekt został wykonany bez wymaganego pozwolenia na budowę, w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska czy też w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę lub przepisach prawa (art. 50 ust. 4 Prawa Budowlanego).

ZOBACZ TAKŻE:

W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego, że obiekt spełnia którykolwiek z tych kryteriów rozpoczyna on czynności zmierzające do jego legalizacji.

Zgodnie z art. 51 ust. 7 Prawa Budowlanego powyższa procedura legalizacyjna mająca zastosowanie do obiektów budowlanych w trakcie budowy zgodnie z brzmieniem art. 50 Prawa Budowlanego ma odpowiednie zastosowanie w innych przypadkach niż określone w art. 48 Prawa Budowlanego również, gdy obiekt został już wykonany w sposób określony w art. 50 Prawa Budowlanego.

Odpowiednie, a więc niektóre przepisy stosuje się wprost, nie stosuje się ich w ogóle, lub stosuje się je z pewnymi modyfikacjami. Rozpoczęcie procedury legalizacji obiektu nie będzie więc poprzedzone decyzją o wstrzymaniu robót budowlanych, jak jest to przewidziane dla obiektów w budowie. Organ natomiast od razu wyda decyzję na podstawie art. 51 Prawa Budowlanego wykazując czynności, jakie mają zostać wykonane przez inwestora w celu legalizacji obiektu.

Wydanie takiej decyzji legalizacyjnej każdorazowo poprzedzone jest przez postępowanie wyjaśniające. Jeżeli w toku tego postępowaniu organ stwierdzi naruszenie, którego w żaden sposób nie da się usunąć, wyda decyzję o nakazie rozbiórki bądź opcjonalnie o doprowadzeniu obiektu do stanu poprzedniego.

ZOBACZ TAKŻE:

Wydanie jednak takiej decyzji jest ostatecznością i może mieć miejsce tylko w wypadku, gdy w żaden inny sposób nie można doprowadzić do legalizacji obiektu.

W przypadku, gdy w wyniku przeprowadzonego postępowania okaże się, że jest możliwe doprowadzenie robót do stanu zgodnego z prawem wówczas organ nadzoru jest zobowiązany nałożyć na inwestora obowiązek dokonania określonych czynności lub robót budowlanych.

Wydając decyzję, o której mowa powyżej organ określa też termin, w jakim takie działania inwestora mają zostać wykonane. Zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawa Budowlanego właściwy organ po upływie terminu określonego w decyzji wydaje decyzję o stwierdzeniu wykonania obowiązku albo w przypadku niewykonania obowiązku rozbiórkę obiektu lub jego części, bądź doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego. Uzyskanie decyzji stwierdzającej wykonanie nałożonych obowiązków jest zakończeniem procedury naprawczej.

Reasumując należy stwierdzić, iż zasadniczo istnieje jedna procedura legalizacyjna w sytuacji gdy obiekt został wzniesiony na podstawie prawomocnego i ostatecznego pozwolenia na budowę - procedura analogiczna do opisanej w art. 59 Prawa Budowlanego. Opcjonalnie można zastosować procedurę wskazaną w art. 51 Prawa Budowlanego.

Autor jest prawnikiem z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Miller Canfield W. Babicki A. Chełchowski i Wspólnicy Sp.k.


MIller Canfield
Czytaj także
Polecane galerie