Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Prawo budowlane - co będzie w nowych przepisach?

0
Podziel się:

Nowelizacja zakłada, rozpoczęcie budowy po uzyskaniu zgody budowlanej, która będzie miała formę akceptacji zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym.

Prawo budowlane - co będzie w nowych przepisach?

W Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończono proces uzgodnień wewnątrzresortowych i oficjalnie rozpoczęto konsultacje społeczne założeń do projektu ustawy - Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny i niektórych innych ustaw. Warto jednak zauważyć, że jeszcze przed tą datą projekt założeń do ustawy był przedmiotem konferencji konsultacyjnych z przedstawicielami środowisk związanych z budownictwem, na których zgłoszono liczne wnioski i propozycje do projektu.

Zgodnie z obecnym modelem budowę obiektu budowlanego można rozpocząć po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Teoretycznie, co do zasady, pozwolenie na budowę powinno być wydawane na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W praktyce, w wielu przypadkach (liczonych w tysiącach), pozwolenie na budowę wydaje się w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - indywidualnej decyzji administracyjnej.

Nowe regulacje mają stanowić remedium na mankamenty polskiego modelu regulacji prawnej procesu budowlano-inwestycyjnego w Polsce. W sferze planistycznej, wskazuje się tu przede wszystkim na uznaniowość w procesie wydawania decyzji o warunkach zabudowy, utrudnienia w prowadzeniu racjonalnej gospodarki przestrzennej i dbania o ład przestrzenny oraz brak możliwości skutecznego przeciwdziałania rozpraszaniu zabudowy. Natomiast podstawowym zarzutem wobec dotychczasowego modelu procesu budowlanego jest jego przeregulowanie, a także nadmierne ograniczanie właściciela nieruchomości w korzystaniu z należnych mu praw.

Proponowane nowe rozwiązania mają znaleźć oparcie w następujących podstawowych założeniach: usprawnienie procesu inwestycyjnego, podniesienie poziomu poszanowania ładu przestrzennego, wyważenie w procesie budowlanym interesu publicznego i prywatnego, stworzenie mechanizmów zachęcających do inwestowania na terenach już do tego przygotowanych, wprowadzenie mechanizmów ograniczających możliwość zabudowy na terenach potencjalnie niebezpiecznych, integracja przepisów regulujących proces inwestycyjnych i wreszcie podniesienie poziomu bezpieczeństwa inwestowania i użytkowania obiektów budowlanych.

Ponadto, intencją ustawodawcy jest uchwalenie regulacji w formie nowej ustawy Prawo budowlane. Głównym argumentem za takim podejściem jest to, że ze względu na bardzo liczne nowelizacje prawa budowlanego, na gruncie dotychczasowej ustawy powstają poważne problemy interpretacyjne. Wydaje się, że takie rozwiązanie jest najefektywniejsze, biorąc pod uwagę zakres proponowanych zmian.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/136/128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/korzystanie;z;cudzej;nieruchomosci;jak;sie;przed;tym;bronic,228,0,1080036.html) *Korzystanie z cudzej nieruchomości. Jak się przed tym bronić * Właściciel nieruchomości może domagać się zapłaty wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z niej, jeśli ktoś pozbawił go władztwa nad nieruchomością.

Podstawowa propozycja zmiany w planistycznej fazie procesu budowlanego polega na zniesieniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W miejsce indywidualnej decyzji administracyjnej, proponuje się wprowadzenie katalogu lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają one obejmować dotychczasowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz nowy instrument - miejscowe plany zabudowy, uchwalane dla terenów już zabudowanych.

Ponadto, gmina zostałaby zobligowana do wskazania w odrębnej uchwale obszarów urbanistycznych, w szczególności obszarów zabudowanych, obszarów rozwoju zabudowy oraz obszarów ograniczonej zabudowy. Wariantowo rozważa się uwzględnienie obszarów, na których inwestycje mogłyby być lokalizowane bezpośrednio na podstawie ustawy - Krajowych Przepisów Urbanistycznych bez potrzeby uchwalania lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego.

Szereg zmian dotyczy istoty procesu budowlanego. W ramach prawnych aspektów przygotowania budowy, planuje się, że budowę będzie można rozpocząć po uzyskaniu zgody budowlanej, która co do zasady będzie miała formę akceptacji zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym. W tym wariancie starosta w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, wyda inwestorowi dziennik budowy upoważniający do rozpoczęcia budowy albo wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

Jeśli starosta nie podejmie żadnej z tych czynności w zakreślonym terminie inwestor będzie mógł rozpocząć budowę po zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego. Jednocześnie, w ustawie zostanie przewidziany katalog inwestycji, których budowę można rozpocząć bez zgody budowlanej, na podstawie zgłoszenia bez projektu budowlanego albo wyłącznie na podstawie pozwolenia na budowę. Ta ostatnia grupa inwestycji będzie obejmowała budowę obiektów budowlanych o znacznych rozmiarach lub znacznym wpływie na otoczenie.

Odmienne od dotychczasowych regulacji, prawo budowlane odrębnie ureguluje zagadnienie wykonywania robót budowlanych (innych niż budowa). Zasadą będzie tu, że wykonywanie takich prac jest zwolnione z obowiązku uzyskiwania jakichkolwiek zgód administracyjnych. Wyjątki od tej zasady ujęte zostaną w zamkniętym katalogu robót budowlanych, których wykonywanie będzie wymagało ustanowienia kierownika robót oraz prowadzenia dziennika robót bez obowiązku ich zgłoszenia albo zgłoszenia robót oraz ustanowienia kierownika robót albo uzyskania pozwolenia w drodze decyzji.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/57/m211769.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/ochrona;praw;nabywcow;mieszkan;wkrotce;nowe;przepisy,244,0,1069044.html) *Ochrona praw nabywców mieszkań. Wkrótce nowe przepisy * Gdy deweloper zbankrutuje, rachunki powiernicze i prawo własności nieruchomości - na której toczy się budowa - służą zaspokojeniu nabywców mieszkań. Podstawowe zmiany dotyczące fazy budowy obejmują opcję uzupełnienia listy uczestników procesu budowlanego o sprawdzającego projekt oraz odbierającego etapy budowy, chyba że kompetencje te zostaną przypisane projektantowi i inspektorowi nadzoru technicznego, przy jednoczesnym zaostrzeniu zasad odpowiedzialności zawodowej tych grup zawodowych. Nowością będzie także obowiązek inwestora do zapewnienia odbioru etapów budowy wskazanych w projekcie budowlanym lub w przepisach prawa. W
pozostałym zakresie ustawa odwoła się do dotychczasowych rozwiązań.

Znowelizowane prawo budowlane podtrzyma dotychczasowa zasadę, że do użytkowania obiektu budowlanego można przystąpić po skutecznym zawiadomieniu o zakończeniu budowy. Wyjątkowy obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie będzie dotyczył obiektów oddawanych do użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót oraz w postępowania legalizacyjnych i naprawczych.

Zbliżone do obecnych rozwiązań pozostaną regulacje dotyczące utrzymania obiektów budowlanych, katastrofy budowlanej skutków naruszenia przepisów w procesie budowlanym oraz właściwości administracji publicznej działającej sferze budownictwa, z zastrzeżeniem zmian organizacji nadzoru budowlanego.

Kierunek zmian wskazanych w założeniach jest właściwy i daje nadzieje osiągnięcie celu usprawnienia procesu budowlanego w Polsce, jednak szczegółowe oceny będą możliwe dopiero wtedy, gdy poznamy propozycje konkretnych rozwiązań.

Czytaj więcej w Money.pl
Można stać się właścicielem nie płacąc czynszu Dzierżawca zarzucając płacenie czynszu i postępując z nieruchomością jak właściciel może po 30 latach zyskać do niej prawa.
Odszkodowanie za instalacje przechodzące przez działkę Właściciel nieruchomości nie może żądać usunięcia urządzeń, które założono legalnie, ale nie przekreśla to prawa do ubiegania się o odszkodowanie.
Odszkodowanie za wady fizyczne nieruchomości wspólnej Wspólnota mieszkaniowa może pozwać dewelopera, ale pod warunkiem, że zostaną scedowane na nią roszczenia właścicieli poszczególnych lokali.

Autor jest adwokatem w kancelarii Baker & McKenzie

prawo budowlane
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)