Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację

0
Podziel się:

Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.

Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację

Należy skrupulatnie gromadzić dokumentację dotyczącą zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy. Dzięki temu po powrocie do kraju i podjęciu pracy u pracodawcy krajowego będzie można korzystać z uprawnień pracowniczych zależnych od stażu pracy w takim samym zakresie, jak gdyby praca była świadczona nieprzerwanie w Polsce.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy. Przepis ten ma zastosowanie, nie tylko do pracowników, którzy byli poprzednio zatrudnieni u pracodawcy polskiego, ale także do tych, którzy świadczyli pracę za granicą, na rzecz zagranicznego pracodawcy. Jest tak dlatego, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy udokumentowane okresy zatrudnienia, przebyte za granicą u pracodawcy zagranicznego, są zaliczane do okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych.

Co istotne, od lutego 2009 r. tj. daty wejścia w życie ustawy z 19 grudnia 2008 r., nowelizującej ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, powyższa zasada ma zastosowanie bez względu na kraj, w którym praca była świadczona, jak również bez względu na to, czy były opłacane składki na Fundusz Pracy. Udokumentowanie okresów zatrudnienia za granicą będzie wpływać nie tylko na wymiar urlopu, ale również na inne uprawnienia pracownicze zależne od stażu pracy, takie jak uprawnienie do nagrody jubileuszowej lub dodatku z tytułu tzw. wysługi lat.

Problem, jaki może powstać na tle komentowanej regulacji, dotyczy kwestii sposobu udokumentowania okresów zatrudnienia za granicą. Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani choćby przykładowo nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy. Wydaje się jednak, że musi to być dokument, z którego wynikać będzie nie tylko to, gdzie dana osoba była zatrudniona i w jakim czasie, ale również fakt świadczenia pracy w ramach stosunku pracy, a nie np. na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/136/128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/nadgodziny;-;kiedy;naleza;sie;pracownikowi,40,0,1036840.html) *Nadgodziny - kiedy należą się pracownikowi * Pracownik nie jest uprawniony do samodzielnego podejmowania decyzji o pracy w godzinach nadliczbowych.

Wobec braku szczegółowych unormowań, wydaje się, że można posiłkować się regulacjami krajowymi, a więc m. in. przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. W polskim systemie prawnym dokumentem potwierdzającym okresy zatrudnienia jest przede wszystkim świadectwo pracy, choć przepisy wymienionego wyżej rozporządzenia mówią również o możliwości udokumentowania stażu pracy przy pomocy innych dokumentów (§ 1 ust. 1 pkt. 2 ww. rozporządzenia). Jeżeli zatem pracownik dysponuje zagranicznym odpowiednikiem świadectwa pracy, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki dokument uznać za wystarczający w tym zakresie.

Co do zasady wydaje się również, że nie powinno budzić wątpliwości udokumentowanie okresu zatrudnienia za granicą w oparciu o umowę o pracę z zagranicznym pracodawcą, odcinki wypłat wynagrodzenia lub też zaświadczenie o ubezpieczeniu społecznym. W praktyce, niekiedy mogą pojawić się trudności z właściwą oceną wymienionych wyżej dokumentów przez pracodawcę, w szczególności z uwagi na to, że są sporządzone w języku obcym. W takiej sytuacji pracodawca może zwrócić się do pracownika o dostarczenie wiarygodnego tłumaczenia (np. przysięgłego) tychże dokumentów. W Polsce przy wykonywaniu przepisów z zakresu prawa pracy używa się języka polskiego, jeżeli pracownik ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski w chwili zawarcia umowy o pracę, a umowa ma być wykonywana na terytorium RP (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim).

W każdym razie zaliczenie pracownikowi do jego stażu pracy zatrudnienia u zagranicznego pracodawcy - jako korzystne dla pracownika - nie powinno narażać pracodawcy na odpowiedzialność za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, nawet wówczas, gdy są wątpliwości co do należytego udokumentowania zatrudnienia za granicą. Z drugiej strony, pracownikowi, któremu polski pracodawca bezpodstawnie kwestionuje zagraniczny staż pracy i na tej podstawie ogranicza jego uprawnienia pracownicze (np. w kwestii długości przysługującego mu urlopu wypoczynkowego)
pozostaje sądowne dochodzenie swoich praw. Pracodawca nie ma obowiązku akceptowania każdego dokumentu przedłożonego mu przez pracownika.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.: Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.)
  • ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j.: Dz. U. 2008 r. Nr 69 poz. 415 ze zm.)
  • ustawa z 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2009 r. Nr 6, poz. 33 ze zm.)
  • ustawa z 7 października 1999 r. o języku polskim. (t.j.: Dz. U. 2011 r. Nr 43 poz. 224 ze zm.)
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 1996 r. Nr 62, poz. 286 ze zm.)
Czytaj więcej w Money.pl
Tego urlopu pracodawca może odmówić? Rozpoczęcie urlopu na żądanie przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, stanowiącą ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych.
Dyskryminacja podczas rekrutacji pracowników Pracodawca nie powinien ingerować w życie i plany osobiste rekrutowanego, o ile nie chce narazić się na prawną odpowiedzialność.
Umowy "śmieciowe" - kiedy firma nie można ich stosować Zawieranie umów cywilnoprawnych w sytuacji, gdy powinna być podpisana umowa o pracę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Autorka jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy, Oddział w Krakowie

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)