Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odstąpienie od umowy zawartej poza firmą. Co może konsument?

0
Podziel się

Konsument, który zawarł umowę poza lokalem firmy, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając pisemne oświadczenie w ciągu 10 dni od jej zawarcia.

Odstąpienie od umowy zawartej poza firmą. Co może konsument?
bEiRXwHp

Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, dostosowanych do wymogów prawa europejskiego, znajdują się liczne regulacje dotyczące sytuacji prawnej konsumentów, w tym dotyczące ochrony zawierających umowy z przedsiębiorcami. Przysługuje im m.in. prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.

W pierwszej kolejności wyjaśnić należy znaczenie terminu konsument. Otóż zgodnie z art. 22(1) Kodeksu cywilnego (K.c.) za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jak widać istotnym elementem definicji konsumenta, jest związek danej czynności prawnej (np. umowy) z wykonywaną przez osobę fizyczną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przykładowo, jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą - sklep spożywczy i zakupuje meble, które mają być wykorzystane w tym sklepie (półki sklepowe), to taka umowa bez wątpienia jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą (meble będą wykorzystywane w sklepie, w celu prowadzenia tej działalności gospodarczej). Jeżeli jednak ta sama osoba kupuje meble do swojego domu, to przy takiej umowie nie będzie elementu powiązania z działalnością gospodarczą lub zawodową kupującego, a zatem w ramach takiej umowy będzie ona uznana za konsumenta.

bEiRXwHr

Uprawnienia, o których będzie mowa w niniejszym artykule uregulowane są przepisami ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (zwanej dalej ustawą). Ustawa zawiera m.in. szczególne uregulowania dotyczące zawierania umów poza lokalem przedsiębiorstwa.

Najogólniej rzecz ujmując umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa jest to umowa, którą przedsiębiorca zawiera poza miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo, jeżeli w naszym domu pojawia się akwizytor oferujący zakup jakichś towarów, lub skorzystanie z usług przedsiębiorcy, to w sytuacji, gdy ktoś, po rozmowie i zapoznaniu się z ofertą przedstawioną przez niego zdecyduje się na natychmiastowe podpisanie umowy, to w takim przypadku mamy do czynienia z umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa. Co więcej, nawet w sytuacji, gdy osoba reprezentująca przedsiębiorcę pojawi się w naszym mieszkaniu w celu zebrania od nas oferty, czyli np. podpisania formularza, w którym wyrażamy wolę zakupu towaru, usługi, a umowa na podstawie tak złożonej oferty konsumenta zostaje przez przedsiębiorcę podpisana później, już w lokalu przedsiębiorstwa, to w takim przypadku również będą mieć zastosowanie przepisy ustawy.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/38/262438.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odstapienie;od;czesci;umowy;sprzedazy;kiedy;mozna,126,0,1252222.html) *Kupujesz w sieci? Możesz odstąpić jeśli... * Jeżeli wśród rzeczy sprzedanych niektóre są wadliwe i można je odłączyć bez szkody dla obu stron, kupujący może odstąpić od umowy dotyczącej rzeczy wadliwych.

Zgodnie bowiem z art. 1 ust. 3 ustawy przepisy dotyczące umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa stosuje się także do umowy zawartej w wyniku zorganizowanego poza lokalem firmy zbierania ofert konsumentów w czasie odwiedzin przedsiębiorcy lub osoby działającej w jego imieniu w miejscu pracy konsumenta, w jego mieszkaniu albo w innym miejscu jego prywatnego pobytu.

bEiRXwHx

Ustawa przyznaje konsumentowi, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez podawania przyczyny. Stosownie do art. 2 ust 1 ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Z powyższego wynika, że konsument w okresie 10 dni po zawarciu umowy ma czas na zweryfikowanie swojej pierwotnej decyzji.

Ustawa nakłada na przedsiębiorcę zawierającego umowę poza lokalem przedsiębiorstwa obowiązek poinformowania konsumenta, jeszcze przed zawarciem umowy, o przysługującym mu prawie odstąpienia i wręczenia wzoru oświadczenia o odstąpieniu, z oznaczeniem swojego imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresem zamieszkania (siedziby). Przedsiębiorca w razie zawarcia umowy obowiązany jest także wręczyć konsumentowi pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, stwierdzające jej datę i rodzaj oraz przedmiot świadczenia i cenę. Nie powiadomienie konsumenta o możliwości odstąpienia od umowy skutkuje tym, iż nie rozpoczyna biec 10 dniowy termin do odstąpienia.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/230/261350.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/aukcje;grzecznosciowe;-;jakie;obowiazki;ma;sprzedajacy,0,0,1232640.html) *Sprzedaż przez pełnomocnika? Są obowiązki... * Klient musi wiedzieć, że osoba oferująca dany towar nie rozporządza nim we własnym imieniu, ale jako pełnomocnik innej osoby.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w takim przypadku konsument może odstąpić od umowy w terminie dziesięciu dni od uzyskania informacji o prawie odstąpienia. Konsument nie może jednak z tego powodu odstąpić od umowy po upływie trzech miesięcy od jej wykonania. A zatem co do zasady niedopełnienie przez przedsiębiorcę obowiązku poinformowania konsumenta o przysługującym mu prawie odstąpienia od umowy nie wpływa niekorzystnie na sytuację konsumenta, gdyż w takim przypadku nie biegnie termin na złożenie oświadczenia o odstąpieniu, aczkolwiek po upływie trzech miesięcy od daty wykonania umowy konsument traci prawo do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, mimo iż nie został poinformowany o przysługującym mu uprawnieniu.

bEiRXwHy

Na zakończenie wskazać należy, że art. 5 ustawy wyłącza niektóre kategorie umów spod regulacji dotyczących umów zawieranych na odległość. Zgodnie z tą regulacją, przepisów o umowach zawieranych z konsumentami poza lokalem przedsiębiorstwa nie stosuje się do umów:

  • o charakterze ciągłym lub okresowym, zawieranych na podstawie oferty sprzedaży lub przez odwołanie się do ogłoszeń, reklam, cenników i innych informacji skierowanych do ogółu albo do poszczególnych osób, jeżeli konsument mógł uprzednio zapoznać się z treścią otrzymanej oferty lub informacji pod nieobecność drugiej strony umowy, a zarazem w tej ofercie lub informacji, jak i w umowie zastrzeżono prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia;
  • sprzedaży artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do miejsca zamieszkania konsumenta;
  • powszechnie zawieranych w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, o wartości przedmiotu umowy do równowartości 10 euro;
  • o prace budowlane;
  • dotyczących nieruchomości, z wyłączeniem usług remontowych;
  • ubezpieczenia, w tym o członkostwo w otwartych funduszach emerytalnych, oraz reasekuracji;
  • dotyczących papierów wartościowych oraz jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych i inwestycyjnych (usługi inwestycyjne).
Czytaj więcej w Money.pl
Reklamacja bez paragonu? Możliwa, gdy... Kupujący może domagać się pisemnego potwierdzenia, nawet po zawarciu umowy. Jej wystawienie na piśmie, jest obowiązkowe np. przy sprzedaży na raty.
Oznaczenie towaru. Co można zastrzec? Ochrona prawna dotyczy całości znaku słowno-graficznego, a nie jego poszczególnych części składowych.
Co może konsument, jeśli sprzedawca wprowadzi go w błąd Zakazane jest nachalne nakłanianie do zakupu, odwoływania się do takich uczuć klientów, jak lęk, czy wstyd.

Autor jest radcą prawnym w Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawnicza

bEiRXwHS
kraj
porady
Źródło:
Kancelaria Rachelski
KOMENTARZE
(0)