Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o.

0
Podziel się:

W pewnych sytuacjach za zaległości podatkowe spółki z o.o. odpowiadają solidarnie członkowie jej zarządu.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki z o.o.

*Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w pewnych sytuacjach za zaległości podatkowe spółki z o.o. oraz spółki w organizacji odpowiadają solidarnie członkowie jej zarządu. Jest to odpowiedzialność solidarna ze spółką. *

W przypadku, gdy spółka w organizacji zarządu nie posiada, odpowiedzialność ponoszą pełnomocnik spółki albo jej wspólnicy, gdy pełnomocnika nie ustanowiono.

Odpowiedzialność ponoszą również byli członkowie zarządu, byli pełnomocnicy oraz byli wspólnicy. Odpowiadają oni za te zaległości podatkowe, które powstały w czasie pełnienia przez nich tych funkcji tzn. takie, których termin płatności upłynął w tym czasie. W przypadku byłych członków zarządu spółki, z uwagi na deklaratywny charakter wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, rozstrzyga nie chwila wykreślenia danej osoby z funkcji członka zarządu, lecz data wynikająca z uchwały o odwołaniu albo data rezygnacji z pełnienia funkcji członka zarządu.

Zatwierdzanie sprawozdań finansowych sp. z o.o.
Przesłanką zaistnienia odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki jest uprzednie przeprowadzenie egzekucji z majątku spółki, przy czym egzekucja ta musi być bezskuteczna całkowicie albo przynajmniej częściowo. Z egzekucją bezskuteczną mamy do czynienia wtedy, gdy majątek spółki nie pozwala na realizację roszczenia pieniężnego należnego Skarbowi Państwa albo jednostce samorządu terytorialnego. W praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych istnieje rozbieżność co do rozumienia pojęcia _ bezskuteczności _ egzekucji.

Część sądów przyjmuje, że wiążące znaczenia dla stwierdzenia bezskuteczności ma postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego właśnie z uwagi na tę okoliczność. Jednakże część judykatury prezentuje odmienne stanowisko, wskazując, że za bezskutecznością egzekucji mogą przemawiać inne działania organu egzekucyjnego, niekoniecznie zakończone postanowieniem o umorzeniu postępowania egzekucyjnego. Nie mogą one jednak pozostawiać żadnych wątpliwości co do tego, że dochodzona wierzytelność podatkowa nie może być zaspokojona z jakiejkolwiek części majątku spółki.

Odpowiedzialność członka zarządu oraz pozostałych podmiotów z nim zrównanych nie ma charakteru absolutnego. Mogą oni zwolnić się z odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółki wykazując jedną z okoliczności przewidzianych w o.p. W celu należy wykazać, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości (postępowanie układowe). Członek zarządu powinien wykazać tę okoliczność, przy czym dla uwolnienia się przez niego od odpowiedzialności decydujące znaczenie ma czas, w którym zgłoszono taki wniosek (powinno to nastąpić _ we właściwym czasie _).

Odpowiedzialność za długi spółki z .o.o.
Nie jest natomiast istotne, kto taki wniosek złożył (może to być sam członek zarządu, jak i inna osoba). W przypadku niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości albo wszczęcie postępowania układowego okolicznością uwalniającą członka zarządu od odpowiedzialności jest wykazanie, że nastąpiło to bez jego winy. Ostatnią okolicznością, która będzie skutkować zwolnieniem członka zarządu z odpowiedzialności będzie wskazanie przez niego mienia spółki.

Dla zwolnienia się z odpowiedzialności wymagane jest, by egzekucja z tego mienia była faktycznie możliwa, a jego składniki umożliwiały zaspokojenie zaległości podatkowych w znacznej części. Nie uwolni się zatem od odpowiedzialności zarówno ten członek zarządu wskazujący mienie, z którego prowadzenie egzekucji nie jest faktycznie możliwe, jak i ten który wskazuje mienie w rozmiarze nie wystarczającym na znaczne zaspokojenie zaległości podatkowych.

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki jest ograniczona w czasie.

Zgodnie z przepisami o.p. nie można wydać decyzji o odpowiedzialności podatkowej członka zarządu jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym powstała zaległość, upłynęło 5 lat. W przypadku wydania w tym terminie decyzji, zobowiązanie podatkowe członka zarządu z niej wynikające przedawnia się w terminie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja została zobowiązanemu doręczona.

Maciej Michalak jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

prawo spółek
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)