Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Odpowiedzialność pracownika za sprzęt firmowy

0
Podziel się

Pracownik ponosi odpowiedzialność, jeżeli ułatwi kradzież sprzętu firmowego np. zostawiając na parkingu otwarty samochód wraz z kluczykami.

Odpowiedzialność pracownika za sprzęt firmowy
bErmfZuJ

Pracownik, któremu powierzono sprzęt firmowy, na podstawie przepisów Kodeksu pracy (dalej K.p.) ma obowiązek sprawowania nad nim pieczy oraz ponosi pełną odpowiedzialność w razie jego uszkodzenia lub utraty. Odpowiedzialność ta wynika z art. 124 K.p., który stanowi że pracownik odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w mieniu stanowiącym własność pracodawcy (może być to dowolny sprzęt firmowy).

Nie znajduje tu zastosowania ogólna zasada prawa pracy, według której pracownik odpowiada za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości trzykrotności miesięcznego wynagrodzenia. Powyższy przepis zobowiązuje pracownika do sprawowania należytej pieczy nad sprzętem firmowym i obciąża go pełną odpowiedzialnością zarówno przy winie umyślnej jak i nieumyślnej.

Prawidłowe powierzenie pracownikowi sprzętu firmowego jest warunkiem koniecznym do ewentualnego zaistnienia odpowiedzialności za jego uszkodzenie bądź utratę. Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi udział przy powierzaniu mienia oraz ustalaniu jego wartości (np. wyrażenie zgody na objęcie pieczy nad konkretnym sprzętem firmowym wraz z określeniem jego wartości). Chociaż przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku, pracodawcy często podpisują z pracownikami umowy o powierzenie sprzętu firmowego określające obowiązki pracownika oraz warunki odpowiedzialności.

bErmfZuL

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/166/241318.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/umowa;o;prace;z;prezesem;zarzadu,16,0,1141008.html) *Jak zawrzeć umowę o pracę z prezesem * Przy zawieraniu tego typu umowy istotną rolę odgrywa sprecyzowanie czasu wykonywania pracy przez wskazanie, iż chodzi o funkcję, a nie np. kadencję zarządu.

Pracownik może, zgodnie z art. 124 § 3 K.p., uchylić się od odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek uszkodzenia sprzętu firmowego, jeżeli wykaże, że powstała z przyczyn od niego niezależnych (w szczególności niezapewnienie warunków do odpowiedniego zabezpieczenia sprzętu np. poprzez dopuszczanie osób nieuprawnionych do pokoju pracownika). Zgodnie z poglądami judykatury, jeżeli pracownik udowodni, że szkoda powstała z przyczyn, za które nie ponosi on odpowiedzialności (np. kradzież służbowego telefonu komórkowego w wyniku napadu rabunkowego), pracodawca nie może obciążyć go kosztami utraty powierzonego sprzętu (wyrok SN z 28 kwietnia 1997 r., I PKN 114/97).

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 24 stycznia 1985 r., IV PR 244/84, pracownik ponosi również odpowiedzialność, jeżeli wskutek nienależytego wykonania spoczywających na nim obowiązków ułatwi kradzież sprzętu firmowego (np. zostawi na parkingu otwarty samochód wraz z kluczykami).

Przedawnienie roszczeń o naprawienie szkody w powierzonym mieniu, w odróżnieniu od generalnie obowiązującego trzyletniego terminu, następuje z upływem roku od powzięcia wiadomości o wyrządzeniu szkody, nie później jednak niż z upływem 3 lat od jej wyrządzenia.

bErmfZuR
Czytaj więcej w Money.pl
Wypowiedzenie umowy o pracę. Można cofnąć? Jeżeli pracodawca złożył pracownikowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę, to jego skuteczne cofnięcie wymaga zgody tego pracownika.
Więcej zwolnień grupowych? To mogą firmy Pracownikowi, zwolnionemu z pracy w ramach zwolnienia grupowego, przysługuje odprawa pieniężna. Jej wysokość zależy od stażu pracy.
Praca za granicą - zadbaj o prawidłową dokumentację Obowiązujące przepisy nie precyzują, ani nie wskazują, jakim dokumentem pracownik powinien potwierdzić zagraniczny staż pracy.

Autor jest prawnikiem w BSO Prawo & Podatki

bErmfZvm
kraj
porady
KOMENTARZE
(0)