Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
postępowanie dowodowe
08.02.2012 08:45

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Najważniejsze zmiany

Strony postępowania mają obowiązek przytaczania wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów bez zwłoki, aby proces przebiegał sprawnie i szybko.

Podziel się
Dodaj komentarz

Za kilka miesięcy (3 maja 2012 r.) wejdzie w życie bardzo obszerna nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego. Zdaniem jej autorów ma ona na celu głównie uproszczenie struktury postępowania procesowego, jak również wprowadzenie mechanizmów umożliwiających usprawnienie i przyspieszenie tego postępowania.

Jedną z najważniejszych zmian jest likwidacja postępowania odrębnego w sprawach gospodarczych i poddanie spraw między przedsiębiorcami, w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, regułom ogólnym obowiązującym w sprawach cywilnych.

Od 1989 r. sprawy te rozstrzygane są w odrębnym postępowaniu, które w celu usprawnienia nakłada na strony wiele wymogów formalnych, takich jak obowiązek przedstawienia przez strony wszystkich dowodów, twierdzeń i zarzutów w pierwszych pismach procesowych pod rygorem ich pominięcia przez sąd w późniejszym etapie postępowania (prekluzja dowodowa).

Zdaniem autorów nowelizacji nakładanie na przedsiębiorców większych rygorów formalnych ze względu na ich profesjonalizm jest niesłuszne, nie można bowiem utożsamiać profesjonalizmu w zakresie prowadzenia określonego typu działalności gospodarczej z lepszą znajomością przepisów prawa. Chodzi tu zwłaszcza o małych przedsiębiorców, którzy nie zawsze korzystają z pomocy profesjonalnych pełnomocników. Mimo likwidacji odrębnego postępowania gospodarczego nadal będą funkcjonowały sądy gospodarcze jako wydziały sądów powszechnych. Będą one rozpatrywały sprawy gospodarcze, tyle że na zasadach ogólnych.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/88/m115544.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/polubowne;rozwiazywanie;sporow,195,0,907971.html) *Polubowne rozwiązywanie sporów * Ze względu na wysokie koszty i czas postępowania sądowego, coraz częściej przedsiębiorcy wybierają negocjacje, mediację lub arbitraż. Co je charakteryzuje? Dużej zmianie uległo również postępowanie dowodowe. Zgodnie z art. 3 Kodeksu postępowania cywilnego w jego nowym brzmieniu: _ Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody _. Przepis ten ma zapobiegać kłamstwu procesowemu, jak również celowemu przedłużaniu postępowania.

Ponadto ustawodawca nakłada na strony oraz uczestników postępowania obowiązek przytaczania wszystkich okoliczności faktycznych i dowodów bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko. Spóźnione twierdzenia i dowody zostaną przez sąd pominięte. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady. Jeżeli strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła dowodu bez swojej winy spóźnione dowody zostaną uwzględnione.

Podobnie będzie w sytuacji, w której uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy lub gdy występują inne wyjątkowe okoliczności. Rozwiązanie to jest bardzo podobne do systemu prekluzji dowodowej, jednak w odróżnieniu od niego pominięcie spóźnionych twierdzeń i dowodów następuje na skutek decyzji sądu, a nie z mocy prawa.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/249/111865.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;mozna;rozwiazac;umowe;zlecenie;i;umowe;o;dzielo,153,0,955033.html) *Jak można rozwiązać umowę zlecenie i umowę o dzieło * Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie w każdym czasie, powinien jednak zwrócić zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił dla należytego wykonania.

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami przewodniczący może zarządzić wniesienie odpowiedzi na pozew bez względu na charakter sprawy. W toku sprawy dalsze pisma przygotowawcze mogą być składane jedynie gdy sąd tak postanowi. Nie dotyczy to wniosków o przeprowadzenie dowodu.

Nowelizacja rozszerza również zakres tzw. słuchania informacyjnego stron. Obecnie sędzia przewodniczący powinien jeszcze przed wszczęciem postępowania dowodowego, poprzez zadawanie pytań stronom ustalić jakie okoliczności są między nimi sporne i dążyć do wyjaśnienia sprawy.

Nowe przepisy przewidują, że dodatkowo sąd na rozprawie przez zadawanie pytań ma dążyć do tego, aby strony przytoczyły lub uzupełniły twierdzenia lub dowody na ich poparcie oraz udzieliły wyjaśnień koniecznych dla zgodnego z prawdą ustalenia podstawy prawnej dochodzonych przez nie praw lub roszczeń.

Więcej o prawie cywilnym czytaj w Money.pl
Kto może pozwać pracodawcę w imieniu pracownika Związek zawodowy może występować w imieniu zatrudnionego tylko wtedy, gdy dostał od niego zgodę.
Jak nie płacić dwa razy za roboty budowlane Inwestor ma obowiązek zapłaty podwykonawcy w przypadku, gdy ten nie otrzymał należnego mu wynagrodzenia od wykonawcy budowy.
Co robić, gdy sąd się pomylił? Milczące tolerowanie uchybień, jakich dopuszcza się sąd, nie daje uczestnikom procesu możliwości ich wykorzystania jako zarzutów w odwołaniu.

Autorka jest aplikantką radcowską w BSO Prawo & Podatki

Tagi: postępowanie dowodowe, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz