Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
11.04.2011 03:54

Masz umowę o pracę na czas określony? Sprawdź warunki rozwiązania

By pracodawca mógł ją rozwiązać musi spełnić dwa warunki.

Podziel się
Dodaj komentarz

Umowa o pracę zawarta na czas określony należy do umów terminowych, które generalnie rozwiązują się z upływem czasu na jaki były zawarte. Taka umowa z natury wiąże strony stosunku pracy przez cały okres jej trwania. Problem pojawia się natomiast w sytuacji, gdy jedna ze stron chciałaby ją rozwiązać wcześniej.

Kwestię rozwiązania umowy o pracę na czas określony reguluje art. 33 k.p. Zgodnie z jego treścią, _ przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem _.

By mogło zatem dojść do skutecznego rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek:

  • zawarcie umowy na okres dłuższy niż 6 miesięcy (czyli przynajmniej na 6 miesięcy i 1 dzień)
  • zawarcie w umowie dopuszczalności rozwiązania jej za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/118/t98166.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jak;szeroki;moze;byc;zakaz;dzialalnosci;konkurencyjnej,243,0,802291.html) Jak szeroki może być zakaz działalności konkurencyjnej
W związku z powyższym nie jest możliwe wypowiedzenie umowy zawartej na czas określony, krótszy niż 6 miesięcy oraz w sytuacji gdy umowa została co prawda zawarta na czas dłuższy niż 6 miesięcy ale strony nie przewidziały możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia.

Pierwotnie pojawiły się w doktrynie rozbieżności interpretacyjne pierwszej przesłanki. Dotyczyły one kwestii czy taką umowę zawartą na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w której dopuszczono rozwiązanie za dwutygodniowym wypowiedzeniem można było wypowiedzieć dopiero po tym okresie, czy jednak przed upływem 6 miesięcy. Początkowo ukształtowała się wykładnia, zgodnie z którą klauzulę wypowiadającą umowę o pracę zawartą na czas określony można było zastosować dopiero po upływie co najmniej 6 miesięcy trwania umowy o pracę. Zwolennicy tej teorii uzasadniali, iż sytuacja osób zatrudnionych na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy nie może być mniej korzystna niż osób zatrudnionych na podstawie tejże umowy w wymiarze krótszym niż 6 miesięcy. Niemniej jednak w ostatnim czasie pogląd na tę materię zdaje się być odrzucany zarówno przez orzecznictwo jak i piśmiennictwo prawnicze. Zaczęła więc przeważać wykładnia, że takie podejście ogranicza wolę stron. W konsekwencji zaczęto dopuszczać możliwość rozwiązania umowy
zawartej na czas określony także przed upływem 6 miesięcy jej trwania. (uchwała SN z dnia 7 września 1994 r., I PZP 35/94)

Drugim warunkiem rozwiązania umowy na czas określony jest zawarcie w umowie dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 1994 roku, I PZP 26/94, wprowadza jednak swoiste odejście od obligatoryjności zawarcia takiego zastrzeżenia przy zawieraniu umowy na rzecz dopuszczalności zawarcia takiej klauzuli również w czasie jej trwania, np. w formie aneksu. Sąd Najwyższy orzekł bowiem, że strony mogą nie tylko w chwili zawarcia umowy, ale także w trakcie jej trwania przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia. Jednak konieczne jest w takim wypadku, zgodne oświadczenie zarówno pracodawcy i pracownika.

Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony wynosi 2 tygodnie i jest niezależny od tego, na jak długo została zawarta umowa oraz niezależny od stażu pracownika w danym zakładzie pracy. W takim wypadku wypowiedzenie kończy się, zgodnie z art. 30 § 2 k.p. w sobotę. Jednakże z racji tego, że na podstawie art. 18 k.p., umowa o pracę nie może być mniej korzystna niż przepisy prawa pracy, nic nie stoi na przeszkodzie by strony w umowie ustaliły dłuższy okres wypowiedzenia niż przewidziany przez kodeks okres dwutygodniowy. Takie zastrzeżenie jest jak najbardziej możliwe. Poza tym, jest bardziej korzystne zarówno dla pracownika jak i samego pracodawcy, gdyż powoduje większą trwałość i stabilizację dla stron umowy.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/136/t128904.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/podkupienie;pracownikow;-;nieuczciwa;konkurencja,191,0,786367.html) Podkupienie pracowników - nieuczciwa konkurencja?
W przypadku wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony pracodawca nie ma obowiązku konsultowania zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową. Nie ma także, jak to jest w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, obowiązku podawania przyczyny uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę. Wobec tego wypowiedzenie może nastąpić z jakiejkolwiek przyczyny, zarówno przez pracodawcę jak i pracownika. Wyjątek stanowi tu wypowiedzenie umowy na podstawie ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Warto także zauważyć, że niezależnie od czasu trwania umowy oraz zawarcia klauzuli dopuszczającej dwutygodniowy okres wypowiedzenia, rozwiązanie umowy o pracę zawartej na czas określony możliwe jest również w następujących sytuacjach:

  • na mocy porozumienia stron (wyrok SN z dnia 20 sierpnia 1997 r. I PKN 232/97)
  • w razie ogłoszenia upadłości bądź likwidacji pracodawcy (art. 41 § 2 k.p.)
  • w razie wypowiedzenia pracownikom stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia (art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
  • w razie wypowiedzenia pracownikowi stosunku pracy w ramach zwolnienia indywidualnego (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników)
  • w związku z przejściem zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę (art. 23 § 4 k.p.)
  • z przyczyn zawinionych przez pracownika (art. 52 k.p.)
  • z przyczyn niezawinionych przez pracownika (art. 53 k.p.)
  • w przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika (art. 55 k.p.)

Należy na koniec podkreślić, iż zgodnie z art. 50 § 3 k.p. _ jeżeli wypowiedzenie umowy o prace zawartej na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy nastąpiło z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie _. W takim wypadku odszkodowanie przysługuje w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, ale nie dłużej niż za 3 miesiące.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/229/t22501.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wypowiedzenie;umowy;o;prace;-;tylko;na;pismie,7,0,429575.html) Wypowiedzenie umowy o pracę - tylko na piśmie? Pracownik nie musi przyjąć pisma. Wystarczy, że miał realną możliwość zapoznania się z nim, ale tego nie zrobił.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/244/t17908.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/zerwanie;umowy;tylko;po;doreczeniu;wezwania,22,0,324886.html) Zerwanie umowy tylko po doręczeniu wezwania Ryzyko związane z doręczeniem zawiadomień leży po stronie dewelopera.

Autor jest radcą prawnym, specjalistą prawa pracy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: praca, wiadomości, porady, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz