Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej?

0
Podziel się:

Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym wyłącznie, gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia z majątku spółki partnerskiej.

Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej?

Za zobowiązania spółki partnerskiej w pierwszej kolejności odpowiada spółka. * *Odpowiedzialność partnerów uaktualnia się dopiero wtedy, gdy spółka stała się niewypłacalna.

Jedną z cech charakterystycznych jaką nadał ustawodawca spółce partnerskiej (art. 86-101 Kodeksu spółek handlowych) jest sposób ukształtowania zasad odpowiedzialności za jej zobowiązania. Trzeba jednak pamiętać, iż wspomniane wyżej przepisy nie wyłączają zasady subsydiarnej odpowiedzialności partnerów za zobowiązania spółki (art. 31 w zw. z art. 89 Ksh).

Istotą odpowiedzialności subsydiarnej wspólnika spółki osobowej jest to, że wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (zobacz: wyrok Sądu Najwyższego z 16 czerwca 2010 r., I CSK 453/09). Spółka partnerska - jako odrębny podmiot prawa - odpowiada w sposób nieograniczony za wszelkie zaciągnięte przez nią zobowiązania. Oznacza to, że partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym tylko i wyłącznie, gdy wierzyciel spółki nie uzyska zaspokojenia bezpośrednio z majątku spółki partnerskiej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/29/129821.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wspolnik;wystepuje;ze;spolki;-;jakie;powoduje;to;problemy,239,0,977135.html) *Wspólnik występuje ze spółki - jakie powoduje to problemy? * Najprostszym sposobem ustania członkostwa w spółce jawnej jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią.

Mając powyższe na uwadze, należy stwierdzić, że współodpowiedzialność partnerów za długi spółki partnerskiej jest zarazem solidarna i subsydiarna. Jednakże ze względu na samodzielną podmiotowość spółek osobowych, a taką jest spółka partnerska, w pierwszej kolejności to spółka odpowiada za swoje długi. Odpowiedzialność partnerów uaktualnia się dopiero wtedy, gdy spółka stała się niewypłacalna (porównaj: art. 331 § 2 Kc).

Odpowiedzialności zależna od źródła zobowiązania

W przypadku kiedy spółka partnerska nie jest w stanie samodzielnie uregulować swoich zobowiązań, koniecznym staje się ustalenie, czy źródło zobowiązania wynika bezpośrednio z czynności zawodowych konkretnego partnera, czy też leży poza tą sferą. Zgodnie bowiem z art. 95 § 1 Ksh partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki.

Jeżeli zatem dług spółki jest związany z wykonywaniem wolnego zawodu przez konkretnego partnera spółki, to subsydiarną odpowiedzialność za nie ponosi tylko ten partner, którego czynności zawodowe są źródłem danego zobowiązania. Pozostali partnerzy zaś są wolni od takiego długu. W konsekwencji art. 95 § 1 Ksh wyłącza odpowiedzialność osobistą partnera za zobowiązania spółki, które:

  • powstały w związku z osobistym wykonywaniem wolnego zawodu przez pozostałych partnerów
  • lub powstały w wyniku działań i zaniechań osób świadczących pracę lub inne usługi dla spółki, a które przy ich wykonywaniu podlegały kierownictwu innego partnera.

Przepis art. 95 § 2 Ksh stanowi, że umowa spółki może przewidywać, że jeden albo większa liczba partnerów godzą się na ponoszenie odpowiedzialności tak jak wspólnik spółki jawnej. Oznacza to, że partnerzy na podstawie zgodnych oświadczeń woli mogą wskazać w umowie spółki partnerów, którzy będą odpowiadać subsydiarnie za zobowiązania, które powstały na skutek wykonywania wolnego zawodu także przez innych partnerów.

Za dopuszczalne należy również uznać takie umowne ukształtowanie zasad odpowiedzialności za zobowiązania spółki partnerskiej, w której wszyscy partnerzy odpowiadają za zobowiązania w sposób identyczny jak wspólnicy w spółce jawnej.

Zobowiązania związane ze zwykłym funkcjonowaniem spółki

Oprócz zobowiązań spółki partnerskiej powstałych w związku ze świadczeniem usług przez każdego z partnerów w ramach wolnego zawodu, istnieje także cały szereg zobowiązań związanych ze zwykłym funkcjonowaniem spółki, czyli zaciąganych nie jako przy okazji wykonywania wolnego zawody, np. z tytułu zapłaty czynszu najmu lokalu będącego siedzibą spółki lub z tytułu zapłaty wynagrodzenia za pracę pracownikowi zatrudnionemu w spółce. Odpowiedzialność za takie zobowiązania spółki kształtuje się analogicznie jak w spółce jawnej, czyli subsydiarną odpowiedzialność za nie ponoszą od początku wszyscy partnerzy i to bez względu na wybrany w umowie spółki partnerskiej model odpowiedzialności, o którym mowa w art. 95 § 1 i 2 Ksh.

Więcej o regulacjach dotyczących spółek czytaj w Money.pl
Reaktywacja przedwojennej spółki. Co mogą spadkobiercy? Akcje przedwojennych spółek nie mogą być sprzedawane na giełdzie papierów wartościowych.
Kto może zastąpić wspólnika na zgromadzeniu Członek zarządu i pracownik spółki, nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników, ale osoby związane z firmą umowami cywilnoprawnymi - tak.
Jakie korzyści może dać podział spółki Koncentrowanie całego majątku w jednej spółce powoduje, że w przypadku problemów w biznesie, może dojść do utraty wszystkiego.

Autor jest radcą prawnym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna w Warszawie

prawo spółek
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)