Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Koszty uzyskania przychodu - jak z odpisami aktualizującymi wierzytelności

Odpis aktualizujący może zostać zaliczony do kosztów podatkowych jeśli nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności.

Podziel się
Dodaj komentarz

Wiele firm ma k łopoty ze ściąganiem należności od swoich odbiorców, grożące nawet utratą płynności finansowej. Na szczęście konsekwencjom tym można częściowo zapobiec, a na pewno je ograniczyć. Ustawa o CIT zezwala, przy spełnieniu określonych warunków, na ujęcie odpisów aktualizujących wartość należności w kosztach uzyskania przychodów.

Zasadniczo nie uznaje się odpisów aktualizujących za koszty podatkowe. Wyjątek stanowią odpisy aktualizujące wartość należności, określone w ustawie o rachunkowości, od tej części należności, która została uprzednio zaliczona do przychodów należnych, a ich nieściągalność została uprawdopodobniona.

Ustawa o rachunkowości przewiduje konieczność dokonywania odpisów aktualizujących w szczególnych przypadkach, np. gdy pochodzą od dłużników postawionych w stan likwidacji. Natomiast nieściągalność wierzytelności zgodnie z przepisami ustawy o CIT uznaje się za uprawdopodobnioną m.in. gdy wierzytelność została potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego. Jednak sam moment, w którym podatnikowi przysługuje prawo do zaliczenia odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych, nie został określony w ustawie o CIT.

Niektóre organy podatkowe twierdzą, że odpis aktualizujący może zostać zaliczony do kosztów podatkowych w dowolnym momencie, licząc od dnia, kiedy nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności wierzytelności, jednak nie później niż przed upływem terminu przedawnienia wierzytelności. To oznaczałoby, że z chwilą zaistnienia zdarzeń uprawdopodobniających nieściągalność wierzytelności podatnik ma jedynie prawo (a nie obowiązek) zaliczenia do kosztów podatkowych wartości dokonanych odpisów, a górną granicę czasową zaliczenia do kosztów odpisów aktualizujących należności wyznacza przepis ustawy o CIT, zgodnie z którym nie uważa się za koszt podatkowy wierzytelności odpisanych jako przedawnione.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/96/m115552.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/podzial;spolki;z;o;o;co;sie;stanie;z;dlugami,246,0,1112054.html) *Podział spółki. Co się stanie z długami? * Odpowiedzialność wobec wierzycieli dzielonej firmy jest ograniczona do wartości aktywów netto przyznanych każdej spółce w planie podziału. Jednak zgodnie z dominującą ostatnio linią interpretacyjną organów podatkowych, odpis aktualizujący powinien zostać zaliczony do kosztów podatkowych w tym roku podatkowym, w którym spełnione zostały wszystkie przesłanki konieczne do zaliczenia odpisów aktualizujących do kosztów podatkowych, tj. utworzono odpis aktualizujący wartość tej należności zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz nieściągalność tej należności została uprawdopodobniona zgodnie z ustawą o CIT.

Warto też zaznaczyć, że gdy zdarzy się odwrotnie, tj. nieściągalność wierzytelności zostanie uprawdopodobniona wcześniej niż dokonano jej ewidencyjnego odpisania, to odpis aktualizujący zalicza się do kosztów uzyskania przychodów w roku, w którym został dokonany.

W mojej opinii należy zgodzić się z drugim stanowiskiem. Zatem jeśli podatnik nie zaliczył odpisu aktualizującego do kosztów podatkowych w tym roku podatkowym, w którym spełnione zostały warunki uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności, ma obowiązek dokonać korekty zeznania rocznego za dany rok.

Czytaj więcej w Money.pl Money.pl
Wierzyciel jest jednocześnie dłużnikiem? Zobacz, co zrobić Gdy dwie osoby są względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda może potrącić swój dług jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze.
Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej? Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem osobistym wyłącznie, gdy wierzyciel nie uzyska zaspokojenia z majątku spółki partnerskiej.
Jak odzyskać podatek od nieściągalnych wierzytelności? Wierzytelności zagrożone można zaliczyć szybciej do kosztów podatkowych przez ich sprzedaż, względnie zwolnienie dłużnika z obowiązku ich zapłaty.

Autorka jest doradcą podatkowym w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: koszty uzyskania przychodu, ustawa o cit, prawo podatkowe, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz