Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Konflikt w rodzinie. Małżonek może poprosić sąd o rozstrzygnięcie

0
Podziel się:

Sąd ingeruje w sprawy rodziny, kiedy pojawia się taki wniosek. Każde z małżonków może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie danej sprawy.

Konflikt w rodzinie. Małżonek może poprosić sąd o rozstrzygnięcie

Małżonkowie, jak i małżonkowie oraz ich wspólne dzieci, tworzą zgodnie z ustawodawstwem polskim, rodzinę. Rodzina rozumiana, jako kategoria prawna, podlega również jego wpływom. Jednym z nich jest możliwość ingerencji sądu w istotne jej sprawy, w przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia.

Kwestię tę reguluje art. 24 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który mówi: że małżonkowie rozstrzygają wspólnie o istotnych sprawach rodziny, w braku porozumienia każdy z nich może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu.

Małżonkowie mają obowiązek współdecydowania oraz informowania się o istotnych sprawach dotyczących ich rodziny. Analizując powyższy zapis, jako pierwsze pojawia się pytanie, co rozumieć należy pod pojęciem_ istotne sprawy rodziny _. Należy przyjąć, iż są to sprawy większej wagi, wywierające skutek dla rodziny, jako całości. Oczywiście jest to kryterium dość ocenne i nie można uogólniać, ponieważ każda rodzina może mieć odmienny od innej katalog ważnych dla niej spraw, co jednak nie zmienia faktu, że istnieje też szereg kategorii, które uznać należy za uniwersalne.

Zatem, zgodnie z powyższym brak jakiegokolwiek zamkniętego katalogu tych spraw. Główne elementy, na które podzielić można owe kategorie to: sprawy natury majątkowej oraz sprawy natury osobistej, ściśle związane z życiem osobistym danego członka rodziny. Kolejnym podziałem jest ten, który dotyczy spraw małżonków, jak i spraw związanych z dziećmi.

Do istotnej sprawy rodziny należą między innymi sprawy związane z regulacją dotyczącą jej miejsca zamieszkania (postanowienie SN z 19 maja 1972 r., II CZ 105/72, OSNCP 1972, nr 12, poz. 222, z glosą B. Dobrzańskiego, OSPiKA 1973, z. 5, poz. 90), dłuższy wyjazd współmałżonka za granicę kraju (por. także postanowienie SN z 19 maja 1972 r., II CZ 105/72). Istotny charakter mają także inne sprawy związane z czasowym albo stałym osobnym zamieszkaniem jednego z małżonków (por. uchwałę SN z 15 listopada 1977 r., IIICZP 89/77, OSPiKA 1978, z. 10, poz. 169).

Mimo dopuszczalnej ingerencji sądu w sprawy rodzinne, przyjmuje się w orzecznictwie, że jest taka ich kategoria, związana ze sferą życia bardzo osobistego, intymnego członków rodziny, która nie podlega roztrząsaniu przed wymiarem sprawiedliwości. Można tutaj wspomnieć chociażby o decyzjach dotyczących współżycia fizycznego, posiadania potomstwa, decyzji o skorzystaniu z urlopu wychowawczego, itp.

W zapisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pojawia się szereg regulacji, które mają na celu istotne sprawy rodziny, np.: nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, wymóg zgody na dokonanie niektórych czynności, sądowe zezwolenie na dokonanie czynności pomimo braku zgody, pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu.

Oczywiście bardzo liczną kategorię stanowią uregulowania, które obejmują, jako podmioty małoletnie dzieci małżonków. Kryterium, które sądy orzekające stosują wobec małoletnich, to kryterium dobra dziecka, jako nadrzędne nad innymi. Są to następujące kategorie spraw: rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka, sprawy związane z reprezentacją dziecka, sprawy związane z miejscem pobytu dziecka, sprawy związane z zarządem majątkiem dziecka, zgoda na przysposobienie dziecka przez drugie z małżonków.

Jak wspomniane było wyżej, ile rodzin tyle kategorii spraw istotnych. W każdej rodzinie panuje pewien układ dotyczący podziału ról i zadań. Jeśli jest on akceptowany przez oboje małżonków, nie uchybia to ich równouprawnieniu i nie ma potrzeby ingerencji sądu. Małżonkowie jednak i w takiej sytuacji muszą informować się nawzajem o ważnych sprawach, które indywidualnie podejmują lub mają zamiar podjąć. Jednak, kiedy pojawia się spór, małżonek może, w przypadku braku porozumienia, uciec się do decyzji sądu w kwestii spraw rodziny.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/obowiazki;malzonkow;dotycza;nie;tylko;sfery;materialnej,4,0,1355012.html) *W małżeństwie są też niematerialne obowiązki * W prawidłowo funkcjonującym małżeństwie, małżonkowie winni sobie nawzajem udzielać pomocy w najtrudniejszych chwilach życiowych.

Sąd ingeruje w sprawy rodziny, kiedy pojawia się taki wniosek. Każde z małżonków może zwrócić się do sądu o rozstrzygnięcie danej sprawy. Rozstrzygnięcie sądu jest dla małżonków w tej danej sprawie wiążące, co nie wyklucza, że w późniejszym okresie czasu, małżonkowie mogą osiągnąć konsensus i postanowić odmiennie, niż w zapadłym postanowieniu. Takie porozumienie powoduje, że wcześniejsze rozstrzygnięcie sądu traci całkowicie swoją doniosłość prawną.

Postępowanie przed sądem toczy się trybie postępowania nieprocesowego, właściwym rzeczowo jest sąd rejonowy - wydział rodzinny i nieletnich. Oboje małżonkowie są uczestnikami takiego postępowania. Nie jest konieczne przeprowadzenie rozprawy. Wydanie rozstrzygnięcia może nastąpić jedynie po umożliwieniu złożenia wyjaśnień przez małżonka wnioskodawcy (art. 565§ 1). W tym celu sąd wysłucha uczestników postępowania na posiedzeniu sądowym lub zażąda od nich złożenia stosownych wyjaśnień na piśmie (art. 514 § 1), bądź też odstąpi od wysłuchania, gdyby nie było ono celowe lub możliwe.

Postępowanie w tego typu sprawach ma charakter mediacyjny i może dojść nawet do porozumienia między małżonkami, co stanowi swoistą ugodę. Wówczas postępowanie ulega umorzeniu (M. Sychowicz, (w:) H. Ciepła, B. Czech, T. Domińczyk, S. Kalus, K. Piasecki, M. Sychowicz, _ Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem _, Warszawa 2002).

Czytaj więcej w Money.pl
Przemoc wobec dziecka. Gdzie zgłaszać? Jeśli rodzice nie wykonują należycie lub nadużywają władzy rodzicielskiej, należy zawiadomić o tym fakcie sąd opiekuńczy.
Nie płaci alimentów? Straci prawo jazdy Decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, można podjąć wobec uporczywie uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych.
Dziedziczysz spadek? Zobacz za co zapłacisz Niektórych kosztów związanych z byciem spadkobiercą uniknąć się nie da. Innych, jak np. odziedziczenia długów spadkowych - można uniknąć.

Autorka jest adwokatem w Kancelarii Hejnar-Zawisza w Warszawie

prawo rodzinne
wiadmomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)