Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Koncesja na sprzedaż paliw ciekłych. Kiedy przechodzi na nową spółkę?

1
Podziel się

Firma przejmująca spółkę z koncesją na sprzedaż paliw ciekłych, musi pamiętać, że jeśli zezwolenie wydano przed 1 stycznia 2001 r., to nie skorzysta z niego.

Koncesja na sprzedaż paliw ciekłych. Kiedy przechodzi na nową spółkę?
bEifrzqZ

Koncesja na obrót paliwami ciekłymi nie zawsze przejdzie na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną.

Nowo zawiązana spółka lub spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Zgodnie z art. 494 § 2 Kodeksu spółek handlowych _ na spółkę przejmującą albo spółkę nowo zawiązaną przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej albo którejkolwiek ze spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej _.

Podobne uregulowanie zawarto odnośnie spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej powstałej w związku z podziałem. Spółki takie wstępują w prawa i obowiązki spółki dzielonej, określone w planie podziału, z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia. Art. 531 § 2 Ksh stanowi, że _ na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przechodzą z dniem podziału bądź z dniem wydzielenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, pozostające w związku z przydzielonymi jej w planie podziału składnikami majątku spółki dzielonej, a które zostały przyznane spółce dzielonej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. _

bEifrzrb

Z przedstawionych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że odnoszą się one do koncesji, a to oznacza, że także do koncesji wydanych decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Powstaje zatem pytanie, czy koncesja na obrót paliwami ciekłymi zawsze przejdzie na _ nowy podmiot _ na podstawie przepisów art. 494 i 531 Ksh?

Już w samej treści powołanych przepisów zauważamy, że ustawodawca pozostawił pewne odstępstwo, a mianowicie podkreślił, że koncesja przejdzie na spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji stanowi inaczej. Oprócz jednak tych _ zastrzeżeń _, przed dokonaniem przejęcia albo przed zawiązaniem się nowej spółki w wyniku połączenia dwóch innych, należy zwrócić szczególną uwagę na przepis art. 618 Ksh. Stanowi on, że _ przepisy art. 494 § 2 i art. 531 § 2 stosuje się do koncesji, zezwoleń oraz ulg przyznanych po dniu wejścia w życie ustawy, chyba że przepisy dotychczasowe przewidywały przejście takich uprawnień na spółkę przejmującą lub na spółkę nowo zawiązaną. _ Przepis ten nie będzie zatem dotyczyć decyzji administracyjnych, które zostały wydane przed 1 stycznia 2001 r., i które nie są koncesjami, zezwoleniami lub ulgami.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/76/m191564.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/sprzedaz;paliwa;firmie;bez;koncesji;jak;uniknac;kary,198,0,1111750.html) *Sprzedaż paliwa firmie bez koncesji. Grozi... * Można sprzedać paliwo przedsiębiorcy, który nie ma koncesji na obrót paliwami ciekłymi, jeśli złoży on oświadczenie, że przeznaczy je na potrzeby własne. Przedsiębiorstwo energetyczne, które chce prowadzić działalność koncesjonowaną polegającą na obrocie paliwami ciekłymi (lecz takiej koncesji nie ma), przejmując spółkę posiadającą koncesję, musi pamiętać, że jeśli spółka ta ma koncesję na obrót paliwami ciekłymi wydaną przed 1 stycznia 2001 r., to nie przejdzie ona na spółkę przejmującą. Oznacza to, że spółka przejmująca nie będzie mogła prowadzić działalności koncesjonowanej, jaką jest obrót paliwami ciekłymi. Jeśli spółce przejmującej
zależy w szczególności na przejęciu spółki, która ma koncesję na obrót paliwami ciekłymi, to aby z dniem połączenia koncesja ta przeszła na nią, spółka przejmująca musi przede wszystkim sprawdzić, kiedy koncesja została przez Prezesa URE wydana, oraz na jaki okres została udzielona.

Na spółkę przejmującą lub spółkę nowo zawiązaną powstałą w związku z podziałem przejdzie także z dniem podziału, bądź z dniem wydzielenia, koncesja na obrót paliwami ciekłymi. Należy podkreślić, że plan podziału powinien uwzględniać, który z podmiotów będzie korzystał z koncesji na obrót paliwami ciekłymi.

bEifrzrh

Jeśli natomiast mamy do czynienia z łączeniem się spółek i każda z nich ma koncesję na obrót paliwami ciekłymi, to w wyniku takiego połączenia przedsiębiorstwo energetyczne dysponuje kilkoma decyzjami Prezesa URE w tym zakresie. Może wtedy wybrać, na podstawie której koncesji chce prowadzić działalność polegającą na obrocie paliwami ciekłymi.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/164/m111268.jpg ) ] (http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/ropa;najtansza;od;poltora;roku;dlaczego;nie;odczujemy;tego;na;stacjach,161,0,1110689.html) *Ropa najtańsza od półtora roku. Dlaczego nie odczujemy tego na stacjach? * Zobacz, co powoduje, że na duże obniżki na stacjach liczyć nie możemy. Powinno wybrać koncesję na obrót paliwami ciekłymi (OPC), która jest dla niego najkorzystniejsza. Po pierwsze taką, która ma dłuższy termin obowiązywania. Po drugie, musi zwrócić uwagę na zapis w koncesji w punkcie zatytułowanym _ przedmiot i zakres działalności. _ Jeśli któraś z koncesji ma wyszczególnione rodzaje paliw, np. tylko gaz LPG, a druga ma zapis ogólny - wówczas korzystniejsza jest dla niego koncesja z zapisem ogólnym. Na jej podstawie może bowiem dokonywać obrotu wszystkimi paliwami ciekłymi (olej
napędowy, benzyna Pb - 95 itp.), a nie tylko gazem LPG. Jeśli zatem przedsiębiorstwo chce dokonywać obrotu wszystkimi paliwami ciekłymi, a do tej pory posiadało koncesję ze szczególnym zapisem, wyszczególniającym tylko jeden rodzaj paliwa, to powinno wybrać koncesję z zapisem ogólnym, choćby miała krótszy termin obowiązywania.

W takiej sytuacji przedsiębiorstwo energetyczne zwraca się do Prezesa URE z wnioskiem o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi, dołączając niezbędne dokumenty, m.in. potwierdzające połączenie spółek. Gdy koncesja OPC udzielona została po dniu 1 stycznia 2001 r., Prezes URE decyzją dokona zmiany koncesji na obrót paliwami ciekłymi - jeśli oczywiście przedsiębiorstwo energetyczne dołączy wszystkie wymagane dokumenty.

Czytaj więcej w Money.pl
Wiceminister rozwiewa nadzieje kierowców Wiceminister finansów powiedział, że rząd nie planuje w czasie wakacji obniżki wysokości akcyzy na paliwa.
Rząd ma projekt. LPG może być tańszy o 10 gr Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Transportu ustaliły zakres zmian w prawie, które umożliwią samoobsługę przy tankowaniu LPG.
Biopaliwa niszczą auta, ale jest na to rada Według naukowców wyniki badań destrukcyjnego działania gazów spalinowych nie pozwoliły na wyróżnienie jednego składnika, który ma szczególnie niekorzystny wpływ na zawory.
bEifrzri

Autorka jest prawnikiem w departamencie prawa energetycznego Kancelarii Prawnej Chałas i Wspólnicy

bEifrzrC
KOMENTARZE
(1)
Adam Tro
2 lata temu
Jeśli chodzi o ekspertów znających się a koncesjach OPC to polecam Solidus Partners