Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Komu należy się urlop szkoleniowy?

Komu należy się urlop szkoleniowy?

Urlopu szkoleniowego udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Może on przeznaczyć go na przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów, przygotowanie pracy dyplomowej i jej obronę.

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi w wymiarze 6 dniu w przypadku egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Wyższy wymiar urlopu szkoleniowego, tj. 21 dni, przysługuje pracownikowi będącemu studentem ostatniego roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Urlop szkoleniowy jest urlopem płatnym - jeśli to pracodawca skieruje pracownika na szkolenie lub zgodzi się na podwyższanie jego kwalifikacji zawodowych. Zgoda pracodawcy na dokształcanie powinna zapaść jeszcze przed rozpoczęciem nauki. Nie ma jednak przeszkód, by pracodawca wyraził zgodę - na wniosek samego zainteresowanego - na podnoszenie przez niego kwalifikacji zawodowych w sytuacji, gdy podjął on już kształcenie (na własny rachunek), a ujawnia to pracodawcy dopiero w trakcie nauki.

Uzyskanie zgody pracodawcy oznaczać będzie, że pracownik będzie kontynuował naukę już na podstawie nowych przepisów Kodeksu pracy. Zyska więc prawo do zwolnień z całości lub części dnia pracy na udział w obowiązkowych zajęciach oraz prawo do urlopu szkoleniowego. Uprawnienia nie będą jednak przysługiwały pracownikowi, który nie ujawnia pracodawcy, że podjął naukę i nie zwróci się o wyrażenie zgody na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, ale występuje o udzielenie np. urlopu szkoleniowego na egzamin kończący studia wyższe.

Urlop na żądanie - na jakich warunkach?
Prawo do urlopu szkoleniowego nie będzie przysługiwało pracownikowi, który nie podnosi swoich kwalifikacji w formie studiów, lecz odbywa kurs kwalifikacyjny. Prawo do takiego urlopu jest ściśle związane z faktem podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przez co należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, między innymi z inicjatywy pracodawcy albo z własnej inicjatywy, ale za jego zgodą.

Pracodawca może zawsze korzystniej ukształtować zasady udzielania urlopów szkoleniowych. Ważne, by postanowienia wewnętrznych aktów prawnych nie kształtowały zagadnienia urlopów wypoczynkowych mniej korzystnie niż przepisy prawa pracy.

Urlop szkoleniowy przysługuje też pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską lub habilitacyjną. Jest udzielany na wniosek zainteresowanego, w terminie uzgodnionym z pracodawcą. Wymiar tego urlopu to aż 28 dni. Udzielany jest on w dniach, które są dla tego pracownika dniami pracy. Za okres urlopu szkoleniowego pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane tak samo jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

Wprowadzone do Kodeksu pracy zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych są skierowane do ogółu pracowników - jednak, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 5 kp, jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szczególne, to przepisy kodeksu stosuje się w zakresie, w jakim o urlopie szkoleniowym nie mówią przepisy ustawy szczególnej. Przykładem takiej sytuacji jest urlop szkoleniowy dla doktoranta czy też habilitanta.

Czytaj w Money.pl
Zobacz kiedy szef może przerwać twój urlop
Pracownik może dochodzić zwrotu kosztów związanych z wakacjami, a nawet odszkodowania.
Zaległy urlop - bez zgody pracownika
Zaległy urlop musi być udzielony do 31 marca roku następnego i to nawet bez zgody i planowania terminu z pracownikiem.
Pierwszy urlop - ile przysługuje nowemu pracownikowi
Po przepracowaniu pierwszego miesiąca zatrudniony ma prawo do jednej dwunastej urlopu przysługującego jej po przepracowaniu roku.

Autorka jest radcą prawnym, specjalistką prawa pracy w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

pracownik, egzamin, student, podwyższanie kwalifikacji
CHWP
Czytaj także
Polecane galerie
gość581
95.160.176.* 2015-04-14 14:07
Dzień dobry, mam pytanie odnośnie urlopu szkoleniowego. Pracuję w szkole podstawowej, umowę mam od września 2014r., gdzie byłam już po I roku studiów II stopnia. Obecnie piszę pracę mgr i potrzebowałabym urlop na napisanie pracy mgr. I tutaj moje pytanie czy przysługuje mi skoro zostałam przyjęta do pracy jak już byłam po I roku?
gość435
89.69.202.* 2013-07-18 14:52
A ja mam trochę inne pytanie.
§ 1. Urlop szkoleniowy, o którym mowa w art. 103 1 § 2 pkt 1, przysługuje w wymiarze:
...
6 dni– dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Czy to oznacza, że jak w danym tygodniu podchodzę do dwóch takich egzaminów to przysługuje mi z tego tytułu 12 dni urlopu szkoleniowego?
Kinga871
89.69.152.* 2012-05-13 14:30
W trakcie studiów podjęłam pracę na 1/2 etatu, niezwiązaną z kierunkiem studiów. Czy przed obroną pracy mgr przysługuje mi prawo do urlopu szkoleniowego?
Zobacz więcej komentarzy (8)