Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na

Kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

0
Podziel się:

Ukrywanie dziecka w wyznaczonych terminach, łamanie zakazu kontaktu albo stawianie się w stanie nietrzeźwym - mogą być przyczyną kary finansowej.

Kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego, z ubiegłego roku (Dz. U. z 26 maja 2011 r. Nr 144 poz. 854), wprowadziła do polskiego prawa odrębne postępowanie opiekuńcze dotyczące wykonywania kontaktów z dzieckiem, wyłączając tym samym możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 1050 i 1051 K.p.c. jak praktykowano dotychczas.

Główną różnicą pomiędzy poprzednio obowiązującym uregulowaniem, a obecnym rozwiązaniem jest określenie, iż kara pieniężna z tytułu nie wykonywania lub nie właściwego wykonywania obowiązków wynikających z orzeczenia albo ugody zawartej przed sądem lub mediatorem w przedmiocie kontaktów, wypłacana jest osobie uprawnionej do kontaktu z dzieckiem, nie zaś tak jak uprzednio na rzecz Skarbu Państwa.

I etap - określenie wysokości kary

Ustawodawca w art. 59815-59821 K.p.c. uregulował sposób postępowania przy określaniu wysokości sumy pieniężnej, oraz sposobu jej zapłaty w przypadku, gdy rodzice nie respektują orzeczeń sądu dotyczących kontaktów z dzieckiem. Przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym postępowanie zostało podzielone na dwa odrębne etapy. Podkreślić jednak warto, iż całe postępowanie podlega jednej opłacie, uiszczanej wraz z wnioskiem o zagrożenie ukaraniem, który jest pierwszym etapem całego postępowania. Zagrożenie ukaraniem może nastąpić jedynie na skutek wniosku strony. Sąd w tym przypadku nie może inicjować postępowania z urzędu.

Składając wniosek o zagrożenie ukaraniem oznaczoną kwotą, zgodnie z art. 59819 K.p.c., należy dołączyć odpis wykonalnego orzeczenia albo wykonalnej ugody zawartej przed sądem lub przed mediatorem w przedmiocie kontaktów z dzieckiem. Jego brak stanowi błąd formalny, co w razie jego nieusunięcia skutkowało będzie zwrotem wniosku. Wydanie postanowień następuje po wysłuchaniu uczestników postępowania.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/237/137965.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ograniczenia;rodzicow;w;zarzadzaniu;majatkiem;dziecka,195,0,944835.html) *Ograniczenia rodziców w zarządzaniu majątkiem dziecka * Jeżeli dziecko jest właścicielem nieruchomości, którą rodzice chcą rozporządzić, muszą uzyskać na to zgodę sądu opiekuńczego.

Przepisy nie wskazują czy można żądać zagrożenia ukaraniem jeszcze przed wystąpieniem trudności z wykonywaniem kontaktów, jednak praktyka wskazuje na to, iż sądy oddalają wnioski złożone bez ówczesnego napotkania na problemy z wykonywaniem kontaktów, jako przedwczesne. Należy zatem we wniosku o zagrożenie ukaraniem uprawdopodobnić sytuacje nieprawidłowości w wykonywaniu kontaktów, które już miały miejsce.

Niezbędne również jest konkretne wskazanie zachowań, za jakie ewentualna kara miałaby być nakładana. Trzeba więc określić, na czym polega niewłaściwe wykonywanie obowiązków wynikających z orzeczenia lub ugody, może to być np. ukrywanie dziecka w terminach wyznaczonych kontaktów, łamanie zakazu kontaktu z dzieckiem, czy też stawianie się na kontakt z dzieckiem w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Tylko w takiej sytuacji możliwe będzie właściwe przeprowadzenie drugiego etapu postępowania, o czym więcej poniżej.

Istotna różnica w stosunku do dotychczasowych uregulowań wynika także z art. 59815 K.p.c. Zagrożenie orzeczenia zapłaty może bowiem zostać wydane nie tylko w stosunku do osoby pod której opieką przebywa dziecko, na skutek nie wykonywania lub niewłaściwego wykonywania obowiązków (tj. de facto najczęściej braku wydania dziecka osobie uprawnionej do kontaktów), ale także w stosunku do osoby uprawnionej do kontaktu lub osoby, której tego kontaktu zakazano.

II etap - nakazanie zapłaty kary

Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty kary, nadal nie wypełnia swego obowiązku, sąd na skutek wniosku strony uprawnionej nakaże zapłatę kary, zgodnie z ilością naruszeń, jakich dopuściła się strona utrudniająca kontakty. Postanowienie zostaje wydane po wysłuchaniu uczestników przez sąd. Każdy wniosek złożony w II etapie postępowania przez stronę uprawnioną wymaga przeprowadzania rozprawy i wydania postanowienia w tym zakresie.

Jeżeli wniosek zawiera wskazanie kilku naruszeń, które zagrożone były zapłatą kary, sąd wydaje postanowienie, w którym zobowiązuje do zapłaty kwoty wynikającej z iloczynu naruszeń i kwoty wynikającej z postanowienia o zagrożeniu. Następnie postanowienie takie może być zaskarżone przez strony. W przypadku, gdy składa się kolejne wnioski w II etapie, nie podlegają one opłacie sądowej.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/59/93243.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/opieka;nad;dzieckiem;po;rozwodzie;co;daje;porozumienie;rodzicielskie,44,0,1020204.html) *Opieka nad dzieckiem po rozwodzie. Co daje porozumienie rodzicielskie * Brak porozumienia podczas rozwodu uniemożliwia pozostawienie obojgu rodzicom pełnej władzy rodzicielskiej.

Po uprawomocnieniu się postanowienia, w którym nakazano zapłatę kary, nie jest konieczne uzyskanie klauzuli wykonalności. Ustawodawca w art. 59816 § 3 K.p.c. zapisał bowiem, iż prawomocne postanowienie jest tytułem wykonawczym. Jest ono zatem wystarczające aby zgłosić się do komornika celem egzekucji.

Warto podkreślić, że ustawodawca w art. 59816 § 1 K.p.c. dopuszcza możliwość zmiany ustalonej wcześniej sumy, z uwagi na zmianę okoliczności. Chodzi tu o sytuacje, w których zobowiązany rodzic utracił źródło dochodu bądź też znacząco zmieniła się ich wysokość, np. na skutek przejścia na emeryturę.

Według art. 59820 K.p.c. sąd umorzy postępowanie, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się ostatniego postanowienia o nakazaniu zapłaty nie wpłynie kolejny wniosek w sprawach wykonania kontaktów z dzieckiem. Wskazać jednak należy, iż nie tracą mocy wcześniej wydane postanowienia. Można zatem, mimo upływu 6 miesięcy, wnioskować o ukaranie korzystając z postanowień wydanych w I etapie. Po umorzeniu postępowania nie tracą również mocy dotychczasowe postanowienia wydane w II etapie, tym samym istnieje dalsza możliwość ich egzekucji.

Zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem kontaktów

W tym miejscu warto również krótko wspomnieć o innej nowej instytucji wprowadzonej w życie nowelizacją Kodeksu postępowania cywilnego z 13 sierpnia 2011 roku, jaką jest zwrot uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z próbą wykonania kontaktu. Art. 59817 K.p.c. wskazuje, iż jeżeli do kontaktu nie doszło na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje, sąd opiekuńczy przyzna od tej osoby uprawnionemu do kontaktu zwrot jego uzasadnionych wydatków poniesionych w związku z przygotowaniami podjętymi celem realizacji orzeczonych kontakty.

Można zatem żądać zwrotu poniesionych kosztów, jakimi są np. koszty przejazdu do miejsca zamieszkania dziecka, czy też wszelkich innych mających bezpośrednio związek z wykonaniem kontaktu. Podobnie jak w przypadku nakazania zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej, na postanowienie przyznające zwrot poniesionych nakładów służy stronom zażalenie, a w przypadku uprawomocnienia się przedmiotowego postanowienia, egzekucja nie wymaga wystąpienia o nadanie postanowieniu klauzuli wykonalności.

Omówione powyżej przepisy, pokazują, iż choć ich wprowadzenie miało usprawnić proces egzekwowania realizacji orzeczeń sądu regulujących kontakty rodziców z dziećmi, w rezultacie proces uzyskania kary z tytułu nieprawidłowego wykonywania orzeczeń sądu może być czasochłonny i bardzo trudny. Sąd obowiązany jest przeprowadzić co najmniej dwie rozprawy, na każdej z nich musi przesłuchać strony, a następnie wydane postanowienia są zaskarżalne.

Powyższe rozwiązania w sposób istotny wydłużają drogę od wniesienia wniosku o zagrożenie ukaraniem, aż do uzyskania tej sumy. Co więcej dotychczasowa praktyka sądów sprawi, że orzekane kwoty nie są zazwyczaj dotkliwe, co dodatkowo zmniejsza planowany przez ustawodawcę efekt prewencyjny.

O przepisach dotyczących spraw rodzinnych czytaj więcej w Money.pl
Wyższe alimenty? Zobacz jak je uzyskać Prawo przewiduje, że wysokość alimentów zależy zarówno od usprawiedliwionych potrzeb dziecka, jak i od możliwości zarobkowych rodziców.
Wina za rozkład pożycia małżeńskiego. Jak orzeka sąd Gdy doszło już do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, nieistotne są późniejsze czyny małżonka do tej pory niewinnego, np. związek z innym partnerem.
Kto zarządza akcjami odziedziczonymi przez nieletniego Sprawowanie zarządu majątkiem dziecka podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. Zwłaszcza jeśli dotyczy odziedziczonych akcji i udziałów w spółkach.

Autor jest radcą prawnym, partnerem w Kancelarii MP&W

porady
prawo rodzinne
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)