Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praktyki absolwenckie
20.04.2010 16:40

Jakie prawa przysługują na praktykach absolwenckich?

Gdy jest to płatna praktyka, pensja nie może być wyższa niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Podziel się
Dodaj komentarz

Praktykantem może być osoba, która ukończyła co najmniej gimnazjum a jednocześnie nie ukończyła w dniu rozpoczęcia praktyki 30. roku życia. Praktyka może być odpłatna albo nieodpłatna.

W przypadku odpłatności wysokość miesięcznego wynagrodzenia nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Ustawa w zakresie praktyki wprowadza generalne wyłączenie stosowania przepisów prawa pracy, za wyjątkiem przepisów kodeksu pracy dotyczących: równego traktowania w zatrudnieniu, dobowego i tygodniowego wymiaru czasu pracy, tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi, dobowego i tygodniowego wymiaru odpoczynku, przerw w pracy oraz pracy w porze nocnej.

Praktyki absolwenckie uregulowane zostały ustawą z dnia 17.07.2009 roku o praktykach absolwenckich (Dz.U. 2009.127.1052) – dalej: ustawa. Podmiotem przyjmującym na praktykę może być osoba fizyczna, osoba prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
Praktyki odbywa się na podstawie umowy o praktykę absolwencką, która powinna zostać zawarta na piśmie. Ustawa wskazuje elementy konieczne umowy o praktykę, do których należą: rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie oraz nabywać umiejętności praktyczne, okres odbywania praktyki, tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki a także, jeśli praktyka jest odpłatna, wysokość wynagrodzenia.

Przedmiotem takiej umowy nie może być praca szczególnie niebezpieczna w rozumieniu art. 23715 k.p. Umowa o praktykę może być zwarta na okres nie dłuższy niż 3 m-ce. Możliwe jest zawarcie kilku umów o praktykę pomiędzy tymi samymi podmiotami, łącznie jednak czas trwania tych umów nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

W przypadku praktyki odbywanej nieodpłatnie umowa może być rozwiązana na piśmie w każdym czasie. W przypadku praktyki odpłatnej powinien zostać zachowany 7-dniowy termin wypowiedzenia. Podmiot przyjmujący na praktykę powinien zapewnić praktykantowi bezpieczne i higieniczne warunki pracy, takie jak pracownikom, a ponadto, jeśli wymaga tego stanowisko – odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Na wniosek praktykanta jest on również zobowiązany wystawić na piśmie zaświadczenie o rodzaju wykonywanej pracy i umiejętnościach nabytych w czasie odbywania praktyki.

Ustawa wprowadziła zmiany do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niewypłacone, niedokonane lub niepozostawione do dyspozycji świadczenia z tytułu odbywanych praktyk nie stanowią kosztu uzyskania przychodu. Podmiot przyjmujący na praktykę absolwencką stał się płatnikiem składek od świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyki. Analogiczna zmiana została wprowadzona do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany nastąpiły także w przepisach o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Wypadek przy odbywaniu praktyki absolwenckiej uzasadnia przyznanie świadczeń na podstawie tych przepisów. Ustawa wprowadziła także zmiany do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zgodnie z którymi odbywanie praktyki absolwenckiej nie jest przeszkodą w uzyskaniu i posiadaniu statusu bezrobotnego, pod warunkiem przedstawienia powiatowemu urzędowi pracy umowy o praktykę.

Ponadto, odbywanie praktyki przez bezrobotnego stanowi uzasadnioną przyczynę niestawienia się w urzędzie pracy w wyznaczonym terminie w celu potwierdzenia gotowości pracy. Bezrobotny praktykant odbywający płatną praktykę zachowuje prawo do zasiłku dla bezrobotnego pod warunkiem, że otrzymywane świadczenie w ramach praktyki nie przekracza połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor jest aplikant radcowski w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tagi: praktyki absolwenckie, prawo, porady, prawo pracy, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz