Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jakie prawa mają lobbyści?

0
Podziel się:

Zawodowym lobbystą może być przedsiębiorca i osoba fizyczna. Prowadzony jest ich rejestr.

Jakie prawa mają lobbyści?
bEJXHNzF

Zawodową działalność lobbingową mogą wykonywać zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami.

Dla zawodowych lobbystów prowadzony jest – przez ministra właściwego ds. administracji publicznej – ich rejestr. Jest on jawny, a informacje w nim zawarte publikuje się z Biuletynie Informacji Publicznej (dalej: BIP). Wyjątek stanowią adresy osób fizycznych, których nie udostępnia się.

Ustawa z dnia 7.07.2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (dalej: ustawa lobbingowa) definiuje działalność lobbingową jako każde działanie, prowadzone metodami prawnie dozwolonymi, zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa. *
Ustawa lobbingowa stanowi, że Rada Ministrów przygotowuje, *
co najmniej raz na 6 miesięcy, program prac legislacyjnych dotyczący projektów ustaw.
Programy prac legislacyjnych, dotyczące projektów rozporządzeń, sporządzają Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów oraz poszczególni ministrowie. Programy te podlegają publikacji w BIP. W BIP udostępnia się również projekty ustaw i rozporządzeń, z chwilą przekazania ich do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.

bEJXHNzH

Wraz z udostępnieniem w BIP programu prac legislacyjnych albo wraz z udostępnieniem projektu aktu prawnego, który nie był objęty programem prac legislacyjnych, opublikowaniu w BIP podlegają wszystkie dokumenty dotyczące prac nad projektem.

Od momentu udostępnienia programów prac legislacyjnych albo projektów, jeśli nie były zawarte w programach prac, każdy zainteresowany może zgłosić zainteresowanie pracami nad projektem ustawy lub rozporządzenia.

Ustawa lobbingowa przewiduje szczególne *uprawnienia dla zawodowych lobbystów. *Skorzystanie z nich jest jednak uwarunkowane uprzednim doręczeniem organowi władzy publicznej lub pracownikowi urzędu przy tym organie zaświadczenia o wpisie do rejestru oraz pisemnego oświadczenia ze wskazaniem podmiotów, na rzecz których lobbing jest prowadzony.

Ustawa lobbingowa *definiuje również pojęcie zawodowej działalności lobbingowej jako zarobkową działalność lobbingową, prowadzoną na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Zawodowa działalność lobbingowa jest zatem kwalifikowaną postacią zwykłej działalności lobbingowej.
Zawodowi lobbyści *
mogą wykonywać działalność w siedzibie urzędu
, obsługującego organ władzy publicznej. Kierownik danego urzędu powinien zapewnić dostęp do siedziby urzędu w celu umożliwienia zawodowym lobbystom właściwego reprezentowania interesów podmiotów, na rzecz których lobbują.

bEJXHNzN

Należy zatem zapewnić im możliwość *składania pism *zawierających określone propozycje uregulowań prawnych czy osobistego ich zaprezentowania organowi lub pracownikom urzędu obsługującego organ.

Ustawa lobbingowa przewiduje, że po wniesieniu do Sejmu projektu ustawy może zostać przeprowadzone wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu.

Szereg uprawnień dla lobbystów wynika z Regulaminu Sejmu. Każdy lobbysta, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu, odbywającym się podczas posiedzenia komisji sejmowej.

Lobbysta, biorący udział w wysłuchaniu publicznym, może zabrać głos tylko 1 raz. W przypadku, jeśli lobbysta nie wygłosi podczas wysłuchania publicznego wystąpienia albo wygłosi je tylko w części, może złożyć do protokołu posiedzenia niewygłoszoną jego część.

bEJXHNzO

Kolejne uprawnienie dotyczy wyłącznie zawodowych lobbystów. Są oni uprawnieni do udziału w posiedzeniach komisji sejmowych, na których rozpatrywane są projekty ustaw. Mogą oni zabierać głos w dyskusji. Nie mają jednak prawa udziału w posiedzeniach podkomisji sejmowych. Inne osoby, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, mogą uczestniczyć w posiedzeniu komisji sejmowej jedynie na zaproszenie komisji albo jej przewodniczącego.

Zawodowi lobbyści w wykonywaniu działalności mogą przedkładać komisjom sejmowym dokumenty, w szczególności propozycje rozwiązań prawnych oraz ekspertyzy i opinie prawne. Tego rodzaju dokumenty można przekładać jedynie komisji rozpatrującej dany projekt ustawy albo komisji właściwej ze względu na przedmiotowy zakres jej działania.

Zawodowy lobbysta ma prawo wstępu do budynków pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu w zakresie umożliwiającym wykonywanie tej działalności.

Analogiczne regulacje prawne zawodowej działalności lobbingowej przewiduje Regulamin Senatu.

bEJXHNzP

Ustawa lobbingowa przewiduje możliwość przeprowadzenia wysłuchania publicznego także w związku z opracowaniem projektu rozporządzenia. Przeprowadza je podmiot odpowiedzialny za opracowanie projektu, przy czym wysłuchanie to nie ma charakteru obligatoryjnego, lecz zależy od woli tego podmiotu. Mogą w nim brać udział nie tylko zawodowi lobbyści, ale wszystkie podmioty, które zgłosiły swoje zainteresowanie pracami nad rozporządzeniem. Z wysłuchania publicznego sporządza się protokół, który następnie publikuje się w BIP na stronie internetowej podmiotu odpowiedzialnego za opracowanie projektu rozporządzenia.

Podstawa prawna:

Maciej Michalak jest aplikantem radcowskim w Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Czytaj w Money.pl

bEJXHNAi
prawo
wiadmości
KOMENTARZE
(0)