Notowania

Przejdź na
zima
25.11.2010 10:20

Jakie obowiązki zimą mają pracodawcy?

Szef powinien zapewnić odpowiednią temperaturę oraz posiłki regeneracyjne.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Pracodawca powinien w pomieszczeniach pracy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C, zaś w pomieszczeniach, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna i w pomieszczeniach biurowych – temperaturę nie niższą niż 18°C. *

Na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia w pomieszczeniach pracy temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy, metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania - nie niższej niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Odstąpienie przez pracodawcę od wykonania tego obowiązku może być usprawiedliwione względami technologicznymi, a nie jego sytuacją ekonomiczną (wyrok Naczelny Sad Administracyjny w Białymstoku z dnia 20 września 2001 r., SA/Bk 75/01).
W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych, temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

Przy pracach wykonywanych na otwartej przestrzeni lub w nieogrzewanych pomieszczeniach pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikom w pobliżu miejsc pracy pomieszczenia umożliwiającego im schronienie się przed opadami atmosferycznymi, ogrzanie się oraz zmianę odzieży. W wskazanych pomieszczeniach powinna być zapewniona temperatura co najmniej 16 °C (289 K), a na każdego pracownika najliczniejszej zmiany powinno przypadać co najmniej 0,1 m2 powierzchni, przy czym całkowita powierzchnia pomieszczenia nie może być mniejsza niż 8 m2.

[

]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/jakie;obowiazki;ma;pracodawca,230,0,682982.html )Jakie obowiązki ma pracodawca?
Co więcej, pomieszczenia te powinny być zaopatrzone w urządzenia do podgrzewania posiłków. W razie, gdy ze względu na rodzaje prac wykonywanych na otwartej przestrzeni w okresie zimowym nie jest możliwe zapewnienie pracownikom powyższych pomieszczeń, należy zapewnić im w pobliżu miejsca ich pracy, odpowiednio urządzone źródła ciepła, przy zachowaniu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Dodatkowo pracodawca jest obowiązany nieodpłatnie zapewnić pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych odpowiednie posiłki i napoje, jeżeli jest to niezbędne ze względów profilaktycznych.

Stosownie do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, pracodawca zapewnia m.in. posiłki pracownikom wykonującym prace:
1) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
2) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25oC,
3) związane z wysiłkiem fizycznym, powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,

Posiłki wydawane przez pracodawców ze względów profilaktycznych powinny być wydawane w formie jednego dania gorącego. Natomiast w świetle § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów, jeżeli pracodawca nie ma możliwości wydawania posiłków ze względu na rodzaj wykonywanej przez pracownika pracy lub ze względów organizacyjnych, może zapewnić w czasie pracy korzystanie z takich posiłków w punktach gastronomicznych albo przyrządzanie posiłków przez pracownika we własnym zakresie z otrzymanych produktów.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/249/t12793.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/porady-prawne/porady/prawo-pracy/artykul/zadanie;od;pracownika;informacji;o;dodatkowych;dochodach,83,0,218451.html) Żądanie od pracownika informacji o dodatkowych dochodach
W okresie zimowym, gdy temperatura otoczenia spada poniżej 10°C, pracodawcy powinni pamiętać, że są oni obowiązani do zapewnienia napojów pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni. Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej ich potrzeby, których rodzaj i temperatura powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy. Posiłki i napoje powinny być wydawane pracownikom w dniach wykonywania prac uzasadniających ich wydawanie, w czasie regulaminowych przerw w pracy, w zasadzie po 3-4 godzinach pracy. Natomiast napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej.

Zgodnie z art. 210 kp w sytuacji, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Zatem w sytuacji niskiej temperatury, w przypadku braku dobrej woli pracodawcy, pracownik może powołać się na wskazany przepis i powstrzymać się od wykonywania pracy.

Autorka jest aplikantką radcowską, Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Gdańsku

Czytaj w Money.pl

Tagi: zima, wiadomości, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz