Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kontrola budynków
05.07.2010 13:28

Jakie obowiązki ma zarządca budynku?

Za naruszenie obowiązku utrzymania budynku w odpowiednim stanie technicznym grozi grzywna.

Podziel się
Dodaj komentarz
(OSTILL/iStockphoto)

Naruszenie obowiązku utrzymania budynku w należytym stanie technicznym zagrożone jest m.in. grzywną.Odpowiedzialność za stan obiektu nie jest związana z prawem własności, ale ze stanem władania i zarządzania danym obiektem.

Przez zarządzanie obiektem budowlanym należy rozumieć w szczególności podejmowanie czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego. Na te obowiązki nakładają się utrzymywanie i użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczanie do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Naruszenie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym stanowi wykroczenie zagrożone z mocy przepisu art. 92 ust. 2 pkt 2 (Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 06.156.1118 z późn. zm.) *karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. *

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę m.in. kontroli:
1. okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego:
a. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
b. instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c. instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych),
2. okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego jego estetyki oraz otoczenia. Kontrola powinna obejmować również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
Z dokonywania obowiązkowych okresowych kontroli, zwolnieni są właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budownictwa zagrodowego i letniskowego oraz obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę.

Kontrole, o których mowa powyżej, z wyłączeniem kontroli instalacji elektrycznych, piorunochronnych, gazowych i w pewnym zakresie przewodów kominowych, winny być przeprowadzone przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Każdorazowo przeprowadzona kontrola powinna uwzględniać sprawdzenie wykonania zaleceń wydanych po poprzednio przeprowadzonej kontroli.

W obliczu surowych sankcji za naruszenie obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie technicznym warto dobrać do współpracy, w zakresie czynności kontrolnych, profesjonalistów.

Autorka jest aplikantką radcowską z Kancelarii BSO Prawo & Podatki we Wrocławiu

Tagi: kontrola budynków, wiadomości, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo budowlane
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz