Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Jak złożyć rezygnację z członkostwa w zarządzie

Oświadczenie o rezygnacji nie wymaga wskazania przyczyny, dla której członek zarządu decyduje się ustąpić z funkcji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Jedną z przyczyn wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki kapitałowej jest złożenie rezygnacji z członkostwa w zarządzie. *W praktyce problematyczne może okazać się rozstrzygnięcie, do jakiego organu spółki należy skierować oświadczenie o rezygnacji, aby uznać je za skutecznie złożone. Ustalenie momentu w jakim faktycznie nastąpiło ustąpienie z *zarządu bywa przedmiotem sporu, zwłaszcza w sytuacji, gdy w grę wchodzi odpowiedzialność za zobowiązania spółki powstałe w czasie członkostwa w zarządzie.

Do rezygnacji członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Przyjmuje się, że rezygnacja jest czynnością jednostronną i wywołuje skutek z chwilą dojścia oświadczenia o rezygnacji do spółki, a ponieważ spółka jako osoba prawna - zgodnie z art. 38 Kodeksu cywilnego - działa poprzez swoje organy, adresatem takiego oświadczenia powinien być właściwy organ spółki.

Ogólne zasady reprezentacji spółki wskazywałyby na powinność składania rezygnacji członkowi zarządowi lub prokurentowi (por. art. 205 § 2 Kodeksu spółek handlowych - dla spółki z o.o. i art. 373 §2 Ksh - dla spółki akcyjnej). Możliwość taka byłaby wykluczona przy zarządzie jednoosobowym (rezygnujący członek zarządu składałby bowiem oświadczenie sam sobie), jednak dla celów złożenia oświadczenia o rezygnacji należy stosować przepisy regulujące reprezentację spółki w umowach z członkiem zarządu (art.210 Ksh - dla spółki z o.o. i art. 379 Ksh - dla spółki akcyjnej).

W konsekwencji podmiotami uprawnionymi do przyjęcia oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w zarządzie będą: rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników (w sp. z o.o.) lub walnego zgromadzenia (w spółkach akcyjnych). Umocowanie pełnomocnika zgromadzenia do przyjęcia oświadczenia o rezygnacji potwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 3 listopada2010 r. (V CSK 129/19) przyjmując, że zakres umocowania takiego pełnomocnika obejmuje także _ przyjmowanie oświadczeń zawierających rezygnację z funkcji członka zarządu _.

*Czytaj w Money.pl *

O ile ustalenie adresata oświadczenia o rezygnacji nie powinno nastręczać trudności w przypadku spółek akcyjnych, w których funkcjonowanie rady nadzorczej jest regułą, o tyle problematyczne może okazać się rozstrzygnięcie, jaki podmiot ma być adresatem takiego oświadczenia w spółkach z o.o., w których rada nadzorcza, jako co do zasady fakultatywna, często nie jest w ogóle powoływana. Wówczas składający rezygnację członek zarządu - kierując się art. 210 Ksh - powinien najpierw doprowadzić do ustanowienia pełnomocnika zgromadzenia, czyli przeprowadzić procedurę zwołania zgromadzenia z porządkiem obrad obejmującym ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania spółki w umowach w zarządem, a następnie takiemu pełnomocnikowi złożyć swoje oświadczenie o rezygnacji.

Wniosek taki wynika z wyroku Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2010 r. (II CSK 301/09) dotyczącego likwidatora spółki, w którym przyjęto, że _ likwidator spółki może złożyć rezygnację ze swojej funkcji pełnomocnikowi spółki ustanowionemu uchwałą zgromadzenia wspólników, a skoro takiego pełnomocnika nie ustanowiono - likwidator powinien doprowadzić do jego ustanowienia i zakomunikować mu wolę rezygnacji. _ W sytuacji, gdy zgromadzenie jednak nie podejmie uchwały o powołaniu pełnomocnika, brak będzie właściwego adresata oświadczenia o rezygnacji, a co za tym idzie, zamierzający złożyć rezygnację członek zarządu nie będzie w stanie skutecznie ustąpić z funkcji.

W orzecznictwie reprezentowany jest także pogląd, że złożenie rezygnacji wymaga, aby dotarło ono do tego organu spółki, który powołuje zarząd. Jeśli więc organem powołującym zarząd było zgromadzenie wspólników, oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone właśnie zgromadzeniu. Stanowisko takie w odniesieniu do rezygnacji jedynego członka zarządu wyraził SN w wyroku z 7 maja 2010 r. (III CSK 176/09) argumentując, że _ złożenie oświadczenia o rezygnacji na zgromadzeniu wspólników daje temu organowi możliwość natychmiastowego powołania nowego członka zarządu. _W konsekwencji za nieprawidłowe uznano powiadamianie o rezygnacji wspólników spółki (lub jedynego wspólnika), gdyż nie można wspólników utożsamiać z organem spółki jakim jest zgromadzenie wspólników.

Podobnie w przypadku, gdy organem powołującym zarząd byłaby rada nadzorcza, to jej należy zakomunikować treść rezygnacji, a dojście oświadczenia woli o rezygnacji do jednego z członków rady nadzorczej (w braku odmiennych postanowień regulaminu rady nadzorczej) można uznać za chwilę złożenia rezygnacji - postanowienie SN z 19 sierpnia 2004 r. (VCK 600/03).

_ _

Oświadczenie o rezygnacji z funkcji w zarządzie można złożyć w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym lub w terminie wskazanym w rezygnacji. W każdym przypadku oświadczenie odniesie jednak skutek po złożeniu właściwemu organowi spółki. Oświadczenie woli jest bowiem złożone z chwilą, gdy doszło do adresata w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią (art. 61 Kc w zw. z art.2 Ksh).

Innymi słowy, jeżeli oświadczenie woli doszło w taki właśnie sposób do adresata, następują skutki wskazane w art. 61 Kc, bez względu na to, czy adresat zapoznał się z treścią tego oświadczenia, a gdy adresatem oświadczenia jest rada nadzorcza - wystarczy dojście oświadczenia woli o rezygnacji do jednego z członków rady nadzorczej (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 19 sierpnia 2004 r., VCK 600/03).

Ponieważ do rezygnacji członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie, to oświadczenie o rezygnacji nie wymaga wskazania w jego treści przyczyny, dla której członek zarządu decyduje się ustąpić z funkcji (por. art. 746 Kc w zw. z art. 202 § 5 Ksh - dla spółki z o.o. i art. 369 § 6 Ksh - dla spółki akcyjnej). Jeśli jednak złożenie rezygnacji nastąpiło bez ważnego powodu, ustępujący członek zarządu będzie odpowiedzialny za wyrządzoną tym spółce szkodę. Aby zminimalizować ryzyko odpowiedzialności odszkodowawczej wobec spółki, w oświadczeniu o rezygnacji z członkostwa w zarządzie warto wskazać także jej przyczynę.

Broniąc się przed niespodziewanymi zmianami w zarządzie akty założycielskie spółek zawierają często postanowienia ograniczające możliwość rezygnacji z członkostwa w zarządzie czy to przez określenie z góry katalogu przyczyn uprawniających do złożenia rezygnacji, czy też przez określenie, z jakim wyprzedzeniem dopuszcza się złożenie rezygnacji.

*Walne zgromadzenie spóźnione *

Rezygnacja naruszająca warunki określone w akcie założycielskim może stanowić podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu na zasadach art. 293 Ksh - dla spółki z o.o. i art. 483 Ksh - dla spółki akcyjnej. Należy przy tym pamiętać, że aktem założycielskim nie można wyłączyć możliwości złożenia rezygnacji z ważnych powodów, gdyż takie postanowienie naruszałoby art.746 § 3 Kc, z którego wynika, że nie można z góry zrzec się uprawnienia do rezygnacji z ważnych powodów. W takiej sytuacji członek zarządu może złożyć skutecznie rezygnację w każdym czasie, niezależnie od tego, czy akt założycielski na to zezwala i czy wymaga zachowania oznaczonego wyprzedzenia.

Ograniczenie uprawnienia do rezygnacji może też być wynikiem określonej sytuacji faktycznej - zwłaszcza w spółce z o.o., gdy np. brak jest rady nadzorczej lub specjalnego pełnomocnika zgromadzenia, a zgromadzenie nie powołuje pełnomocnika mimo wniosku, albo mimo zwołania zgromadzenia nikt się na nim nie stawia. Ponieważ w orzecznictwie podkreśla się, że rezygnacja z mandatu członka zarządu stanowi uprawnienie tego członka i nie powinno być ograniczane w wyniku ukształtowania się określonej sytuacji faktycznej (por. wyrok SN z 3 listopada 2010 r., V CSK 129/10), warto rozważyć postulat dopuszczenia możliwości złożenia rezygnacji z ważnych przyczyn również bezpośrednio wspólnikom. Zwłaszcza w jednoosobowych spółkach z o.o. i w sytuacji, gdy ukształtowana przez wspólników sytuacja faktyczna de facto uniemożliwia członkowi zarządu skuteczną rezygnację z funkcji.

Więcej o przepisach dotyczących władz spółek czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t129821.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wspolnik;wystepuje;ze;spolki;-;jakie;powoduje;to;problemy,239,0,977135.html) Wspólnik występuje ze spółki - jakie powoduje to problemy? Najprostszym sposobem ustania członkostwa w spółce jawnej jest przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika na osobę trzecią.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/225/t191457.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czlonek;zarzadu;spolki;rezygnuje;co;dalej,217,0,971481.html) Członek zarządu spółki rezygnuje. Co dalej? Rezygnacja z funkcji członka zarządu spółki akcyjnej nie rozwiązuje automatycznie stosunku pracy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/59/t160827.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/czy;czlonek;zarzadu;spolki;moze;byc;prokurentem,82,0,933202.html) Czy członek zarządu spółki może być prokurentem? Należy zadbać o wyraźne wskazanie, w jakim charakterze składa na różnych dokumentach podpis osoba, która jest zarazem członkiem zarządu i prokurentem.

Autor jest radcą prawnym, partnerem w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna, Oddział w Krakowie

Tagi: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, czlonek zarządu, prawo spółek, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz