Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
dopłaty
12.10.2011 09:03

Jak rozliczyć dopłaty przy zbyciu udziałów w spółce?

Dopłaty mogą być zwracane równomiernie, wszystkim wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być przedmiotem obrotu - sprzedaży, darowizny lub zamiany. Warto zwrócić uwagę na regulację zasad zwrotu dopłat wniesionych przez poprzedniego wspólnika. Wskazane jest, by kwestię tę uregulować w umowie między nabywcą a zbywcą udziałów.

W obrocie prawnym zastosowanie znajdują różnego rodzaju umowy dotyczące transakcji na udziałach, najczęściej spotykanymi są tzw. krótkie umowy. W ich przypadku, strony poza określeniem czego umowa dotyczy, składają sobie nawzajem oświadczenia, w szczególności odnoszące się do przedmiotu umowy.

W przypadku sprzedawcy będzie to np. oświadczenie prawidłowego i całościowego wniesienia wkładu, ewentualnych obciążeń. Kupujący z kolei składa oświadczenie o możliwości wypełnienia zobowiązania dotyczącego zapłaty ceny za udziały oraz dalszych planów związanych ze spółką, której udziały nabywa.

Rozliczenia dużych transakcji

W przypadku większych transakcji spotykane są obszerniejsze umowy, które poza standardowymi oświadczeniami zawierają również szczegółowe oświadczenia dotyczące samej spółki, warunków, które należy spełnić, by transakcja była skuteczna, a także zawierają rozbudowane postanowienia dotyczące rozliczeń.

Właśnie postanowienia dotyczące rozliczeń pozostają najistotniejszą kwestią, która pojawia się w toku negocjacji postanowień umowy. Rozliczenia mogą dotyczyć przeróżnych zagadnień, ale najczęściej odnoszą się do:

  • ceny, terminu i sposobu jej zapłaty, a w przypadku odroczonego terminu płatności również rodzaju zabezpieczeń;
  • rozliczenia poprzez zamianę, np. zamiast całościowej zapłaty ceny, zobowiązanie to jest spełniane w części przez przeniesienie udziałów lub akcji, do których prawa posiada nabywca;
  • kwestii dopłat uiszczonych przez sprzedawcę do spółki.

Instytucja dopłat umożliwia spółce szybki i odformalizowany (z ich uchwaleniem nie jest związana konieczność uzyskania wpisu do rejestru) sposób na pozyskanie kapitału. Dodatkowo nie prowadzi do nałożenia na spółkę obowiązku zwrotu środków pieniężnych w każdym czasie, bez względu na stan spółki, jak to dzieje się w przypadku pożyczki.

W myśl artykułu 179 kodeksu spółek handlowych dopłaty mogą być zwracane równomiernie, wszystkim wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Ponadto zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia poinformowania o zamiarze jego dokonania w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.

Wspólnik, to znaczy kto?

Prowadzenie spółki z o. o.

Z przytoczonego powyżej przepisu jednoznacznie wynika, że dopłaty mogą zostać zwrócone jedynie wspólnikom, a więc istotną kwestią jest to, jaki podmiot jest uważany wobec spółki za wspólnika.

Według artykułu 187 kodeksu spółek handlowych, który stanowi również o konieczności zawiadamiania spółki o przejściu udziału, za wspólnika uważa się jedynie tę osobę, na temat której przedstawiono spółce zawiadomienie o przejście udziału, wraz z dowodem dokonania czynności. Może to uczynić jeden z zainteresowanych (nabywca lub zbywca). Dopiero od tego momentu dany podmiot jest postrzegany przez spółkę jako wspólnik.

W przypadku niedopatrzenia w tym zakresie, może się więc zdarzyć, że dokonana zostanie prawnie skuteczna czynność, której przedmiotem jest udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, ale nabywca udziału nie będzie rozpoznawany przez spółkę, jako jej wspólnik. Z momentem jednakże zawiadomienia spółki o przejściu udziału (wraz z dowodem dokonania czynności), również względem spółki wspólnikiem będzie nabywca tego udziału.

Zwrot dopłat w umowie sprzedaży

**Kontrola w spółce z o. o.

Z chwilą gdy zbywca przestanie być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przestanie być również uprawniony do otrzymania ewentualnego zwrotu uiszczonej wcześniej dopłaty. Zwrot dopłaty nie może bowiem zostać uczyniony w każdym czasie.

Często się zdarza, że przed przeniesieniem udziałów nie zostaną spełnione przesłanki uprawniające do podjęcia, zgodnie z artykułem 228 pkt 5 kodeksu spółek handlowych, uchwały o ich wypłacie na rzecz dotychczasowego wspólnika. W takim przypadku rozliczenie z tytułu ewentualnego zwrotu dopłaty wniesionej do spółki przez zbywcę udziału powinno się znaleźć w umowie sprzedaży udziału.

Najczęściej roszczenia z tytułu zwrotu dopłat są elementem, który wchodzi w skład negocjacji wysokości ceny za udziały. Z perspektywy sprzedawcy najistotniejsze będzie w tym przypadku uzyskanie zwrotu kwoty dopłaty od kupującego. Natomiast kupujący winien zagwarantować sobie, w przypadku, gdy sprzedawca pozostanie wspólnikiem spółki, że zapłata przez niego ceny spowoduje uregulowanie kwestii dopłat w relacji pomiędzy sprzedawcą a spółką.

O udziałach w spółkach więcej znajdziesz w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/66/t135746.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;akcjonariusz;musi;informowac;o;zbyciu;akcji,31,0,860191.html) Kiedy akcjonariusz musi informować o zbyciu akcji Akcjonariusz mający pakiet ponad 33 proc. głosów w spółce publicznej, musi poinformować jeśli zmieni stan posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów o 1 proc.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/171/t125355.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/skutki;bledow;przy;nabywaniu;udzialow;w;spolkach,14,0,818190.html) Skutki błędów przy nabywaniu udziałów w spółkach Jeżeli dojdzie do sprzedania udziałów bez wymaganej zgody spółki - zbycie jest nieważne. Brak zezwolenia UOKiK, jeśli jest wymagany, naraża strony umowy na poważne kary.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/79/t124495.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kto;zarzadza;akcjami;odziedziczonymi;przez;nieletniego,146,0,797330.html) Kto zarządza akcjami odziedziczonymi przez nieletniego Sprawowanie zarządu majątkiem dziecka podlega nadzorowi sądu opiekuńczego. Zwłaszcza jeśli dotyczy odziedziczonych akcji i udziałów w spółkach.

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Tagi: dopłaty, prawo spółek, porady, porady prawne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz