Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
kontrole żywności
22.05.2012 08:45

Jak odwołać się od decyzji inspekcji sanitarnej

Odwołanie nie wymaga od przedsiębiorcy szczególnego uzasadnienia. Wystarczy, że wskaże w piśmie, że nie jest zadowolony z wydanej decyzji.

Podziel się
Dodaj komentarz

Przeprowadzenie kontroli w zakładzie produkującym żywność może skutkować m.in. zakazem produkcji lub wprowadzania do obrotu danego artykułu żywnościowego. Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją inspekcji sanitarnej, może odwołać się do drugiej instancji.

Gdy kontrola przeprowadzona u danego przedsiębiorcy stwierdza naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych, Państwowa Inspekcja Sanitarna nakazuje usunięcie w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości. Przedsiębiorca będzie musiał jednak unieruchomić zakład lub wycofać produkt z obrotu w przypadku stwierdzenia przez organ uprawniony do urzędowej kontroli żywności bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia ludzi.

Zasadą jest, że decyzji unieruchamiającej lub nakazującej wycofanie towaru z obrotu nadawany jest rygor natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, iż mimo że od decyzji administracyjnej służy odwołanie, decyzja ta podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji.

O nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności organ decyduje na zasadzie uznania. Jednakże przepisy odrębnych ustaw mogą nakładać na organ wydający decyzję w danej sprawie obowiązek nadania takiej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W przypadku organów uprawnionych do urzędowej kontroli żywności przepisy ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia nakładają na przedmiotowe organy taki obowiązek. Jednak nawet gdy organ nada decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, może on postanowić o wstrzymaniu rygoru natychmiastowej wykonalności, zarówno na wniosek strony, czyli zainteresowanego przedsiębiorcy, jak również z urzędu.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/114/207730.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/odszkodowanie;od;producenta;zywnosci;kiedy;sie;nalezy,29,0,1048605.html) *Odszkodowanie od producenta żywności. Kiedy się należy * Jeśli środek spożywczy dodawany do żywności wyrządzi rozstrój zdrowia lub je pogorszy, konsument może dochodzić odszkodowania na pokrycie kosztów leczenia.

Podstawą wydania takiego postanowienia jest w szczególności uznanie, że brak jest lub ustały okoliczności uzasadniające nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności, np.: zagrożenie życia ludzi. Postanowienie o wstrzymaniu natychmiastowego wykonania decyzji wywołuje skutki prawne z dniem doręczenia go stronie.

W przypadku stwierdzenia przedmiotowych naruszeń wymagań higienicznych i zdrowotnych, państwowi inspektorzy sanitarni mogą również dokonać zabezpieczenia zakwestionowanej partii środka spożywczego mogącego mieć wpływ na zdrowie i życie człowieka. Postępowanie zabezpieczające ma charakter fakultatywny i jest regulowane przepisami ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

14 dni na odwołanie

Jeżeli w następstwie przeprowadzonej kontroli organ stwierdzi, że dany produkt spożywczy narusza przepisy prawa żywnościowego, może on w odniesieniu do zakwestionowanego produktu: zakazać produkcji, zakazać wprowadzania go do obrotu lub też nakazać zniszczenie zakwestionowanej żywności na koszt kontrolowanego. Natomiast w odniesieniu do naruszeń w sferze funkcjonowania zakładu organ ma obowiązek wydać decyzję o częściowym lub całkowitym wstrzymaniu produkcji lub unieruchomieniu zakładu na czas niezbędny do usunięcia naruszeń.

Decyzja organu uprawnionego do urzędowej kontroli żywności jako decyzja administracyjna podlega ogólnym zasadom postępowania administracyjnego. W związku z powyższym, jeżeli przedsiębiorca nie zgadza się z decyzją organu kontrolnego, może w terminie 14 dni wnieść odwołanie. Termin do jego wniesienia jest liczony od momentu doręczenia decyzji stronie. Odwołanie wnosi się do organu administracji publicznej wyższego stopnia za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. W przypadku urzędowej kontroli żywności, jeżeli organem pierwszej instancji jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny, to odwołanie należy złożyć za jego pośrednictwem do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Czytaj więcej [ ( http://static1.money.pl/i/h/109/m139373.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/herbata;kawa;i;soki;na;cenzurowanym,28,0,860956.html) *Herbata, kawa i soki na cenzurowanym * Niewłaściwe oznakowanie i wprowadzanie konsumentów w błąd - to główne zarzuty Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych pod adresem firm. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego, w terminie siedmiu dni od dnia kiedy otrzymał odwołanie. Organ może jednak wydać nową decyzje, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, jeżeli uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie.

Co istotne, odwołanie nie wymaga od przedsiębiorcy szczególnego uzasadnienia ani nazywania pisma w nagłówku _ odwołaniem _. Wystarczy jedynie, że przedsiębiorca wskaże w treści pisma, że nie jest zadowolony z wydanej decyzji. Odwołanie powinno oprócz tego spełniać ogólne wymogi dla podań, w szczególności zawierać wskazanie strony, od której pochodzi, jej adres i żądanie.

Trzeba pamiętać o terminie do wniesienia odwołania, który stanowi termin zawity - oznacza to, że w przypadku jego uchybienia prowadzi do nieskuteczności czynności. Termin do wniesienia odwołania liczy się w dniach roboczych od dnia następnego, w którym została doręczona decyzja. W przypadku, gdy koniec terminu przypada w niedzielę, należy uznać, że przedsiębiorca ma czas do poniedziałku do godziny 24.00 na złożenie odwołania. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego, gdy odwołanie jest wysyłane drogą pocztową.

W przypadku braków formalnych organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. Gdy przedsiębiorca nie uzupełni braków formalnych w terminie, odwołanie zostanie pozostawione bez rozpoznania.

Gdy doszło do uchybienia terminu, można wnosić o jego przywrócenie, jeżeli przedsiębiorca uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu wynosi 7 dni od ustania przyczyny, która spowodowała uchybienie. Należy pamiętać, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu należy złożyć odwołanie.

Po wniesieniu odwołania organ odwoławczy decyduje, czy utrzymać w mocy, czy uchylić zaskarżoną decyzję. Może również umorzyć postępowanie odwoławcze lub przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Organy kontroli żywności

I instancja: państwowy powiatowy inspektor sanitarny i państwowy graniczny inspektor sanitarny oraz powiatowy lekarz weterynarii i graniczny lekarz weterynarii

II instancja: państwowy wojewódzki inspektor sanitarny oraz wojewódzki lekarz weterynarii dla powiatowego lekarza weterynarii i Główny Lekarz Weterynarii dla granicznego lekarza weterynarii.

Czytaj więcej w Money.pl
Rosja sprawdzi nasze mięso. Dlaczego? Inspektorzy weterynaryjni z krajów Unii Celnej: Rosji, Białorusi i Kazachstanu od dziś rozpoczną kontrole zakładów mięsnych w naszym kraju.
Jesz mięso? Uważaj, sprzedają podróbki W 1/3 próbek wędlin inspektorzy wykryli mięso drobiowe, które nie było ujęte w składzie.
Minister chce się wykazać. Czy to ma sens? Aby usprawnić działanie systemu, chce powołać kolejną instytucję kontrolującą już te działające. Czy to dobry pomysł?

Autorki są pracownicami departament prawa farmaceutycznego i żywnościowego w Chałas i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Tagi: kontrole żywności, rygor natychmiastowej wykonalności, porady, porady prawne, prawo administracyjne, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz