Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
06.07.2010 16:10

Doręczanie pism procesowych w postępowaniu cywilnym

Długo oczekiwaną zmianą było zniesienie dotychczasowego monopolu Poczty Polskiej na doręczanie pism sądowych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Do dnia 19.04.2010 r. sądy dokonywały doręczeń za pomocą poczty, komornika, woźnego sądowego oraz sądowej służby doręczeniowej. Obecnie doręczeń mogą dokonywać wszystkie osoby zatrudnione w sądzie, a nie tylko woźni, jak to było do tej pory.

Długo oczekiwaną zmianą było zniesienie dotychczasowego monopolu Poczty Polskiej na doręczanie pism sądowych. Po wejściu w życie nowelizacji, sądy mogą korzystać z usług innych uprawnionych operatorów pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323).

Nie zmienił się natomiast tryb dokonywania doręczeń w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Doręczeń powodowi dokonuje się więc za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego elektroniczne postępowanie upominawcze (doręczenie elektroniczne), a pozwanemu, w przypadku gdy wniesie pismo drogą elektroniczną.

W dniu 19 kwietnia 2010 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2009 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 roku, nr 7, poz. 45). Wprowadzone nowelizacją zmiany stosuje się do spraw wszczętych po dniu 18.04.2010 r. W sprawach wszczętych przed dniem 19 kwietnia 2010 r. do momentu zakończenia postępowania w danej instancji, stosuje się dotychczas obowiązujące przepisy K.P.C. o doręczeniach.

Na podstawie powyższej nowelizacji zmianie uległy m.in. przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 roku, nr 43, poz. 296 ze zm.) („K.P.C."), stanowiące o zasadach doręczania pism przez sąd i profesjonalnych pełnomocników.

Nowelizacja określiła precyzyjnie już na poziomie ustawowym sposób awizowania przesyłek w przypadku niemożności ich doręczenia w sposób właściwy lub zastępczy. I tak, pismo przesłane za pośrednictwem operatora publicznego lub innego operatora pocztowego należy złożyć w placówce pocztowej tego operatora, a doręczane w inny sposób - w urzędzie właściwej gminy, umieszczając zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo pozostawiono wraz z pouczeniem, że należy je odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia musi zostać powtórzona- art. 139 § 1 K.P.C.

Przed wejściem w życie nowelizacji zgodnie z art. 139 § 2 K.P.C. jeżeli adresat lub jego domownik odmówił przyjęcia pisma, pozostawiało się je w miejscu doręczenia, a gdyby to było niemożliwe, pismo przesłane pocztą było składane, po uprzednim zawiadomieniu adresata, w placówce pocztowej operatora publicznego lub, w przypadku pism doręczanych w inny sposób, w urzędzie właściwej gminy.

Datą doręczenia pisma przesyłanego drogą pocztową była wówczas:

- data pozostawienia pisma w miejscu doręczenia, gdy adresat lub jego domownik odmówili przyjęcia pisma (art. 139 § 2 K.P.C. i art. 142 § 1 K.P.C. w zw. z § 5 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu doręczania pism sądowych przez pocztę w postępowaniu cywilnym z dnia 17 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 697 ze zm.) – dalej jako DorPismR) – zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z 10.5.1971 r. (7) III CZP 10/71, OSNC 1971, Nr 11, poz. 187;

a jeżeli pozostawienie pisma w miejscu doręczenia było niemożliwe:

- data odebrania pisma przez adresata w placówce pocztowej, gdy odbiór nastąpił w ciągu siedmiu dni od dnia następnego po złożeniu pisma w tej placówce (art. 139 § 1 i 2 K.P.C. w zw. z § 9 pkt 3 DorPismR)
- albo data, w której upłynął siedmiodniowy termin do odbioru przesyłki w placówce pocztowej, jeżeli przed upływem tego terminu adresat nie zgłosił się po odbiór (art. 139 § 1 i 2 K.P.C. w zw. z § 9 pkt 4 DorPismR).

Aktualna zmiana przepisów polegająca na założeniu, że fakt odmowy przyjęcia przez adresata przesyłki wystarcza dla uznania, że przesyłka ta została doręczona prawidłowo, ujednolica i upraszcza postępowanie doręczeniowe. W takim przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia. Nowelizacja wprowadziła więc fikcję doręczenia, w której datą doręczenia będzie po prostu data odmowy przyjęcia pisma przez adresata.

Należy podkreślić, że art. 139 § 1 i § 2 K.P.C. n**ie mają zastosowania do osób prawnych, organizacji i osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów. **Do tych podmiotów stosuje się przepis § 3. Jednak możliwość zastosowania § 3 przepisu uzależniona jest od odpowiedniego pouczenia przez sąd rejestrowy zgodnie z art. 139 § 4 K.P.C.

Przypomnijmy, że na podstawie art. 139 § 3 K.P.C. pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów - w razie niemożności doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na nieujawnienie w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania i adresu - pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane. Zgodnie zaś z § 4 powyższego artykułu, Sąd rejestrowy przy ogłoszeniu lub doręczeniu postanowienia o pierwszym wpisie poucza wnioskodawcę o skutkach zaniedbania ujawnienia w rejestrze zmian określonych w § 3.

Reasumując, należy uznać, że zmienione zasady dokonywania przez sądy doręczeń stanowią pozytywny krok na drodze usprawnienia postępowania cywilnego i przejrzystości procedury cywilnej.

Autorka jest radcą prawnym z Kancelarii K&L Legal Żurek i Spółka Sp.k.

Tagi: wiadomości, porady, prawo, wiadmości, okiem eksperta, prawo cywilne
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz