Notowania

macierzyńskie
23.04.2010 10:25

Czy macierzyństwo zawsze chroni przed zwolnieniem?

Pracodawca może zwolnić kobietę na wychowawczym, gdy ogłosił swoją upadłość.

Podziel się
Dodaj komentarz

Stosunkowo mocna ochrona dla mam gwarantowana przez przepisy nie jest bezwzględna i trwała. Pracodawca może zwolnić kobietę na macierzyńskim gdy ogłosił swoją upadłość lub likwidację.

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę w okresie urlopu macierzyńskiego (art. 177 Kodeksu pracy). Pracodawca nie może też wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu. Wyjątek stanowią sytuacje, kiedy pracodawca ogłosił swoją upadłość lub likwidację. Ewentualnie, gdy pracownik złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego jako odpowiedź na czynności pracodawcy zmierzające do rozwiązania umowy o pracę, krótko mówiąc spóźnił się z takim wnioskiem.

Zdarza się nawet często, że pracownice – matki – z obawy przed utratą pracy składają wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Również w okresie takiego obniżonego czasu pracy pracodawca nie może wypowiedzieć, ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Wyjątki w takiej sytuacji są analogiczne do tych w przypadku przebywania na urlopie wychowawczym (likwidacja, upadłość).

[

Ciąża i urlop macierzyński - jakie prawa ma kobieta? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/ciaza;i;urlop;macierzynski;-;jakie;prawa;ma;kobieta,237,0,579565.html )
Wydawałoby się, że poza sytuacjami wskazanymi wyżej, nie ma innej możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym bądź korzystającym z obniżonego wymiaru czasu pracy.

Niestety, okazuje się, że jeszcze jedną możliwość rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem szczególnie chronionym dają przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm. – dalej ustawa o zwolnieniach grupowych).

Jak się okazuje przepisy art. 10 ust. 1 i 2 wskazanej wyżej ustawy mogą stanowić podstawę rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem w okresie urlopu wychowawczego także w sytuacjach, gdy nie zachodzą przesłanki przewidziane w art. 1861 § 1 zdaniu drugim Kodeksu pracy (t.j. pracodawca ogłosił upadłość, jest w stanie likwidacji bądź są podstawy do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownika).

Art. 10 ust 1 i 2 ustawy o zwolnieniach grupowych, odsyła do przepisów art. 5 ust. 3-7 tejże ustawy. Przy przyjętej interpretacji pojęcia urlopu pracowniczego, o którym mowa w art. 41 Kodeksu pracy, przepis ten nie dotyczy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego. Do pracowników przebywających na urlopie wychowawczym odnosi się natomiast przepis art. 10 ust. 2, według którego w przypadku określonym w ust. 1 pracodawca może rozwiązać stosunki pracy, w drodze wypowiedzenia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega z mocy odrębnych przepisów szczególnej ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem (przepisy art. 1861 i 1868 Kodeksu pracy należą do przepisów odrębnych dotyczących szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem stosunku pracy, o których mowa w art. 10 ust.2 ustawy) i wobec których jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem niezgłoszenia sprzeciwu przez zakładową organizację związkową w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.

[

Urlop wychowawczy - czy można dorabiać? ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/urlop;wychowawczy;-;czy;mozna;dorabiac,13,0,597517.html )Należy też zaznaczyć, że tryb określony w art. 10 ustawy o zwolnieniach grupowych dotyczy indywidualnego trybu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, to znaczy zwolnień z przyczyn, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a liczba zwalnianych pracowników nie osiąga progów przewidzianych dla zwolnienia grupowego. Powyżej zaprezentowane stanowisko wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 lutego 2006 r., II PZP 13/05.

O ile przyczyny wskazane wprost w przepisach dotyczących ochrony pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, jak i wychowawczym, a zezwalające na rozwiązanie stosunku pracy są jasne (upadłość, likwidacja pracodawcy, _ dyscyplinarka _, o tyle oparcie możliwości rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem na urlopie macierzyńskim czy wychowawczym na przepisach ustawy o zwolnieniach grupowych i interpretacji jej regulacji w omawianym orzeczeniu Sądu Najwyższego może budzić wątpliwości zarówno w kontekście wykładni systemowej, jak i podstawowych zasad prawa pracy.

Powyżej przytoczone argumenty jednoznacznie potwierdzają, że w realiach polskiego prawa pracy matka - pracownik w zasadzie podlega bardzo słabej ochronie, żeby nie powiedzieć iluzorycznej.

ZOBACZ TAKŻE:

* ****[ **Dłuższy urlop macierzyński** ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wazne-terminy/artykul/dluzszy;urlop;macierzynski,238,0,519918.html )****
* ****[ ]( http://prawo.money.pl/aktualnosci/wazne-terminy/artykul/dluzszy;urlop;macierzynski,238,0,519918.html )****[ Wiadomości z kraju i ze świata na Twojej stronie internetowej ]( http://www.money.pl/webmaster/do_pobrania/artykuly/ )********

Małgorzata Leśniak jest radca prawnym z Chałas i Wspólnicy Kancelarii Prawnej

Tagi: macierzyńskie, wiadomości, porady, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
CHWP
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz