Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?

0
Podziel się

Pracownik ma klika sposobów by dochodzić swoich praw.

Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą?
bEikpLwB

*Terminowa i prawidłowa wypłata wynagrodzeń należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art. 85 kp) wynagrodzenie za pracę powinno być wypłacane co najmniej raz w miesiącu kalendarzowym, w stałym i ustalonym z góry terminie. Co zrobić kiedy pracodawca spóźnia się z wypłatą? *

*Termin wypłaty wynagrodzenia *
Termin wypłaty wynagrodzenia powinien być określony w regulaminie pracy lub regulaminie wynagradzania, ewentualnie w układzie zbiorowym pracy, a w ich braku w umowie o pracę. Wynagrodzenie za pracę płatne raz w miesiącu wypłaca się niezwłocznie po ustaleniu jego pełnej wysokości, nie później jednak niż w ciągu 10 dni następnego miesiąca kalendarzowego. Wynagrodzenie wypłaca się „z dołu" a zatem po wykonaniu pracy. Jeśli termin ustalony jako dzień wypłaty wynagrodzenia jest dniem wolnym od pracy, wynagrodzenie powinno być wypłacone w dniu poprzedzającym.

Na skargę do PIP i nie tylko..

W przypadku jeśli pracodawca spóźnia się z wypłatą wynagrodzenia pracownik może złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli wyniki kontroli potwierdzą nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzeń. Decyzja taka podlega natychmiastowemu wykonaniu, co oznacza, iż wniesienie odwołania od takiej decyzji nie wstrzymuje jej wykonania.

bEikpLwD

_ Jeśli wyniki kontroli potwierdzą nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń, właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy mają prawo wydać decyzję nakazującą wypłatę wynagrodzeń. _Pracownik może również wytoczyć powództwo o zapłatę zaległych wynagrodzeń. W takim wypadku pracownik może dochodzić poza kwotą wynagrodzenia również odsetki za opóźnienie.

Ponadto jeśli w związku z niewypłaceniem wynagrodzenia pracownik poniósł szkodę może również dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w art. 471 kodeksu cywilnego, bowiem w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się odpowiednio te przepisy kodeksu cywilnego, które nie pozostają w sprzeczności z zasadami prawa pracy.

W przypadku odszkodowania należy jednak pamiętać, iż pracownik będzie musiał wykazać nie tylko niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy o pracę, co w tym wypadku sprowadzać się będzie do wykazania, iż nie otrzymał w terminie wynagrodzenia, ale także szkodę oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a niewykonaniem, nienależytym wykonaniem umowy. Nie wystarczą tu same twierdzenia, że szkoda powstała, ale konieczne jest udowodnienie faktu powstania szkody oraz jej wysokości.

bEikpLwJ

Rozwiązanie umowy na skutek braku pensji

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń pracownik ma także prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy, bowiem nieterminowe wypłacanie wynagrodzeń kwalifikuje się jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika.

W jedynym z wyroków Sąd Najwyższy wskazał, iż pracodawca, który nie wypłaca pracownikowi w terminie wynagrodzenia, ciężko narusza swój podstawowy obowiązek z winy umyślnej, choćby z przyczyn niezawinionych nie uzyskał środków finansowych na wynagrodzenia (wyrok SN z dnia 04-04-2000, I PKN 516/99, OSNP 2001/16/516). Pracodawca nie może zatem zarzucać, iż nieterminowe regulowanie wynagrodzeń spowodowane jest np. utratą płynności finansowej.

_ W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń pracownik ma także prawo do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 1 1 kodeksu pracy. _W przypadku rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownikowi przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie należne jest w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, a jeżeli umowa o pracę została zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni.

bEikpLwK

Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie. W oświadczeniu należy wskazać przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy. Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia musi być złożone w terminie jednego miesiąca od uzyskania przez pracownika wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracy.

W przypadku nieterminowej wypłaty wynagrodzeń, termin 1-miesięczny powinien być liczony od dnia w którym pracownik dowiedział się o tym, że nie otrzymał w terminie należnego wynagrodzenia, a zatem praktycznie od dnia, w którym wypłata wynagrodzenia powinna nastąpić. Jeśli pracownik złoży oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia po upływie 1-miesięcznego terminu, oświadczenie to będzie nieskuteczne.

_ Gdy pracodawca odmówi wypłaty odszkodowania, odszkodowania można dochodzić na drodze postępowania sądowego. W jednym pozwie można połączyć roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, które nie zostało przez pracodawcę uregulowane oraz roszczenie o zapłatę odszkodowania. _ Powództwo w sprawach z zakresu prawa pracy można wytoczyć przed sąd właściwy dla siedziby pracodawcy, bądź przed sąd, w którego okręgu praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź też przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy.

Pracownik, który wnosi pozew, w postępowaniu przed sądem I instancji nie musi regulować opłat sądowych, chyba że dochodzi roszczeń powyżej 50 000 zł. Trzeba jednak pamiętać, iż jeśli pracownik przegra sprawę zostanie obciążony opłatą sądową, a jeśli po stronie pracodawcy będzie występował profesjonalny pełnomocnik również kosztami zastępstwa procesowego.

bEikpLwL

Zasądzając należność pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sąd z urzędu nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności w części nie przekraczającej pełnego jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Oznacza to, iż co do tej części można wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności i sprawę skierować do postępowania egzekucyjnego.

Spóźniona wypłata to kara dla pracodawcy

Nieterminowe regulowanie wynagrodzeń stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny od 1000,00 zł do 30 000,00 zł. Szczególnie złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracownika wynikających ze stosunku pracy, może uzasadniać także odpowiedzialność karną osoby zobowiązanej do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy.

_ Nieterminowe regulowanie wynagrodzeń stanowi również wykroczenie przeciwko prawom pracownika i zagrożone jest karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. _Karą grzywny, ograniczenia wolności, pozbawienia wolności do lat 3 zagrożone jest również niewykonanie obowiązku wypłaty wynagrodzenia lub innego świadczenia ze stosunku pracy jeśli obowiązek ten wynika z orzeczenia sądu. W związku z tym w przypadku zwłoki w wypłacie wynagrodzeń, czy też w sytuacji gdy pracodawca uchyla się od wypłaty zasądzonego świadczenia można również zawiadomić właściwe organy ścigania.

bEikpLwM

Pracownikowi który nie otrzymał na czas wynagrodzenia przysługuje więc wiele środków ochrony prawnej. Najskuteczniejszym sposobem egzekwowania praw pracowniczych jest droga postępowania sądowego. Postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy trwają coraz krócej i nie są aż tak sformalizowane jak postępowania w innych sprawach. Dzięki temu droga postępowania sądowego jest coraz częściej wykorzystywana przez pracowników.

Autorka jest aplikantką radcowską, prawnikiem w Kancelarii Prawnej Sampraus Sp.k.

bEikpLxe
prawo
wiadmości
KOMENTARZE
(0)