Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
prawa pracownicze
22.07.2011 07:53

Co musi zawierać świadectwo pracy

Jeżeli świadectwo pracy ma błędy, pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Zmieniając miejsce pracy należy pamiętać o tym, że dotychczasowy pracodawca powinien wystawić nam świadectwo pracy. Jeżeli nie jesteśmy w stanie odebrać go osobiście, może to za nas zrobić osoba upoważniona na piśmie. *

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania dokument powinien być wydany w dniu rozwiązana lub wygaśnięcia stosunku pracy. Pracodawca ma również możliwość przesłania go, najpóźniej w ciągu siedmiu dni od tego terminu, pocztą, bądź doręczenia w inny sposób. Świadectwo powinien otrzymać nawet pracownik, który nie rozliczył się z pracodawcą.

Pracownik, odbierając dokument powinien sprawdzić, czy zawiera prawidłowe informacje m.in. o: okresie i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowiskach, trybie rozwiązania albo okolicznościach wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego. Może także poprosić pracodawcę o zawarcie w świadectwie pracy danych o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz uzyskanych kwalifikacjach. Prośbę tę pracodawca ma obowiązek spełnić.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/170/t132010.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/pelnomocnik;moze;podpisac;umowe;o;prace,246,0,874486.html) Pełnomocnik może podpisać umowę o pracę
21 marca 2011 r. weszły w życie nowe przepisy odnośnie konieczności wydania świadectwa pracypo zakończeniu umowy terminowej, jeżeli pracownik jest nadal zatrudniony u tego pracodawcy.

Aktualnie pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi (którego dalej zatrudnia na podstawie umowy o pracę na okres próbny, umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy) świadectwo pracy, obejmujące zakończone okresy zatrudnienia na podstawie:

  • umowy o pracę na okres próbny,
  • umowy o pracę na czas określony,
  • umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy, które to umowy zostały zawarte w okresie 24 miesięcy, poczynając od zawarcia pierwszej z tych umów.

_ Przykład: _

_ Pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy na okres próbny od 1 czerwca 2011 r. do 31 lipca 2011 r. Następnie pracodawca zatrudnia pracownika na podstawie umowy na czas określony od 1 sierpnia 2011 r. do 31 października 2011 r., a później na podstawie umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy od 1 grudnia 2011 r. do 31 marca 2012 r. Pracodawca nie musi po zakończeniu każdej z tych umów terminowych wydawać pracownikowi osobnego świadectwa pracy (chyba, że pracownik tego zażąda zgodnie z art. 97 § 13 Kodeksu pracy). _

Uwaga! Między powyższymi umowami terminowymi mogą nastąpić przerwy!

[ ( http://static1.money.pl/i/h/141/t136333.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/kiedy;pracodawca;musi;wyplacic;dwie;odprawy,155,0,871067.html) Kiedy pracodawca musi wypłacić dwie odprawy
Pracodawca wydaje jednak świadectwo pracy zgodnie z dotychczasowymi przepisami, jeżeli w dniu wejścia w życie ustawy (tj. w dniu 21 marca 2011 r.) trwa kolejna umowa o pracę nawiązana w okolicznościach określonych w art. 97 § 11 Kodeksu pracy, w brzmieniu obowiązującym przed tym dniem. Znowelizowane przepisy stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy, nawiązanych od dnia 21 marca 2011 r.

Jeżeli świadectwo pracy ma błędy, pracownik może wystąpić z wnioskiem o sprostowanie (w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa). Jeśli pracodawca odmówi sprostowania, pracownik może wystąpić w ciągu 7 dni do sądu pracy z powództwem o sprostowanie świadectwa pracy. Jeżeli sąd przyzna pracownikowi rację, wówczas pracodawca powinien wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

Pracownik nie uzyska jednak sprostowania w części, w której pracodawca stwierdza, że rozwiązał z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia, z winy pracownika. Chcąc zakwestionować zgodność z prawem tego rozwiązania, musi wystąpić z powództwem o roszczenia z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 56 Kodeksu pracy (uchwała Sądu Najwyższego z 4 listopada 2009 r., I PZP 4/09).

Jeśli pracodawca nie spełni swojego obowiązku i nie wyda w terminie świadectwa pracy, lub wyda niewłaściwe, pracownikowi przysługuje roszczenie o naprawienie szkody. Warto zaznaczyć jednak, że nie uzyska on wyższego odszkodowania niż wysokość wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy z powodu braku bądź wydania niewłaściwego świadectwa pracy, nie dłuższy jednak niż sześć tygodni.

Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/137/t37257.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/utrata;zaufania;uzasadnia;wypowiedzenie,124,0,844668.html) Utrata zaufania uzasadnia wypowiedzenie? Zaufanie lub jego brak to pojęcia subiektywne, jednak mogą mieć znaczenie przy ocenie pracownika.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/37/t86053.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/okiem-eksperta/artykul/wypowiedzenie;a;zwiazki;zawodowe,124,0,754812.html) Wypowiedzenie a związki zawodowe Gdy pracodawca chce zwolnić pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony, ma obowiązek zawiadomić o tym organizację związkową.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/61/t89917.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/zwolnienie;bez;wypowiedzenia;-;jakie;prawa;ma;pracownik,157,0,846237.html) Zwolnienie bez wypowiedzenia - jakie prawa ma pracownik Jeżeli pracodawca rozwiązał umowę o pracę w okresie wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie.

Autorka jest aplikantką radcowską w Kancelarii Prawniczej Włodzimierz Głowacki i Wspólnicy sp.k.

Tagi: prawa pracownicze, pracownik, porady, prawo pracy, prawo, wiadmości, okiem eksperta
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz