Na skróty

Prawo

Tematyupoważnienie wzór

upoważnienie wzór

 • Zmiany w prawie > Aktualności > Prawo.Money.pl

  - Kodeks karny skarbowy. więcej 2011-05-07 Wzory wniosków w postępowaniu wieczystoksięgowym Dnia 7 maja 2011 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 kwietnia 2011 r. zmieniające
 • Elementy upoważnienia

  upoważnienie i podaje imię i nazwisko, ale bez adresu i nr dowodu osobistego? Odpowiedź: Z opisanego stanu faktycznego wynika, że sporządził Pan wzory pełnomocnictw/upoważnień do zarządzania Pańskim majątkiem
 • Forma upoważnienia administracyjnego

  . Sądzę, że powinien to uczynić w formie decyzji, a nie zarządzenia. Czy powinien to uczynić w formie decyzji a jeśli tak to jaki jest wzór takiego aktu? Odpowiedź: Zgodnie z art. 268a kpa, organ
 • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych

  , który ma dostęp do danych osobowych musi mieć pisemne upoważnienie od właściciela firmy? Odpowiedź: Przepisy nie zawierają wzoru ewidencji pracownika upoważnionego do przetwarzania danych osobowych
 • Upoważnienie do wydania interpretacji podatkowych... > Zmiany w prawie > Aktualności > Prawo.Money.pl

  Upoważnienie do wydania interpretacji podatkowych... > Zmiany w prawie > Aktualności > Prawo.Money.pl 2011-04-01  |  Upoważnienie do wydania interpretacji podatkowych... Data wejścia w życie:  2011
 • Kontrola korzystania z dostępu do danych rejestru PESEL

  , poz. 768 i Nr 204, poz. 1195) i określa: 1) sposób i tryb przeprowadzania kontroli korzystania z dostępu do danych za pomocą urządzeń teletransmisji danych w drodze weryfikacji;  2) wzór upoważnienia
 • II SA/Sz 621/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-19

  TezyProrektor uczelni wyższej, działający w granicach upoważnienia wydanego przez rektora, nie jest uprawniony do upoważnienia innego pracownika uczelni do wydania decyzji administracyjnej. Taka
 • FSK 409/04 - Wyrok NSA z 2004-09-08

  oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 109 poz. 1245/ został wydany z przekroczeniem upoważnienia ustawowego zawartego w art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku
 • III SA 1656/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-24

  i okresu ich przechowywania, a także określenia wzorów tych faktur dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności.Takie brzmienie upoważnienia ustawowego powoduje, iż wskazany przepis rozporządzenia
 • I OSK 197/07 - Wyrok NSA z 2008-03-03

  na wadę formalną skierowania z dnia 8 grudnia 2005 r. zlecono Komendzie Powiatowej Policji w N. T. wydanie kolejnego skierowania według wzoru zawartego w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia
 • I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

  K.p.a.Zdaniem Sądu pierwszej instancji nic nie stało na przeszkodzie aby jedną z powyższych decyzji wydał działający z upoważnienia organu inny pracownik. Co do pozostałych zarzutów podnoszonych w skardze
 • II GSK 63/06 - Wyrok NSA z 2006-06-08

  o utworzeniu ARiMR brak innych upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych. Tym samym, w ocenie Sądu I instancji, przepis art. 1 pkt 2 k.p.a. nie miał zastosowania w sprawie przyznania pomocy finansowej
 • FSK 2509/04 - Wyrok NSA z 2005-06-07

  podatkowa, tj. 22% VAT. W tej sytuacji podatnikowi nie przysługiwał zwrot nadwyżki podatku z urzędu skarbowego na rachunek bankowy z uwagi na postanowienia art. 21 ust. 1 ustawy o VAT. Upoważnienie, o którym
 • FSK 560/04 - Wyrok NSA z 2004-10-13

  do 30 kwietnia następnego roku, to ani ten przepis ani inny przepis ustawy nie zawierał upoważnienia dla Ministra Finansów do określenia takiego wzoru. Dopiero w wyniku kolejnej nowelizacji ustawy
 • FSK 2347/04 - Wyrok NSA z 2005-06-15

  , rachunków uproszczonych, dane, które powinny zawierać, oraz sposób i okres ich przechowywania, a także może określić wzory tych rachunków dla wszystkich lub niektórych rodzajów czynności".Sąd I instancji
1| 2| 3|