Na skróty

Prawo

Tematyumowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel wzór - strona 4

umowa kupna sprzedaży samochodu współwłaściciel wzór

 • FSK 981/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

  TezySam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wystarczającą podstawą dla uznania za uzasadnioną sprzedaż samochodu po znacznie obniżonej cenie. W każdym takim
 • FSK 980/04 - Wyrok NSA z 2004-10-26

  TezySam fakt sprzedaży samochodów po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego jest wystarczającą podstawą dla uznania za uzasadnioną sprzedaży samochodu po znacznie obniżonej cenie. W każdym takim
 • FSK 2713/04 - Wyrok NSA z 2005-06-29

  . I tak, w momencie sprzedaży samochodów skarżący twierdził, iż przedmiotem sprzedaży jest samochód ciężarowy - bo taka jego klasyfikacja przysparzała nienależnych korzyści stronom umowy kupna - sprzedaży; na etapie
 • Zarządzanie firmy - przekazanie spadkobiercom

  z tych przypadków w zasadzie konieczne jest przekształcenie w spółkę, oraz zawarcie skomplikowanych umów sprzedaży udziałów. Niekiedy częścią umowy może być zobowiązanie dotychczasowego właściciela
 • FSK 368/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

  uzasadnieniu skarżąca podniosła, iż z treści wyroku nie wynika, na czym miałaby polegać pozorność kupna w listopadzie 1998 r. samochodu marki Mercedes i jakie są podstawy do stwierdzenia nieważności tej
 • I FSK 512/05 - Wyrok NSA z 2006-02-17

  na kupnie i sprzedaży samochodów osobowych. Zarzucała też dokonanie błędnej wykładni pojęcia "towar używany" w odniesieniu do samochodu Audi Coupe poprzez przyjęcie, że okres używania liczony jest od daty
 • I FSK 453/05 - Wyrok NSA z 2005-09-07

  przypadku transakcji, której przedmiotem był samochód DAF (...) spółka "A." zakupiła go na podstawie umowy sprzedaży z dnia 19 lutego 1996 r. za kwotę 73.800 zł, a następnie wprowadzając do ewidencji środków
 • I SA/Bk 88/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-10-11

  , stanowiącą opłatę skarbową od umowy kupna-sprzedaży samochodu,a ponadto, że doszło do nieuzasadnionego zawyżenia kosztów uzyskania przychodu o kwoty [...] zł w 1998 r. i o kwotę [...] zł w 1999 r., stanowiące
 • FSK 1266/04 - Wyrok NSA z 2004-11-24

  zawyżyła koszty uzyskania przychodów o kwotę 1.395 zł, stanowiącą opłatę skarbową od umowy kupna-sprzedaży samochodu, a ponadto, że doszło do nieuzasadnionego zawyżenia kosztów uzyskania przychodu o kwoty
 • II FSK 923/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

  przez komisanta z osobą trzecią umowy sprzedaży, przy czym może on występować bądź to jako sprzedawca /komis sprzedaży/, bądź też jako kupujący /komis kupna/. Na gruncie przepisów Kodeksu cywilnego
 • FSK 2281/04 - Wyrok NSA z 2005-05-24

  i inwestycje rozpoczęte o łącznej wartości 1.298.825,42 zł. Darowane środki trwałe zostały zakupione przez firmę "T." Jarosława R., o czym świadczą dowody zakupu /faktury, umowy/, których wartość netto wchodziła
 • FSK 2266/04 - Wyrok NSA z 2005-09-29

  i wykorzystanych usług do tego ulepszenia. Pojęcie ceny jest bowiem ściśle związane z umową kupna - sprzedaży. W konsekwencji więc brak tych dokumentów uniemożliwia przyjęcie wartości początkowej samochodu "Nissan
 • II FSK 186/05 - Wyrok NSA z 2006-01-13

  środków obliczoną przy zastosowaniu kursu sprzedaży walut z dnia faktycznej zapłaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedaży z dnia nabycia walut, ogłaszanego odpowiednio przez bank
 • II FSK 728/05 - Wyrok NSA z 2006-05-16

  na wynajem.W stanie faktycznym rozpoznawanej sprawy Sąd za bezsporne przyjął, że Spółka zakupiła nieruchomość zabudowaną budynkami mieszkalnymi. Wynika to wprost z umowy kupna-sprzedaży, w której jej strony
 • II FSK 20/06 - Wyrok NSA z 2006-12-20

  w bezpośrednim związku z odpłatnym nabyciem środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych poprzez zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy sprzedawcą a kupującym. Bezpośredniość tego związku w wypadku
1| 2| 3| 4| 5| 6|
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki