Na skróty

Prawo

Tematykodeks pracy art.30 par.1 pkt.2 - strona 13

kodeks pracy art.30 par.1 pkt.2

 • FSK 445/04 - Wyrok NSA z 2004-09-09

  . 14 par. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej w piśmie z dnia 27.07.2000 r. /PB5/RM-033-48-1731/2000/.Od powyższego wyroku skargę kasacyjną złożył Dyrektor Izby Skarbowej w O. wnosząc o uchylenie zaskarżonego
 • FSK 1696/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

  z art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz.U. nr 95 poz. 425 ze zm./ oraz art. 191 par. 3 Kodeksu pracy. Według par. 7 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia zajęcia praktyczne
 • FSK 2536/04 - Wyrok NSA z 2005-05-10

  nie jest związany wnioskiem co do sposobu uwzględnienia skargi kasacyjnej, gdyż do niego należy ocena, czy w sprawie nie ma naruszeń przepisów postępowania /art. 188 w związku z art. 183 par. 1 ustawy z dnia 30
 • II FSK 716/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

  . 173 par. 1 i art. 174 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższemu wyrokowi skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego poprzez
 • II SA/Bd 1016/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-10-18

  ten ma zastosowanie wówczas, gdy organ nie jest zobowiązany do wydania decyzji lub postanowień wskazanych w art. 3 § 2 pkt 2 i 3 ustawy i dotyczy głównie tzw. czynności materialno - technicznych. Celem powyższego
 • IV SAB/Wa 167/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

  , o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.W aktualnie obowiązującym stanie prawnym brzmienie powołanego wyżej przepisu
 • FSK 1697/04 - Wyrok NSA z 2004-10-21

  zm./ oraz art. 191 par. 3 Kodeksu pracy. Według par. 7 ust. 2 pkt 2 tego rozporządzenia zajęcia praktyczne z uczniami mogli prowadzić właściciele oraz pracownicy zakładów pracy, dla których praca
 • I SA/Kr 850/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2005-09-28

  podatkowych wnioskodawcy /art. 14b par. 1 zdanie drugie i par. 5 zdanie ostatnie, art. 14c Ordynacji podatkowej.W tym kontekście rozstrzygnięcia interpretacyjne należy postrzegać jako przyznające
 • I OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

  par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./: czy przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r
 • II GPS 5/08 - Uchwała NSA z 2008-10-15

  , chociażby ułomna, a tym bardziej ułomna osobowość prawna. Główne nurty systemu prawnego takich cech spółkom cywilnym nie przyznają. W szczególności art. 30 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
 • FSK 2253/04 - Wyrok NSA z 2005-10-13

  na uwzględnienie, gdyż nie ma usprawiedliwionych podstaw.W świetle treści przepisu art. 183 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270
 • BHP a umowa zlecenie

  z usług świadczonych na podstawie umów cywilnoprawnych jest wolny od konieczności zagwarantowania zleceniobiorcom odpowiednich warunków pracy. Powinność ta wynika z art. 304 par. 1 kp, z mocy którego
 • Odprawa za zwolnienie jednego pracownika

  Pytanie: W dniu 27.03.2009 otrzymałam rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę (art. 30 paragraf 1 pkt 2) Kodeksu Pracy. W rozwiązaniu umowy pracodawca nie podał przyczyny mojego
 • Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie

  wykonawczego (art. 87 par. 1 pkt 2 kp) albo po zawarciu z pracownikiem stosownego porozumienia (art. 91 par. 1 kp). Jednostronne potrącenie dokonane w sposób sprzeczny z literą kodeksu pracy stanowi wykroczenie
 • Związki zawodowe - przypadek nadużycia uprawnień

  wypowiedzenia), wypowiedział pracownicom warunki płacowe. Pracownice odwołały się do sądu pracy zarzucając pracodawcy m.in. naruszenie art. 38 par. 1 kp, zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek powiadomić
4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13|
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki