Na skróty

Prawo

Tematyart.30 par.1 pkt 2 kodeksu pracy - strona 50

art.30 par.1 pkt 2 kodeksu pracy

 • FSK 621/04 - Wyrok NSA z 2004-10-15

  nie jest zasadna.Skarżąca, powołując się na art. 174 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zarzuciła wskazanemu na wstępie wyrokowi NSA OZ w Katowicach naruszenie prawa materialnego przez błędną
 • FSK 1146/04 - Wyrok NSA z 2004-10-27

  naruszenia przepisów art. 180 i 197 par. 1 Ordynacji podatkowej polegający na niezebraniu i nierozpatrzeniu przez organy podatkowe całego materiału dowodowego oraz na pominięciu dowodów z przesłuchania
 • II SA/Sz 621/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-11-19

  i przez niego niekwestionowane są następujące:a) 3,41 - średnia ocen, o której mowa w § 49 ust. 2 pkt "a" Regulaminu Studiów,b) 5,0 - ocena z egzaminu magisterskiego,c) 4,5 - ocena pracy magisterskiej.Zgodnie z przepisem § 49 ust
 • II FSK 735/05 - Wyrok NSA z 2006-05-17

  postępowania sądowoadministracyjnego, które mogło mieć wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Zgodnie z art. 183 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje
 • FSK 1537/04 - Wyrok NSA z 2005-04-11

  ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe /uznając, że ich wydanie i doręczenie nastąpiło po upływie przewidzianego w art. 68 par. 1 Ordynacji podatkowej terminu przedawnienia/ i oddalił skargi w pozostałej
 • II SA/Gl 297/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-19

  wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Stosownie do przepisu art. 30 ust. 1 pkt 2
 • FSK 1145/04 - Wyrok NSA z 2004-10-27

  , czy też podmiotów posiadających rozbudowane kontakty i kojarzących kontrahentów, nie jest działalnością charytatywną". Ponadto, skarżąca Spółka podniosła zarzut naruszenia przepisów art. 180 i art. 197 par. 1
 • II SA/Wa 1325/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-13

  Polskiego, działając na podstawie art. 9 ust. 3 i art. 10 pkt 1 lit. "b" w związku z art. 2 i art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz
 • FSK 727/04 - Wyrok NSA z 2004-10-22

  jurysdykacji co do prawa.Granice kontroli sądu kasacyjnego /poza przypadkami nieważności postępowania/ wyznaczają wskazane w skardze podstawy kasacyjne /art. 183 par. 1 i art. 174 p.p.s.a./.Wnoszący skargę
 • FSK 368/04 - Wyrok NSA z 2004-08-19

  przed sądami administracyjnymi/, przy związaniu Naczelnego Sądu Administracyjnego granicami skargi kasacyjnej /art. 183 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/, uniemożliwia merytoryczne
 • I FPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-06-20

  zagadnienia prawnego przekazanego przez skład orzekający Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego postanowieniem z dnia 3 grudnia 2004 r., FSK 677/04, do wyjaśnienia w trybie art. 187 par. 1 ustawy
 • IV SAB/Wa 167/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-02

  , o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.W aktualnie obowiązującym stanie prawnym brzmienie powołanego wyżej przepisu
 • FSK 184/04 - Wyrok NSA z 2004-06-21

  uwzględnił skargę kasacyjną i orzekł - na podstawie art. 185 par. 1 oraz art. 203 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270
 • III SA/Kr 236/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-10-14

  w rozumieniu art. 71 b ust. 1 tej ustawy, którego istotę stanowi stworzenie specjalnej organizacji nauki i metod pracy względem dzieci i młodzieży określonej przepisem art. 1 pkt 5 i 5a ustawy
 • II FSK 816/05 - Wyrok NSA z 2006-05-26

  treści przepisu art. 183 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje sprawę
45| 46| 47| 48| 49| 50| 51| 52| 53| 54| ... +10| 64
Najnowsze wiadomości
 • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki