wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ XV Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
 • Rozdział 74 Postępowanie przed sądem
 • Art. 669. kpk
  Art. 669. § 1 . Ławnikiem nie może być żołnierz mający niższy stopień wojskowy niż oskarżony pełniący czynną służbę wojskową....
 • Art. 670. kpk
  Art. 670.  W rozprawie lub posiedzeniu przed wojskowym sądem garnizonowym może na podstawie upoważnienia prokuratora wojskowego brać...
 • Art. 671. kpk
  Art. 671. § 1.  Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę...
 • Art. 671a. kpk
  Art. 671a. 
 • Art. 672 kpk
  Art. 672 .  Sąd wojskowy pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu; nie dotyczy to wyroku uwzględniającego wniosek, o...
 • Art. 672a. kpk
  Art. 672a.   Kasację, o której mowa w art. 521, do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego może wnieść również Naczelny Prokurator Wojskowy.
 • Art. 673. kpk
  Art. 673.   W kwestii wznowienia postępowania orzeka w składzie trzech sędziów wojskowy sąd okręgowy, a w sprawach zakończonych...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 646. kpk
  Art. 646.   W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym,...
 • Art. 650. kpk
  Art. 650. § 1.  Jeżeli w sprawie przeciwko dwóm lub więcej oskarżonym sąd wojskowy nie byłby właściwy do jej rozpoznania w całości bądź...
 • Art. 662. kpk
  Art. 662. § 1.  O oskarżonym żołnierzu, oprócz danych określonych w art. 213 § 1 i 2, zbiera się też dane dotyczące przebiegu służby...
 • Art. 663. kpk
  Art. 663.  W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych uprawnienia i obowiązki procesowe Policji dotyczą także Żandarmerii...
 • Art. 665. kpk
  Art. 665. § 1.  O zatrzymaniu żołnierza lub pracownika wojska należy niezwłocznie zawiadomić dowódcę jednostki wojskowej, w której...