wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 518. kpk
  Art. 518.  Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, do postępowania w trybie kasacji stosuje się odpowiednio...
 • Art. 524. kpk
  Art. 524. § 1.  Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. Wniosek o...
 • Art. 528. kpk
  Art. 528. § 1.  Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę: 1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 527 § 1,   2) ...
 • Art. 530. kpk
  Art. 530.  § 1.  W wypadku określonym w art. 525 § 1, przyjmując kasację, prezes sądu doręcza jej odpis pozostałym stronom oraz, po...
 • Art. 532. kpk
  Art. 532. § 1.  W razie wniesienia kasacji Sąd Najwyższy może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia, jak i innego orzeczenia,...