wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ X Postępowania szczególne
 • Rozdział 54a Postępowanie przyspieszone
 • Art. 517a. kpk
  Art. 517a.  W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie...
 • Art. 517b. kpk
  Art. 517b. § 1.  W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w trybie...
 • Art. 517c. kpk
  Art. 517c. § 1.   Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie jednorazowej przerwy w rozprawie trwającej nie dłużej niż 14...
 • Art. 517d. kpk
  Art. 517d.  Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd przewiduje możliwość wymierzenia kary...
 • Art. 517e. kpk
  Art. 517e.  W postępowaniu przyspieszonym przepisów art. 98 § 2 i art. 411 § 1 nie stosuje się.
 • Art. 517f. kpk
  Art. 517f. § 1.  W terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie...
 • Art. 517g. kpk
  Art. 517g. § 1.  Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. § 2.  Akta...
 • Art. 517h. kpk
  Art. 517h. § 1.  Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego co...
 • Art. 517i. kpk
  Art. 517i. § 1.  W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony musi mieć obrońcę. Przepis art. 79 § 3 stosuje się odpowiednio....
 • Art. 517j. kpk
  Art. 517j.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy...
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 470. kpk
  Art. 470. 
 • Art. 473. kpk
  Art. 473. 
 • Art. 478. kpk
  Art. 478.  Jeżeli w sprawie z oskarżenia publicznego nie bierze udziału w rozprawie oskarżyciel, akt oskarżenia odczytuje protokolant.
 • Art. 482. kpk
  Art. 482. § 1.  Wyrok zaoczny doręcza się oskarżonemu. W terminie 7 dni od doręczenia odpisu wyroku zaocznego oskarżony może wnieść...
 • Art. 497. kpk
  Art. 497. § 1.  Oskarżony może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej wnieść przeciwko oskarżycielowi prywatnemu...