wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania karnego
Sygnatura: DU rok 1997 numer 89 poz. 555
Tytuł: Kodeks postępowania karnego
Data ogłoszenia: 1997-08-04
Data wejscia w życie: 1997-08-04
 • DZIAŁ VI Środki przymusu
 • Rozdział 30 List żelazny
 • Art. 281. kpk
  Art. 281.   Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie...
 • Art. 282. kpk
  Art. 282. § 1.  List żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli...
 • Art. 283. kpk
  Art. 283. § 1.  Wydanie listu żelaznego można uzależnić od złożenia poręczenia majątkowego. § 2.  W razie odwołania listu żelaznego...
 • Art. 284. kpk
  Art. 284. § 1.  § 2.  Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.  
Kodeks postępowania karnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 246. kpk
  Art. 246. § 1.   Zatrzymanemu przysługuje zażalenie do sądu. W zażaleniu zatrzymany może się domagać zbadania zasadności, legalności...
 • Art. 249. kpk
  Art. 249. § 1.  Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo także w celu...
 • Art. 250. kpk
  Art. 250. § 1.  Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. § 2.  Tymczasowe aresztowanie stosuje w...
 • Art. 252. kpk
  Art. 252. § 1.  Na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, z wyjątkiem, o którym...
 • Art. 259. kpk
  Art. 259. § 1.  Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy...