wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ VI. EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOŚCI
 • Rozdział 6. Licytacja
 • Art. 972. kpc
  Art. 972.  Licytacja odbywa się publicznie w obecności i pod nadzorem sędziego.
 • Art. 973. kpc
  Art. 973.  Po wywołaniu licytacji komornik podaje do wiadomości obecnych: 1) przedmiot przetargu;   2) cenę wywołania;   3) sumę...
 • Art. 974. kpc
  Art. 974.  Przedmiotem przetargu jest nieruchomość według stanu objętego opisem i oszacowaniem z uwzględnieniem zmian podanych do...
 • Art. 975. kpc
  Art. 975.  Jeżeli ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości, dłużnik ma prawo wskazać kolejność, w...
 • Art. 976. kpc
  Art. 976. § 1.   W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne...
 • Art. 977. kpc
  Art. 977.   Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na...
 • Art. 978. kpc
  Art. 978. § 1 . Przetarg odbywa się ustnie. § 2.   Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywołania, z...
 • Art. 979. kpc
  Art. 979. § 1.  Jeżeli w tym samym postępowaniu ma być sprzedanych kilka nieruchomości lub kilka części jednej nieruchomości i jeżeli...
 • Art. 980. kpc
  Art. 980.  Po ustaniu postąpień komornik, uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte,...
 • Art. 981. kpc
  Art. 981.  Jeżeli należność wierzyciela będzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknięciem przetargu, komornik umorzy egzekucję.
 • Art. 982. kpc
  Art. 982. § 1.   Jeżeli na licytacji nikt nie przystąpił do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomość rolna, współwłaściciel...
 • Art. 983. kpc
  Art. 983.  Jeżeli nikt nie zgłosił wniosku o przejęcie nieruchomości w myśl artykułu poprzedzającego albo przedmiot egzekucji nie jest...
 • Art. 984. kpc
  Art. 984. § 1.   Jeżeli również na drugiej licytacji nikt nie przystąpi do przetargu, przejęcie nieruchomości na własność może nastąpić...
 • Art. 985. kpc
  Art. 985. § 1.  Jeżeli po drugiej licytacji żaden z wierzycieli nie przejął nieruchomości na własność, postępowanie egzekucyjne umarza...
 • Art. 986. kpc
  Art. 986.  Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 923. kpc
  Art. 923.  Wskutek wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji z nieruchomości wymienionej we wniosku komornik wzywa dłużnika, aby...
 • Art. 927. kpc
  Art. 927.  Wierzyciel, który skierował egzekucję do nieruchomości po jej zajęciu przez innego wierzyciela, przyłącza się do...
 • Art. 935. kpc
  Art. 935. § 1.  Zarządca zajętej nieruchomości obowiązany jest wykonywać czynności potrzebne do prowadzenia prawidłowej gospodarki. Ma...
 • Art. 936. kpc
  Art. 936.  Zarząd nie ma wpływu na umowy najmu lub dzierżawy obowiązujące w chwili jego ustanowienia. Zarządcy wolno jednak wypowiadać...
 • Art. 937. kpc
  Art. 937. § 1.  Zarządca składa sądowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po ukończeniu zarządu sprawozdania ze swych...