wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ V. ŚRODKI ODWOŁAWCZE
 • Rozdział 2. Zażalenie
 • Art. 394. kpc
  Art. 394. § 1.   Zażalenie do sądu drugiej instancji przysługuje na postanowienia sądu pierwszej instancji kończące postępowanie w...
 • Art. 395. kpc
  Art. 395. § 1.   Akta sprawy wraz z zażaleniem sąd pierwszej instancji przedstawia sądowi drugiej instancji po doręczeniu zażalenia...
 • Art. 396. kpc
  Art. 396.  Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia....
 • Art. 397. kpc
  Art. 397.  § 1.  Sąd drugiej instancji rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu niejawnym. § 1 1 .   W postępowaniu toczącym się na...
 • Art. 398. kpc
  Art. 398.  Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia przewodniczącego.  
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 378. kpc
  Art. 378.  § 1.  Sąd drugiej instancji rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę...
 • Art. 383. kpc
  Art. 383.  W postępowaniu apelacyjnym nie można rozszerzyć żądania pozwu ani występować z nowymi roszczeniami. Jednakże w razie zmiany...
 • Art. 386. kpc
  Art. 386. § 1.  W razie uwzględnienia apelacji sąd drugiej instancji zmienia zaskarżony wyrok i orzeka co do istoty sprawy. § 2.  W...
 • Art. 391. kpc
  Art. 391. § 1 .  Jeżeli nie ma szczególnych przepisów o postępowaniu przed sądem drugiej instancji, do postępowania tego stosuje się...
 • Art. 396. kpc
  Art. 396.  Sąd pierwszej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia....