wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Sygnatura dokumentu: Kodeks postępowania cywilnego
Sygnatura: DU rok 1964 numer 43 poz. 296
Tytuł: Kodeks postępowania cywilnego
Data ogłoszenia: 1964-12-01
Data wejscia w życie: 1964-12-01
 • DZIAŁ II. SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUŃCZEGO I KURATELI
 • Rozdział 1. Sprawy małżeńskie
 • Art. 561. kpc
  Art. 561. § 1.   Zezwolenia na zawarcie małżeństwa kobiecie nie mającej ukończonych lat osiemnastu udziela sąd opiekuńczy na jej...
 • Art. 562. kpc
  Art. 562.  Zwolnienia od obowiązku złożenia urzędowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa udziela sąd na...
 • Art. 563. kpc
  Art. 563.   Do zgłoszenia wniosku o zezwolenie na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński uprawniona...
 • Art. 564. kpc
  Art. 564.   Postanowienie rozstrzygające o tym, czy okoliczność przedstawiona przez kierownika urzędu stanu cywilnego wyłącza zawarcie...
 • Art. 565. kpc
  Art. 565. § 1.   Rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia małżonków, jak również udzielenie zezwolenia na...
 • Art. 566. kpc
  Art. 566.  W sprawie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami właściwy jest sąd miejsca położenia...
 • Art. 567. kpc
  Art. 567. § 1.   W postępowaniu o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami sąd rozstrzyga także...
Kodeks postępowania cywilnego - WYBRANE ARTYKUŁY
 • Art. 570. kpc
  Art. 570.  Sąd opiekuńczy może wszcząć postępowanie z urzędu. Art. 570 1 .   Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez...
 • Art. 579. kpc
  Art. 579.   Postanowienia w sprawach o powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy...
 • Art. 591. kpc
  Art. 591. § 1.  Po złożeniu przyrzeczenia przez opiekuna sąd opiekuńczy wydaje mu zaświadczenie. § 2.  Po zwolnieniu opiekuna lub...
 • Art. 594. kpc
  Art. 594.   Minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze...
 • Art. 597. kpc
  Art. 597.  § 1.  W postanowieniu o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia sąd upoważnia opiekuna do pobrania wynagrodzenia z dochodów lub...