Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 756 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 757 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie uzbrojenia i wyposażenia funkcjonariuszy Służby Wywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 758 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 759 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - ,,Książki naszych marzeń"  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 748 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 749 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o inwalidztwie żołnierzy zawodowych, żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz emerytów i rencistów wojskowych, a także właściwości i trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 750 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2016 r.  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 751 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 752 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 742 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie nabywania uprawnień inspektora rolnictwa ekologicznego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 743 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości kary administracyjnej w zależności od liczby punktów przypisanych stwierdzonym niezgodnościom  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 744 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w produkty lecznicze stosowane u uprawnionego żołnierza lub pracownika  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 745 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewniania przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 746 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 747 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 735 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o izbach morskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 736 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 737 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego w Gliwicach  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 738 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków otrzymywania przez policjanta dodatkowego wynagrodzenia za wykonywanie zleconych zadań wykraczających poza obowiązki służbowe  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 739 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie rodzaju dokumentów wymaganych przy składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz wzorów tych wniosków  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 740 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 741 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 726 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 maja 2015 r. sygn. akt SK 1/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 727 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie składania wniosków za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 728 Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35