Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1076 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie nagród i zapomóg dla funkcjonariuszy Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1068 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1069 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1070 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1071 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1072 Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1063 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1064 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie noclegowni i domów dla bezdomnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1065 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1066 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1067 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1057 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie gromadzenia danych osobowych i danych o podmiotach zbiorowych w Krajowym Rejestrze Karnym oraz usuwania tych danych z Rejestru  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1058 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i trybu szkolenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1059 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1060 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykazu punktów wwozu, przez które można wprowadzać rośliny, produkty roślinne lub przedmioty  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1061 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 lipca 2014 r. sygn. akt SK 28/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1062 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o ochronie Znaku Polski Walczącej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1039 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1040 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1041 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1042 Protokół o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzony w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1043 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu o przywilejach i immunitetach Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), sporządzonego w Darmstadt dnia 1 grudnia 1986 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1044 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisany w Sofii dnia 31 maja 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1045 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 czerwca 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Bułgarii o przeglądzie umów dwustronnych, podpisanego w Sofii dnia 31 maja 2007 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1046 Protokół między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o zmianie Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzonej w Warszawie dnia 18 sierpnia 1994 r., podpisany w Bratysławie dnia 1 sierpnia 2013 r.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki