wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 295 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazania znaków akcyzy następcom prawnym lub podmiotom przekształconym  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie audytu wewnętrznego oraz informacji o pracy i wynikach tego audytu  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 297 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 298 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 300 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia centralnego biura łącznikowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju należności pieniężnych obsługiwanych przy użyciu tego rachunku  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 303 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia dyrektorów izb administracji skarbowej właściwych do prowadzenia spraw w zakresie wiążącej informacji akcyzowej  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 281 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju opakowań materiału siewnego roślin rolniczych i warzywnych, sposobu ich zabezpieczania oraz szczegółowego sposobu etykietowania i plombowania  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 282 Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 9 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Energii /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 283 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 284 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie suwalskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 285 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 286 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli granicznej dokonywanej przez funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 288 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie świadectw kwalifikacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 271 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 272 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Diakonii Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Łódzkiej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 273 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 274 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejść granicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 275 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Nikozji dnia 10 września 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 276 Oświadczenie Rządowe z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Cypryjskiej o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Nikozji dnia 10 września 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 277 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2017 nr 000 poz. 278 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Marszałek Sejmu /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości