Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 570 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 571 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapobiegania wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 572 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 573 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 559 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 560 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie unieważniania i cofania wiz dla cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 563 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie opłat pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej od cudzoziemców za wydanie i wymianę dokumentów, które mogą być wydane cudzoziemcom, oraz trybu ich uiszczania  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 565 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie testu sprawności fizycznej strażników Straży Marszałkowskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 566 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 567 Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 568 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 569 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 558 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 540 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 541 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 17 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 542 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt K 21/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 543 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 22/11  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 544 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 48/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 545 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 15 kwietnia 2014 r. sygn. akt SK 12/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 546 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń oraz wysokości środków, które powinien posiadać zapraszający  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 547 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie liczby punktów, jaką przypisuje się stwierdzonej niezgodności, oraz procentowej wielkości zmniejszenia płatności bezpośredniej, płatności cukrowej, płatności do pomidorów lub wsparcia specjalnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 548 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz sposobu odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 549 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 550 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie sposobu przechowywania i niszczenia zapisów obrazu zarejestrowanego w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach, a także sposobu udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 551 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki