Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 308 Ustawa z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 309 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 310 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 311 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie gwarancji finansowej i jej ekwiwalentu dla obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 312 Protokół między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniający Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisany w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 313 Oświadczenie Rządowe z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich zmieniającego Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Zjednoczonych Emiratów Arabskich w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzoną w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., oraz Protokół, sporządzony w Abu Zabi dnia 31 stycznia 1993 r., podpisanego w Abu Zabi dnia 11 grudnia 2013 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 314 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 296 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 297 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej albo przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 298 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 299 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 300 Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 301 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 302 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programów kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 303 Protokół w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzony w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 304 Oświadczenie Rządowe z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu w sprawie obaw narodu irlandzkiego co do Traktatu z Lizbony, sporządzonego w Brukseli dnia 13 czerwca 2012 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 283 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 284 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie rodzajów ryzyka oraz czynników uwzględnianych przy ich ocenie  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 285 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białej Podlaskiej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 286 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Białymstoku  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 287 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Kętrzynie  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 288 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Krośnie Odrzańskim  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 289 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Przemyślu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 290 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 lutego 2015 r. sygn. akt K 34/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 291 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie trybu postępowania przy likwidacji kancelarii komorniczych  / Minister Sprawiedliwości /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35