Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1850 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1851 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1852 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1853 Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1854 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1855 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1856 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o uchyleniu ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego ,,Program dla Odry - 2006"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1857 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1858 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości odsetek ustawowych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1859 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków publicznych niezaliczanych do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1860 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1861 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru sprawozdania kwartalnego producenta  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1862 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1840 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1841 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1842 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1843 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1844 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mięsnych wędzonych w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi (WWA)  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1846 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1847 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz wzoru zawiadomienia o odwołaniu tego pełnomocnictwa  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1848 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i przewodniczącego Rady do spraw Taryfikacji  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1821 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie sposobów postępowania w przypadku stwierdzenia, że urządzenie wytwarzające pole elektromagnetyczne powoduje szkodliwe zakłócenie pracy innego urządzenia  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1822 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1823 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych  / Minister Zdrowia /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35