Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2243 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2244 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2245 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2246 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 21 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2247 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2248 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2249 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie oceny kwalifikacji kandydata na wolne stanowisko asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2250 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2251 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia technicznego odpowiedniego dla wykonywania czynności objętych certyfikatem dla personelu  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2252 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2253 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2254 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2255 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osoby posiadającej licencję doradcy restrukturyzacyjnego, pełniącej funkcję w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym lub egzekucyjnym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2256 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2257 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2258 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2259 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty zobowiązania podatkowego i opłaty paliwowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2260 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego kierowników opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów i specjalistów wchodzących w skład tych zespołów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2261 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2262 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu i trybu opracowania rocznego harmonogramu działalności szkoleniowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2263 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2264 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2265 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2266 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 2267 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie odpadów promieniotwórczych i wypalonego paliwa jądrowego  / Rada Ministrów /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35