Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 911 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 912 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Federacyjną Republiką Brazylii o przekazywaniu osób skazanych, podpisanej w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 913 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 czerwca 2014 r. o sprostowaniu błędu  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 914 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie sposobu i trybu uwierzytelniania przez organy Służby Geodezyjnej i Kartograficznej dokumentów na potrzeby postępowań administracyjnych, sądowych lub czynności cywilnoprawnych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 915 Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 916 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie wzorów informacji przekazywanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i wojewodę, trybu zwrotu części wydatków gmin wykonanych w ramach funduszu sołeckiego oraz wzoru wniosku o ten zwrot  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 906 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz ustawy o gospodarce nieruchomościami  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 907 Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie roślin  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 908 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania horyzontalnej pomocy publicznej na niektóre cele z zakresu ochrony środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 909 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 910 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad współdziałania Lasów Państwowych z Policją  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 902 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 903 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania ,,Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 904 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 905 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 898 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 czerwca 2014 r. sygn. akt P 6/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 899 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie upoważnień do wykonywania niektórych czynności nadzoru lub kontroli udzielanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 900 Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 901 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 897 Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 889 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych państwowych jednostkach budżetowych działających w ochronie zdrowia  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 890 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie zajęć z zakresu wychowania fizycznego i sportu realizowanych w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 891 Drugi Protokół Fakultatywny do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjęty w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 892 Oświadczenie Rządowe z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie mocy obowiązującej Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 893 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki