Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1983 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do pracy w wyodrębnionych komórkach organizacyjnych kontroli skarbowej oraz w wywiadzie skarbowym  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1984 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1985 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1986 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1987 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1988 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1989 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby kandydata do Służby Więziennej i funkcjonariusza Służby Więziennej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1990 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój ośrodków innowacyjności w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1991 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców, rejestrów zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1992 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS)  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1993 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1994 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1995 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1940 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1941 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1942 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i terminów przekazywania danych pomiędzy rejestrem PESEL a rejestrami centralnymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1943 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1944 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie ograniczonej teletransmisji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1945 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z Rejestru Dowodów Osobistych oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1946 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1947 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskiwania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1948 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia Rejestru Dowodów Osobistych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1949 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli korzystania z dostępu do danych z rejestru PESEL w drodze weryfikacji danych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1950 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1951 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  / Minister Spraw Wewnętrznych /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35