Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 400 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 401 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 402 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie wzorów zezwoleń na wykonywanie krajowych i międzynarodowych przewozów drogowych osób oraz wypisów z zezwoleń  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 403 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 404 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 380 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 marca 2014 r. sygn. akt SK 53/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 381 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie nadawczych skrzynek pocztowych  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 382 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 383 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 384 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 385 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 386 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie dokumentów załączanych do zawiadomień o zamiarze nabycia albo objęcia akcji lub udziałów krajowej instytucji pieniądza elektronicznego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 387 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących żołnierzom zawodowym skierowanym na naukę za granicą  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 372 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt K 6/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 373 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania działalności telekomunikacyjnej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 374 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie starachowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 375 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 marca 2014 r. sygn. akt P 27/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 376 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2014 r. sygn. akt P 38/11  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 377 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 378 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 379 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 365 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu przejść granicznych właściwych dla przeprowadzania granicznej kontroli sanitarnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 366 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wart ochronnych pełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na pokładzie statku powietrznego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki