wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2171 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo upadłościowe  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2172 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2173 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2174 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2175 Ustawa z dnia 2 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2176 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu ,,Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2177 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2178 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2179 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu pobierania materiału genetycznego oraz warunków i sposobów jego przechowywania  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2180 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2181 Ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2182 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie egzaminu aktuarialnego  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2183 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2184 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2185 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2186 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2187 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia członków i personelu pomocniczego komisji regulacyjnych działających na podstawie ustaw o stosunku Państwa do kościołów oraz związków wyznaniowych w roku 2017  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2188 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru funduszy inwestycyjnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2189 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu substancji o działaniu psychoaktywnym oraz maksymalnego poziomu ich zawartości w produkcie leczniczym, stanowiącego ograniczenie w wydawaniu produktów leczniczych w ramach jednorazowej sprzedaży  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2190 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2191 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania gąbczastej encefalopatii bydła na 2017 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2192 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie rejestru zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego lub wprowadzających na rynek te produkty oraz wykazów takich zakładów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2193 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2194 Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu pracownika socjalnego  / Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 2195 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości