Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 193 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 194 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 195 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 180 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 181 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. w sprawie wcześniejszego zwalniania żołnierzy z zasadniczej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 182 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 183 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane niebędące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 184 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie wzoru arkusza oceny pracy asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 185 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 186 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 187 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o usługach turystycznych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 188 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 189 Ustawa z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 175 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 176 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sporcie  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 177 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 178 Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 179 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 174 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 168 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 169 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 170 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 171 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu asesora sądowego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 172 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej osób ubiegających się o świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego lub posiadających świadectwo kwalifikacji członka personelu lotniczego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 173 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości