Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1675 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1655 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2015 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1656 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie wykazu przejść granicznych, na których może być dokonywana kontrola graniczna pasz i pasz leczniczych  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1657 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1658 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1659 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1660 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli niektórych wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1661 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zamknięć urzędowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1662 Ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1663 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt K 23/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1664 Ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1645 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1646 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1647 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1648 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1649 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1650 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów świadectw i informacji dotyczących oceny materiału siewnego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1651 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie terminów składania wniosków o dokonanie oceny polowej materiału siewnego poszczególnych grup roślin lub gatunków roślin rolniczych i warzywnych oraz szczegółowych wymagań w zakresie wytwarzania i jakości materiału siewnego tych roślin  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1652 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 listopada 2014 r. sygn. akt SK 7/11  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1653 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zakazu wprowadzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin Mangifera L., Momordica L., Trichosanthes L., Solanum melongena L., Colocasia Schott pochodzących z Republiki Indii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1654 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1643 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1644 Ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1632 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1633 Oświadczenie Rządowe z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2013 r.
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki