Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 230 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie sposobu podziału i trybu przekazywania podmiotowej dotacji na dofinansowanie zadań projakościowych z budżetu państwa  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 231 Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego  / Prezydent Rzeczypospolitej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 232 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 233 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)" na lata 2014-2016  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 234 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomorskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 235 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lutego 2014 r. sygn. akt P 24/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 236 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lutego 2014 r. sygn. akt K 23/10  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 229 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 226 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 227 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 228 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 219 Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Mołdawii do Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Mołdawii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 10 października 2007 roku, podpisanego w Matrahaza dnia 11 października 2012 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 220 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia ,,Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków hodowlanych" na 2014  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 221 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu i sposobu udzielenia zamówienia na wydrukowanie i doręczenie zestawów pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację notarialną  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 222 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o lasach  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 223 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 224 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie zaniechania poboru opłaty skarbowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 225 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie obrotu przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny wierzytelnościami nabywanymi od podmiotów objętych obowiązkowym systemem gwarantowania lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w których powstało niebezpieczeństwo niewypłacalności  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 213 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą wojskową  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 214 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu spółek hodowli roślin uprawnych oraz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 215 Obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu wyboru członków komisji do spraw etyki w nauce, trybu jej prac i sposobu wykorzystania wiążących opinii komisji oraz sposobu finansowania  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 216 Obwieszczenie Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie regulaminu konkursu na członków rad nadzorczych spółki ,,Telewizja Polska - Spółka Akcyjna", spółki ,,Polskie Radio - Spółka Akcyjna" oraz spółek radiofonii regionalnej  / Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 217 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 218 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 lutego 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnego ryzyka w działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 208 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy  / Sejm /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki