Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1034 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1035 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1036 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1021 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji domów maklerskich wyłączonych z limitów dużych ekspozycji  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1022 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1023 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu postępowania przy sprzedaży zajętych ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu oraz przechowywaniu i sprzedaży niektórych ruchomości  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1024 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o sejmowej komisji śledczej  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1025 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1026 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1018 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów ekspozycji banków wyłączonych z limitów dużych ekspozycji  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1019 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1020 Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1011 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie maksymalnych stawek opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego nakładanych przez muzea państwowe i muzea samorządowe  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1012 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia odznaki honorowej ,,Zasłużony dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu jej nadawania i noszenia  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1013 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek studenckich  / Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1014 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów kosztów zmiennych, o które pomniejsza się koszty ogółem przy wyliczaniu poziomu kapitału własnego zarządzającego ASI  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1015 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1016 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie listy załogi statku  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1017 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ocen okresowych i opinii służbowych funkcjonariuszy celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 998 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia płatnych urlopów dodatkowych dla funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 999 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie urlopów funkcjonariuszy Straży Granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1000 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1001 Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz niektórych innych ustaw  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1002 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów mlecznych o tradycyjnym charakterze  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1003 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków oraz trybu udostępniania danych przechowywanych w rejestrach i ewidencjach prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości