wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1710 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1711 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1712 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 października 2016 r. w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w zakresie wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1713 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1689 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metody wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych oraz jej udostępniania  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1690 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zatwierdzania metod wyznaczania składek na obowiązkowy system gwarantowania depozytów w bankach i oddziałach banków zagranicznych oraz ich udostępniania  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1691 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1692 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1693 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 5 października 2016 r. w sprawie dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia sporządzanych w postaci elektronicznej  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1694 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2016 r. w sprawie zawieszania wypłaty środków gwarantowanych deponentom w przypadku, gdy środki zdeponowane na rachunku zostały zablokowane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1695 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania pytań testowych na egzamin wstępny na aplikację adwokacką i radcowską oraz wykazu tytułów aktów prawnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1696 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1697 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z przebiegu posiedzenia jawnego w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1698 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu oraz szczegółowych warunków wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1699 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1700 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 października 2016 r. w sprawie sposobu i trybu sprawowania nadzoru nad wykonywaniem dozoru elektronicznego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1701 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dla młodego rolnika za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1702 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki jednolitej płatności obszarowej za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1703 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do zwierząt za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1704 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności związanych do powierzchni upraw za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1705 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1706 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawek płatności niezwiązanej do tytoniu za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1707 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności za zazielenienie za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1708 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 października 2016 r. w sprawie stawki płatności dodatkowej za 2016 r.  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1677 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zespołu do przygotowania zadań na egzamin notarialny  / Minister Sprawiedliwości /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości