Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 806 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 807 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla rekreacyjnych jednostek pływających i skuterów wodnych  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 808 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ewidencji nabytych, zużytych, przechowywanych, przemieszczanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 809 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 810 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie książeczki żeglarskiej  / Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 811 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów  / Minister Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 794 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doradztwie podatkowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 795 Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisana w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 796 Oświadczenie Rządowe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o wzajemnej ochronie informacji niejawnych, podpisanej w Warszawie dnia 11 czerwca 2015 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 797 Porozumienie o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzone w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 798 Oświadczenie Rządowe z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie mocy obowiązującej Porozumienia o Międzynarodowej Służbie Poszukiwań, sporządzonego w Berlinie dnia 9 grudnia 2011 r.
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 799 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 800 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 785 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Karcie Dużej Rodziny  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 786 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 787 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 788 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o udzielenie poręczenia lub gwarancji oraz trybu udzielania przez Skarb Państwa poręczenia i gwarancji  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 789 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 790 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o księgach wieczystych i hipotece  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 791 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wynagrodzenia zasadniczego asystentów sędziów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 792 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 793 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 778 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 779 Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie niższego udziału w programie telewizyjnym audycji wytworzonych pierwotnie w języku polskim i audycji europejskich oraz w programie radiowym utworów słowno-muzycznych wykonywanych w języku polskim  / Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 780 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  / Sejm /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości