Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 380 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 381 Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 382 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 370 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie przechowywania akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 371 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o instytutach badawczych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 372 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 373 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 374 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku leśnym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 375 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rekrutacji na stanowiska dyrektora i zastępcy dyrektora izby celnej oraz naczelnika i zastępcy naczelnika urzędu celnego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 362 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 363 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 364 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia, urządzenia i obiekty podmiotów leczniczych będących jednostkami budżetowymi i jednostkami wojskowymi, dla których podmiotem tworzącym jest Minister Obrony Narodowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 365 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach międzynarodowego przemieszczania odpadów  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 366 Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 367 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konkursów na stanowiska kierownika i specjalisty opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 368 Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu obiektów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w których prowadzona jest, jako podstawowa, działalność kulturalna lub które dla takiej działalności zostały wybudowane i nie mogą być przeznaczone do prowadzenia wyłącznie innej działalności podstawowej, oraz trybu zgłaszania obiektów w celu wpisania ich do wykazu  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 369 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie poważnych wypadków, wypadków i incydentów w transporcie kolejowym  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 358 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 359 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 360 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 361 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 353 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 354 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zakazu używania munduru wojskowego lub jego części  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 355 Rozporządzenie Ministra Skarbu Państwa z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny kwalifikacyjnej radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  / Minister Skarbu Państwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 356 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego  / Marszałek Sejmu /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości