Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1549 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku w postępowaniu w sprawach o wykroczenia  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1550 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1551 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1523 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami pieniądza elektronicznego, w zakresie działalności związanej z wydawaniem pieniądza elektronicznego, oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1524 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu maszynowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1525 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1526 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1527 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania osobowości prawnej Wydawnictwu Księży Werbistów - Verbinum  / Minister Administracji i Cyfryzacji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1528 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 października 2014 r. w sprawie trybu postępowania po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego podczas kontroli granicznej  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1529 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych w rybołówstwie morskim  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1530 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad planowania i prowadzenia gospodarki finansowej oraz działalności inwestycyjnej sądów wojskowych  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1531 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1532 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 3 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1533 Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o Polskiej Agencji Kosmicznej  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1534 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 października 2014 r. w sprawie listy podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych oraz orzekania w celu sprawdzenia spełnienia wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, niezbędnych do uzyskania licencji maszynisty oraz świadectwa maszynisty, a także zachowania ich ważności  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1535 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wykazu gmin poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi w maju 2014 r., w których stosowane są szczególne rozwiązania związane z usuwaniem skutków tych powodzi  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1536 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1537 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1517 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1518 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać wnioski w sprawach dotyczących płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1519 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1520 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1521 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2014 r. sygn. akt K 8/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1522 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 1502 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 września 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks pracy  / Marszałek Sejmu /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki