wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1857 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie tarnobrzeskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1858 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu ,,Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej" w ramach poddziałania ,,Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1859 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kontroli prawidłowości uiszczenia opłaty elektronicznej  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1860 Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem"  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1861 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1862 Ustawa z dnia 6 października 2016 r. o ratyfikacji Umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Kazachstanu, z drugiej strony, sporządzonej w Astanie dnia 21 grudnia 2015 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1863 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1851 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie przekazywania informacji o odpadach znajdujących się na statku  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1852 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie Krajowego Programu Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1853 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2016  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1854 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1840 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1841 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1842 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1843 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1844 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 października 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie badań lotniczo-lekarskich  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1845 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie oznakowania krwi i jej składników  / Minister Zdrowia /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1846 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1847 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 października 2016 r. w sprawie kolejności przeprowadzania aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r.  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1848 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa maszynisty  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1849 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 8 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji  / Minister Infrastruktury i Budownictwa /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1850 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie sposobu ustalania opłat za czynności związane z akredytacją jednostek oceniających zgodność oraz maksymalnych wysokości tych opłat  / Minister Rozwoju i Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1831 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 października 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1832 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji  / Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji /
 • Dziennik Ustaw - rok 2016 nr 000 poz. 1833 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021  / Prezes Rady Ministrów /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości