Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 257 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania przy dokonywaniu ocen kwalifikacyjnych urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 258 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 259 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości - Regulamin urzędowania sądów powszechnych  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 260 Obwieszczenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 261 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 262 Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach i placówkach artystycznych  / Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 263 Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 253 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 254 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie powoływania do zawodowej służby wojskowej  / Minister Obrony Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 248 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie informacji sprawozdawczych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 249 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie finansowego wsparcia na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych i lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy niestanowiących lokali socjalnych  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 250 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 251 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych  / Minister Edukacji Narodowej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 252 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2014 r. w sprawie kategorii aktywów oraz maksymalnej części środków pieniężnych inwestowanych przez krajowe instytucje pieniądza elektronicznego  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 241 Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych  / Minister Pracy i Polityki Społecznej /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 242 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie oceny zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 243 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo telekomunikacyjne  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 244 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt K 29/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 245 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 lutego 2014 r. sygn. akt U 2/12  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 246 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych w postępowaniu cywilnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 247 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem u dzików afrykańskiego pomoru świń  / Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 237 Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 238 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej czynności obserwowania i rejestrowania zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach publicznych  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 239 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów przeszkoleń dla członków załóg statków morskich  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2014 nr 000 poz. 240 Ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego  / Sejm /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Najnowsze wiadomości
Przydatne linki