Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Wyszukiwarka aktów prawnych w Money.pl - strona 30/2653
Wyszukane akty prawne
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 512 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie dotacji budżetowej przeznaczonej na finansowanie świadczeń z tytułu urlopów górniczych oraz urlopów dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla  / Minister Gospodarki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 496 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej  / Minister Spraw Zagranicznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 497 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rolnictwie ekologicznym  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 498 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 31 marca 2015 r. sygn. akt U 6/14  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 499 Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu konkursowego i zespołu egzaminacyjnego oraz komisji konkursowej i komisji egzaminacyjnej  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 500 Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 marca 2015 r. uchylające rozporządzenie w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów trenera i instruktora sportu  / Minister Sportu i Turystyki /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 501 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  / Minister Środowiska /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 502 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie sposobu dokonywania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej sprawdzenia lokalu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 503 Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przebiegu służby funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego  / Prezes Rady Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 504 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmiany obszaru wolnego obszaru celnego na terenie Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie  / Minister Finansów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 505 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 491 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zezwoleń na międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy oraz przewóz kabotażowy  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 492 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych, oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 493 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 494 Ustawa z dnia 6 lutego 2015 r. o ratyfikacji Układu o stowarzyszeniu między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Gruzją, z drugiej strony, sporządzonego w Brukseli dnia 27 czerwca 2014 r.  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 495 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców w Lesznowoli  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 484 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu  / Minister Spraw Wewnętrznych /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 485 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany  / Rada Ministrów /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 486 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2015 r. sygn. akt P 42/13  / Trybunał Konstytucyjny /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 487 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 488 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020  / Minister Infrastruktury i Rozwoju /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 489 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych  / Marszałek Sejmu /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 490 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świadka w postępowaniu karnym  / Minister Sprawiedliwości /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 478 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii  / Sejm /
 • Dziennik Ustaw - rok 2015 nr 000 poz. 479 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa  / Rada Ministrów /
25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35