Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 90, poz. 844
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 90, poz. 844 z dnia 2003-05-22
Tytuł:Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
Organ wydający:Sejm
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-05-22
Data wydania:2003-03-13
Data wejscia w życie:2004-01-01
Data obowiązywania:2004-01-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 90, poz. 844 z dnia 2003-05-22

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje si´ w razie ko-
niecznoEci rozwiazania przez pracodawc´ zatrudniaja-
cego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy
z przyczyn niedotyczacych pracowników, w drodze wy-
powiedzenia dokonanego przez pracodawc´, a tak˝e
na mocy porozumienia stron, je˝eli w okresie nieprze-
kraczajacym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej
ni˝ 100 pracowników,
2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co
najmniej 100, jednak˝e mniej ni˝ 300 pracowników,
3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co naj-
mniej 300 lub wi´cej pracowników
-- zwanego dalej ,,grupowym zwolnieniem".
2. Liczby odnoszace si´ do pracowników, o których
mowa w ust. 1, obejmuja pracowników, z którymi w ra-
mach grupowego zwolnienia nast´puje rozwiazanie
stosunków pracy z inicjatywy pracodawcy na mocy po-
rozumienia stron, je˝eli dotyczy to co najmniej 5 pra-
cowników.
Art. 2. 1. Pracodawca jest obowiazany skonsulto-
waç zamiar przeprowadzenia grupowego zwolnienia
z zak?adowymi organizacjami zwiazkowymi dzia?ajacy-
mi u tego pracodawcy.
2. Konsultacja, o której mowa w ust. 1, dotyczy
w szczególnoEci mo˝liwoEci unikni´cia lub zmniejsze-
nia rozmiaru grupowego zwolnienia oraz spraw pra-
cowniczych zwiazanych z tym zwolnieniem, w tym
zw?aszcza mo˝liwoEci przekwalifikowania lub prze-
szkolenia zawodowego, a tak˝e uzyskania innego za-
trudnienia przez zwolnionych pracowników.
3. Pracodawca jest obowiazany zawiadomiç na pi-
Emie zak?adowe organizacje zwiazkowe o przyczynach
zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrud-
nionych pracowników i grupach zawodowych, do któ-
rych oni nale˝a, grupach zawodowych pracowników
obj´tych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie,
w ciagu którego nastapi takie zwolnienie, proponowa-
nych kryteriach doboru pracowników do grupowego
zwolnienia, kolejnoEci dokonywania zwolnie? pracow-
ników, propozycjach rozstrzygni´cia spraw pracowni-
czych zwiazanych z zamierzonym grupowym zwolnie-
niem, a je˝eli obejmuja one Ewiadczenia pieni´˝ne,
pracodawca jest obowiazany dodatkowo przedstawiç
sposób ustalania ich wysokoEci.
4. Pracodawca przekazuje zak?adowym organiza-
cjom zwiazkowym informacje, o których mowa w ust. 3,
w terminie umo˝liwiajacym tym organizacjom zg?osze-
nie w ramach konsultacji propozycji dotyczacych
spraw okreElonych w ust. 2.
5. W trakcie konsultacji pracodawca jest obowiaza-
ny przekazaç zak?adowym organizacjom zwiazkowym
tak˝e inne ni˝ okreElone w ust. 3 informacje, je˝eli mo-
ga one mieç wp?yw na przebieg konsultacji oraz treEç
porozumienia, o którym mowa w art. 3.
6. Pracodawca przekazuje na piEmie w?aEciwemu
powiatowemu urz´dowi pracy informacje, o których
mowa w ust. 3, z wy?aczeniem informacji dotyczacych
sposobu ustalania wysokoEci Ewiadcze? pieni´˝nych
przys?ugujacych pracownikom.
7. Je˝eli u danego pracodawcy nie dzia?aja zak?ado-
we organizacje zwiazkowe, uprawnienia tych organiza-
cji w zakresie wynikajacym z ust. 1--5 przys?uguja
przedstawicielom pracowników wy?onionym w trybie
przyj´tym u danego pracodawcy.
Art. 3. 1. W terminie nie d?u˝szym ni˝ 20 dni od dnia
zawiadomienia, o którym mowa w art. 2 ust. 3, praco-
dawca i zak?adowe organizacje zwiazkowe zawieraja
porozumienie.
2. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, okre-
Ela si´ zasady post´powania w sprawach dotyczacych
pracowników obj´tych zamiarem grupowego zwolnie-
nia, a tak˝e obowiazki pracodawcy w zakresie niezb´d-
nym do rozstrzygni´cia innych spraw pracowniczych
zwiazanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem.
3. Je˝eli nie jest mo˝liwe uzgodnienie treEci poro-
zumienia z wszystkimi zak?adowymi organizacjami
zwiazkowymi, pracodawca uzgadnia treEç porozumie-
nia z organizacjami zwiazkowymi reprezentatywnymi
w rozumieniu art. 241
25a
Kodeksu pracy.
4. Je˝eli nie jest mo˝liwe zawarcie porozumienia
zgodnie z ust. 1 i 3, zasady post´powania w sprawach
dotyczacych pracowników obj´tych zamiarem grupo-
wego zwolnienia ustala pracodawca w regulaminie,
uwzgl´dniajac, w miar´ mo˝liwoEci, propozycje przed-
stawione w ramach konsultacji przez zak?adowe orga-
nizacje zwiazkowe.
5. Je˝eli u danego pracodawcy nie dzia?aja zak?ado-
we organizacje zwiazkowe, zasady post´powania
w sprawach dotyczacych pracowników obj´tych za-
miarem grupowego zwolnienia ustala pracodawca
w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pra-
cowników wy?onionymi w trybie przyj´tym u danego
pracodawcy.
Dziennik Ustaw Nr 90
-- 6046 --
Poz. 844
844
U S TAWA
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych
pracowników


Art. 4. 1. Pracodawca -- po zawarciu porozumienia,
a w razie niezawarcia porozumienia po spe?nieniu obo-
wiazku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5 -- zawiada-
mia na piEmie w?aEciwy powiatowy urzad pracy o przy-
j´tych ustaleniach dotyczacych grupowego zwolnienia,
w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowni-
ków oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w cia-
gu którego ma byç dokonane zwolnienie, a tak˝e o prze-
prowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego
zwolnienia z zak?adowymi organizacjami zwiazkowymi
lub z przedstawicielami pracowników wy?onionymi
w trybie przyj´tym u danego pracodawcy.
2. Kopi´ zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
pracodawca przekazuje zak?adowym organizacjom
zwiazkowym. Zak?adowe organizacje zwiazkowe mo-
ga przedstawiç w?aEciwemu powiatowemu urz´dowi
pracy swoja opini´ w sprawie grupowego zwolnienia.
3. Je˝eli u danego pracodawcy nie dzia?aja zak?ado-
we organizacje zwiazkowe, przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio do przedstawicieli pracowników wy?o-
nionych w trybie przyj´tym u danego pracodawcy.
4. W razie zako?czenia dzia?alnoEci pracodawcy
wskutek prawomocnego orzeczenia sadowego zawia-
domienie, o którym mowa w ust. 1, jest wymagane,
gdy z takim wnioskiem wystapi w?aEciwy powiatowy
urzad pracy.
Art. 5. 1. Przy wypowiadaniu pracownikom stosun-
ków pracy w ramach grupowego zwolnienia nie stosu-
je si´ art. 38 i 41 Kodeksu pracy, z zastrze˝eniem
ust. 2--4, a tak˝e przepisów odr´bnych dotyczacych
szczególnej ochrony pracowników przed wypowiedze-
niem lub rozwiazaniem stosunku pracy, z zastrze˝e-
niem ust. 5.
2. W razie niezawarcia porozumienia, o którym mo-
wa w art. 3, przy wypowiadaniu pracownikom stosun-
ków pracy, a tak˝e warunków pracy i p?acy, stosuje si´
art. 38 Kodeksu pracy.
3. Wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy
w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodeksu pra-
cy, jest dopuszczalne w czasie urlopu trwajacego co
najmniej 3 miesiace, a tak˝e w czasie innej usprawie-
dliwionej nieobecnoEci pracownika w pracy, je˝eli
up?yna? ju˝ okres uprawniajacy pracodawc´ do rozwia-
zania umowy o prac´ bez wypowiedzenia.
4. Wypowiedzenie pracownikom warunków pracy
i p?acy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 Kodek-
su pracy, jest dopuszczalne niezale˝nie od okresu trwa-
nia urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecnoEci
pracownika w pracy.
5. W okresie obj´cia szczególna ochrona przed wy-
powiedzeniem lub rozwiazaniem stosunku pracy pra-
codawca mo˝e jedynie wypowiedzieç dotychczasowe
warunki pracy i p?acy pracownikowi:
1) o którym mowa w art. 39 i 177 Kodeksu pracy;
2) b´dacemu cz?onkiem rady pracowniczej przedsi´-
biorstwa pa?stwowego;
3) b´dacemu cz?onkiem zarzadu zak?adowej organiza-
cji zwiazkowej;
4) b´dacemu cz?onkiem zak?adowej organizacji zwiaz-
kowej, upowa˝nionemu do reprezentowania tej or-
ganizacji wobec pracodawcy albo organu lub oso-
by dokonujacej za pracodawc´ czynnoEci w spra-
wach z zakresu prawa pracy;
5) b´dacemu spo?ecznym inspektorem pracy;
6) powo?anemu do odbycia czynnej s?u˝by wojskowej
lub jej form zast´pczych, zasadniczej s?u˝by woj-
skowej albo przeszkolenia wojskowego.
6. Je˝eli wypowiedzenie warunków pracy i p?acy
powoduje obni˝enie wynagrodzenia, pracownikom,
o których mowa w ust. 5, przys?uguje, do ko?ca okre-
su, w którym korzystaliby ze szczególnej ochrony przed
wypowiedzeniem lub rozwiazaniem stosunku pracy,
dodatek wyrównawczy obliczony wed?ug zasad wyni-
kajacych z Kodeksu pracy.
7. W razie wypowiadania pracownikom stosunków
pracy w ramach grupowego zwolnienia umowy o pra-
c´ zawarte na czas okreElony lub na czas wykonania
okreElonej pracy moga byç rozwiazane przez ka˝da ze
stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
Art. 6. 1. Wypowiedzenie pracownikowi stosunku
pracy w ramach grupowego zwolnienia mo˝e nastapiç
nie wczeEniej ni˝ po dokonaniu przez pracodawc´ za-
wiadomienia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przy-
padku gdy nie jest ono wymagane -- nie wczeEniej ni˝
po zawarciu porozumienia lub spe?nieniu obowiazku,
o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5.
2. Rozwiazanie z pracownikiem stosunku pracy
w ramach grupowego zwolnienia mo˝e nastapiç nie
wczeEniej ni˝ po up?ywie 30 dni od dnia zawiadomie-
nia, o którym mowa w art. 4 ust. 1, a w przypadku gdy
nie jest ono wymagane -- nie wczeEniej ni˝ po up?ywie
30 dni od dnia zawarcia porozumienia lub spe?nienia
obowiazku, o którym mowa w art. 3 ust. 4 lub 5. Nie do-
tyczy to przypadków rozwiazania z pracownikami sto-
sunków pracy w razie zako?czenia dzia?alnoEci praco-
dawcy wskutek prawomocnego orzeczenia sadowego.
Art. 7.
Przy rozwiazywaniu z pracownikami stosun-
ków pracy w ramach grupowego zwolnienia z powodu
og?oszenia upad?oEci lub likwidacji pracodawcy stosu-
je si´ przepisy art. 41
1
§ 1, art. 177 § 4 i 5 i art. 196 pkt 2
Kodeksu pracy, a tak˝e odr´bne przepisy regulujace
rozwiazywanie z pracownikami stosunków pracy z ta-
kiego powodu.
Art. 8. 1. Pracownikowi, w zwiazku z rozwiazaniem
stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia,
przys?uguje odprawa pieni´˝na w wysokoEci:
1) jednomiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracow-
nik by? zatrudniony u danego pracodawcy krócej
ni˝ 2 lata;
2) dwumiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracownik
by? zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do
8 lat;
Dziennik Ustaw Nr 90
-- 6047 --
Poz. 844
3) trzymiesi´cznego wynagrodzenia, je˝eli pracownik
by? zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
2. Przy ustalaniu okresu zatrudnienia, o którym mo-
wa w ust. 1, przepis art. 36 § 1
1
Kodeksu pracy stosuje
si´ odpowiednio.
3. Odpraw´ pieni´˝na ustala si´ wed?ug zasad obo-
wiazujacych przy obliczaniu ekwiwalentu pieni´˝nego
za urlop wypoczynkowy.
4. WysokoEç odprawy pieni´˝nej nie mo˝e przekra-
czaç kwoty 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia
za prac´, ustalanego na podstawie odr´bnych przepi-
sów, obowiazujacego w dniu rozwiazania stosunku
pracy.
Art. 9. 1. W razie ponownego zatrudniania pracow-
ników w tej samej grupie zawodowej pracodawca po-
winien zatrudniç pracownika, z którym rozwiaza? sto-
sunek pracy w ramach grupowego zwolnienia, je˝eli
zwolniony pracownik zg?osi zamiar podj´cia zatrudnie-
nia u tego pracodawcy w ciagu roku od dnia rozwiaza-
nia z nim stosunku pracy.
2. Pracodawca powinien ponownie zatrudniç pra-
cownika, o którym mowa w ust. 1, w okresie 15 miesi´-
cy od dnia rozwiazania z nim stosunku pracy w ramach
grupowego zwolnienia.
Art. 10. 1. Przepisy art. 5 ust. 3--7 i art. 8 stosuje si´
odpowiednio w razie koniecznoEci rozwiazania przez
pracodawc´ zatrudniajacego co najmniej 20 pracowni-
ków stosunków pracy z przyczyn niedotyczacych pra-
cowników, je˝eli przyczyny te stanowia wy?aczny po-
wód uzasadniajacy wypowiedzenie stosunku pracy lub
jego rozwiazanie na mocy porozumienia stron, a zwol-
nienia w okresie nieprzekraczajacym 30 dni obejmuja
mniejsza liczb´ pracowników ni˝ okreElona w art. 1.
2. W przypadku okreElonym w ust. 1 pracodawca
mo˝e rozwiazaç stosunki pracy, w drodze wypowiedze-
nia, z pracownikami, których stosunek pracy podlega
z mocy odr´bnych przepisów szczególnej ochronie
przed wypowiedzeniem lub rozwiazaniem i wobec któ-
rych jest dopuszczalne wypowiedzenie stosunku pracy
w ramach grupowego zwolnienia, pod warunkiem nie-
zg?oszenia sprzeciwu przez zak?adowa organizacj´
zwiazkowa w terminie 14 dni od dnia otrzymania za-
wiadomienia o zamierzonym wypowiedzeniu.
3. Pracodawca mo˝e wypowiedzieç warunki pracy
i p?acy pracownikom, o których mowa w ust. 2, je˝eli
z przyczyn okreElonych w ust. 1 nie jest mo˝liwe dalsze
ich zatrudnianie na dotychczasowych stanowiskach
pracy. W takim przypadku stosuje si´ art. 38 Kodeksu
pracy.
4. Je˝eli wypowiedzenie warunków pracy i p?acy
w okolicznoEciach okreElonych w ust. 3 powoduje ob-
ni˝enie wynagrodzenia, pracownikom przys?uguje,
przez okres nieprzekraczajacy 6 miesi´cy, dodatek wy-
równawczy obliczony wed?ug zasad wynikajacych
z Kodeksu pracy. Prawo do dodatku wyrównawczego
nie przys?uguje pracownikom, których szczególna
ochrona przed wypowiedzeniem umowy o prac´ wyni-
ka z art. 41 Kodeksu pracy.
5. Przepisów ust. 1--4 nie stosuje si´ do pracowni-
ków b´dacych pos?ami, senatorami lub radnymi,
w okresie, w którym ich stosunek pracy podlega z mo-
cy odr´bnych przepisów szczególnej ochronie przed
wypowiedzeniem lub rozwiazaniem.
Art. 11. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do pra-
cowników zatrudnionych na podstawie mianowania.
Art. 12. Przy rozwiazywaniu stosunków pracy
z przyczyn niedotyczacych pracowników, w zakresie
nieuregulowanym w niniejszej ustawie, a tak˝e przy
rozpatrywaniu sporów zwiazanych z naruszeniem
przepisów niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy Ko-
deksu pracy.
Art. 13. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205, z póen. zm.
1)
)
w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,,1. ?o?nierze rezerwy, którzy w ciagu trzydziestu
dni od dnia zwolnienia z czynnej s?u˝by wojsko-
wej, z zastrze˝eniem art. 120 ust. 4, nie moga
podjaç pracy wskutek og?oszenia upad?oEci lub
likwidacji pracodawcy, u którego byli zatrudnie-
ni w dniu powo?ania do tej s?u˝by, albo rozwia-
zania z nimi stosunku pracy z przyczyn niedoty-
czacych pracowników, a tak˝e którzy z innych
przyczyn poszukuja pracy -- korzystaja z pierw-
sze?stwa w zakresie poErednictwa pracy.".
Art. 14. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. -- Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z póen.
zm.
2)
) w art. 20 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje
brzmienie:
,,Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie
umowy o prac´, z którym rozwiazano stosunek pra-
cy z przyczyn okreElonych w ust. 1, przys?uguja
Ewiadczenia okreElone w przepisach o szczegól-
nych zasadach rozwiazywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn niedotyczacych pracow-
ników.".
Art. 15. W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szcze-
gólnych zasadach rozwiazywania z pracownikami sto-
sunków pracy z przyczyn dotyczacych zak?adu pracy
(Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135, poz. 1146
i Nr 200, poz. 1679) w art. 8 uchyla si´ ust. 4.
Dziennik Ustaw Nr 90
-- 6048 --
Poz. 844
--------------
1)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y
og?oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 732,
Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166, poz. 1363,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679 i 1687 oraz z 2003 r.
Nr 45, poz. 391.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y
og?oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22,
poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,
Nr 128, poz. 1404, Nr 144, poz. 1615 i Nr 154, poz. 1794
i 1795 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i Nr 240,
poz. 2052.


Art. 16. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póen. zm.
3)
) w art. 44a
pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wycho-
wawczego z przyczyn niedotyczacych pracow-
ników.".
Art. 17. W ustawie z dnia 12 paedziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1399)
w art. 48 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wycho-
wawczego z przyczyn niedotyczacych pracow-
ników.".
Art. 18. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.
Nr 14, poz. 176, z póen. zm.
4)
) w art. 21 w ust. 1 w pkt 3
lit. b otrzymuje brzmienie:
,,b) odpraw pieni´˝nych wyp?acanych na podsta-
wie przepisów o szczególnych zasadach roz-
wiazywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczacych pracowników,".
Art. 19. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o za-
trudnieniu i przeciwdzia?aniu bezrobociu (Dz. U.
z 2003 r. Nr 58, poz. 514) w art. 2 w ust. 1 pkt 20a otrzy-
muje brzmienie:
,,20a) ,,przyczynach dotyczacych zak?adu pracy" --
oznacza to:
a) rozwiazanie stosunku pracy z przyczyn
niedotyczacych pracowników, zgodnie
z przepisami o szczególnych zasadach roz-
wiazywania z pracownikami stosunków
pracy z przyczyn niedotyczacych pracow-
ników lub zgodnie z przepisami Kodeksu
pracy, w przypadku rozwiazania stosunku
pracy z tych przyczyn u pracodawcy za-
trudniajacego mniej ni˝ 20 pracowników,
b) rozwiazanie stosunku s?u˝bowego z po-
wodu og?oszenia upad?oEci pracodawcy,
jego likwidacji lub likwidacji stanowiska
pracy z przyczyn ekonomicznych, organi-
zacyjnych, produkcyjnych albo technolo-
gicznych,
c)
wygaEni´cie stosunku pracy (stosunku
s?u˝bowego) z powodu Emierci pracodaw-
cy lub gdy przepisy ustawy przewiduja
wygaEni´cie stosunku pracy w przypadku
przejEcia zak?adu pracy lub jego cz´Eci na
innego pracodawc´ i niezaproponowania
przez tego pracodawc´ nowych warun-
ków pracy i p?acy;".
Art. 20. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S?u˝-
bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761)
w art. 42 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowni-
ków zwalnianych z pracy w czasie urlopu wy-
chowawczego z przyczyn niedotyczacych pra-
cowników.".
Art. 21. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o ko-
mercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171,
poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60,
poz. 535) w art. 2 w pkt 5 lit. c otrzymuje brzmienie:
,,c) osoby, które przepracowa?y co najmniej dzie-
si´ç lat w komercjalizowanym przedsi´bior-
stwie pa?stwowym lub w przedsi´biorstwie,
które zosta?o sprywatyzowane przez wniesienie
do spó?ki, a rozwiazanie stosunku pracy nasta-
pi?o wskutek przejEcia na emerytur´ lub rent´
albo z przyczyn niedotyczacych pracowni-
ków,".
Art. 22. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o reha-
bilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnianiu osób
niepe?nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póen.
zm.
5)
) w art. 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Szkoleniem, o którym mowa w ust. 1, moga byç
obj´te równie˝ osoby niepe?nosprawne b´dace
w okresie wypowiedzenia umowy o prac´
z przyczyn niedotyczacych pracowników.".
Art. 23. W ustawie z dnia 26 listopada 1998 r. o do-
stosowaniu górnictwa w´gla kamiennego do funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz
szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górni-
czych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112, z póen. zm.
6)
) w art. 20
ust. 5 otrzymuje brzmienie:
,,5. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, nie
ograniczaja uprawnie? okreElonych w przepi-
sach o szczególnych zasadach rozwiazywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn
niedotyczacych pracowników.".
Dziennik Ustaw Nr 90
-- 6049 --
Poz. 844
--------------
5)
Zmiany ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160,
poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137,
poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101
i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119,
poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080,
Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792
i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683
i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79.
6)
Zmiany ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 41 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1826
i Nr 238, poz. 2020.
--------------
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y
og?oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676,
Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153,
poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688.
4)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta?y
og?oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703,
Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228
i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64,
Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88,
poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106,
poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370
i Nr 134, poz. 1509, z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253,
Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135,
poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181,
poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r.
Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595.Art. 24. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzadu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z póen. zm.
7)
)
w art. 38 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
,,2) inne uprawnienia przewidziane dla pracowni-
ków zwalnianych z pracy w czasie urlopu wy-
chowawczego z przyczyn niedotyczacych pra-
cowników.".
Art. 25. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o re-
strukturyzacji hutnictwa ˝elaza i stali (Dz. U. Nr 111,
poz. 1196 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 495) w art. 15 ust. 4
otrzymuje brzmienie:
,,4. Pracownikowi huty albo PHS S.A. korzystajace-
mu z uprawnie?, o których mowa w ust. 1, nie
przys?uguje odprawa pieni´˝na, o której mowa
w przepisach o szczególnych zasadach rozwia-
zywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczacych pracowników.".
Art. 26. W ustawie z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji
Bezpiecze?stwa Wewn´trznego oraz Agencji Wywiadu
(Dz. U. Nr 74, poz. 676) w art. 64 w ust. 3 pkt 2 otrzymu-
je brzmienie:
,,2) inne uprawnienia przewidziane dla pracownic
zwalnianych z pracy w czasie urlopu wycho-
wawczego z przyczyn niedotyczacych pracow-
ników.".
Art. 27.
W ustawie z dnia 30 paedziernika 2002 r.
o pomocy publicznej dla przedsi´biorców o szczegól-
nym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. Nr 213,
poz. 1800) art. 39 otrzymuje brzmienie:
,,Art. 39. Po uprawomocnieniu si´ decyzji o re-
strukturyzacji do stosunków pracy w za-
k?adzie pracy przedsi´biorcy stosuje si´
odpowiednio przepisy odr´bnych ustaw
regulujacych skutki og?oszenia upad?oEci
w zakresie stosunków pracy.".
Art. 28. 1. Do trwajacych w dniu wejEcia w ˝ycie
ustawy post´powa? dotyczacych rozwiazywania z pra-
cownikami stosunków pracy na podstawie przepisów
ustawy wymienionej w art. 29 stosuje si´ dotychczaso-
we przepisy.
2. Pracownikom, których stosunki pracy ulegna
rozwiazaniu poczynajac od dnia wejEcia w ˝ycie usta-
wy, w nast´pstwie post´powa?, o których mowa
w ust. 1, przys?uguje odprawa pieni´˝na na zasadach
okreElonych w dotychczasowych przepisach, chyba ˝e
odprawa pieni´˝na przys?ugujaca na podstawie niniej-
szej ustawy jest dla nich korzystniejsza.
3. Pracownicy otrzymujacy dodatek wyrównawczy
w dniu wejEcia w ˝ycie ustawy, którzy nie byliby
uprawnieni do dodatku wyrównawczego na podstawie
niniejszej ustawy, zachowuja prawo do tego dodatku
na zasadach okreElonych w dotychczasowych przepi-
sach.
Art. 29. Traci moc ustawa z dnia 28 grudnia 1989 r.
o szczególnych zasadach rozwiazywania z pracownika-
mi stosunków pracy z przyczyn dotyczacych zak?adu
pracy (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980, Nr 135,
poz. 1146 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 90,
poz. 844).
Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r., z wyjatkiem art. 15, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2003 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:
A. KwaEniewski
Dziennik Ustaw Nr 90
-- 6050 --
Poz. 844
--------------
7)
Zmiany ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106,
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 52, poz. 451.
Dziennik Ustaw nr 90 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki