Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 141, poz. 1356
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 141, poz. 1356 z dnia 2003-08-13
Tytuł:Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie określenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz podmiotów prowadzących system płatności lub system rozrachunku papierów wartościowych
Organ wydający:Rada Ministrów
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-08-13
Data wydania:2003-07-29
Data wejscia w życie:2003-10-01
Data obowiązywania:2003-10-01
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu
Treść ujednolicona: Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 141, poz. 1356 z dnia 2003-08-13

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ostatecznoEci rozrachunku w systemach
p?atnoEci i systemach rozrachunku papierów warto-
Eciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
(Dz. U. Nr 123, poz. 1351 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535)
zarzadza si´, co nast´puje:
§ 1. Powiadomie?, o których mowa w art. 13 ust. 1
i 2, ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia
2001 r. o ostatecznoEci rozrachunku w systemach p?at-
noEci i systemach rozrachunku papierów wartoEcio-
wych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, do-
konuje si´, z zastrze˝eniem § 3, przez przekazanie infor-
macji telefaksem:
1) w przypadku powiadamiania Narodowego Banku
Polskiego, na numer podany w drodze obwieszcze-
nia publikowanego w Dzienniku Urz´dowym Naro-
dowego Banku Polskiego;
2) w przypadku powiadamiania Komisji Papierów
WartoEciowych i Gie?d, na numer podany Narodo-
wemu Bankowi Polskiemu przez Komisj´ Papie-
rów WartoEciowych i Gie?d;
3) w przypadku powiadamiania podmiotu prowadza-
cego system, na numer podany w drodze og?osze-
nia.
§ 2. Przekazanie powiadomienia, o którym mowa
w § 1, wymaga uzyskania potwierdzenia jego nadania
i odbioru oraz treEci przekazanych informacji.
§ 3. 1. Powiadomienie mo˝e nastapiç w inny,
ni˝ okreElony w § 1, sposób, je˝eli zosta? uzgodniony
mi´dzy nadawca a odbiorca powiadomienia oraz
umo˝liwia jednoznaczna identyfikacj´ nadawcy, od-
biorcy i podmiotu, którego dotyczy powiadomienie,
dat´, godzin´ i minut´ przekazania i odbioru powiado-
mienia, a tak˝e weryfikacj´ treEci przekazywanych in-
formacji.
2. System powiadamiania, o
którym mowa
w ust. 1, mo˝e przewidywaç wykorzystywanie urza-
dze? ?acznoEci przewodowej i bezprzewodowej oraz
przewidywaç potwierdzanie przez upowa˝nione osoby
faktu otrzymania przekazywanych informacji.
§ 4. Do powiadomie?, dokonywanych na podsta-
wie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ostatecznoEci rozrachunku w systemach p?atnoEci
i systemach rozrachunku papierów wartoEciowych
oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, przepisy
rozporzadzenia stosuje si´ od dnia uzyskania przez
Rzeczpospolita Polska cz?onkostwa w Unii Europej-
skiej.
§ 5. Rozporzadzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 pae-
dziernika 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
1356
ROZPORZNDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie okreElenia sposobów powiadamiania Narodowego Banku Polskiego, Komisji Papierów WartoEciowych
i Gie?d oraz podmiotów prowadzacych system p?atnoEci
lub system rozrachunku papierów wartoEciowych
Dziennik Ustaw nr 141 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki