Na skróty

Money.pl

Prawo

Akty prawne

Dziennik Ustaw

Dziennik Ustaw - Dz.U. rok 2003, nr 103, poz. 960
Dziennik Ustaw - rok 2003, nr 103, poz. 960 z dnia 2003-06-11
Tytuł:Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Wspólnocie Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia
Organ wydający:Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2003-06-11
Data wydania:2003-05-26
Data wejscia w życie:2003-06-26
Data obowiązywania:2003-06-26
Treść dokumentu:  pobierz treść dokumentu

Publikowane akty nie są źródłem prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. "O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych" (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718) akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Money.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o udostępnione publikacje.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
o stosunku Pa?stwa do KoEcio?a Katolickiego w Rze-
czypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z póen.
zm.
2)
) zarzadza si´, co nast´puje:
§ 1. Nadaje si´ osobowoEç prawna jednostce orga-
nizacyjnej KoEcio?a Katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej pod nazwa Wspólnota Sióstr S?u˝ebnic Bo˝e-
go Mi?osierdzia z siedziba w Rybnie, erygowanej przez
Biskupa ¸owickiego.
§ 2. Rozporzadzenie wchodzi w ˝ycie po up?ywie
14 dni od dnia og?oszenia.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
K. Janik
960
ROZPORZNDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN?TRZNYCH I ADMINISTRACJI
1)
z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie nadania osobowoEci prawnej Wspólnocie Sióstr S?u˝ebnic Bo˝ego Mi?osierdzia
--------------
1)
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia?em administracji rzadowej -- wyznania religijne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 3 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó?owego zakresu dzia?a-
nia Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zosta?y og?oszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r.
Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 459, z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 90, poz. 557,
Nr 96, poz. 590 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 59, poz. 375, Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757 oraz z 2000 r. Nr 120, poz. 1268.
Dziennik Ustaw nr 103 z 2003 roku - pozostałe dokumenty:
Najnowsze wiadomości
  • Adres publikacyjny:
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
Przydatne linki